Kaupunginvaltuusto kävi lähetekeskustelun vuoden 2024 talousarviosta ja päätti veroprosentista. Petteri Muotka piti KD:n ryhmäpuheenvuoron asiasta.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat

Jyväskylän kaupungin käyttötalous on ollut reilusti alijäämäinen vuodesta 2018 asti. Näköpiirissä on siis ollut jo jonkin aikaan, että tälle tilanteelle täytyy tehdä jotain. Toistaiseksi erilaisten kertaluontoisten erien ansiosta näihin toimenpiteisiin ei olla vielä jouduttu. Nyt tilanne on kuitenkin se, että vyötä on pakko kiristää. Kaupungin budjettia pitää sopeuttaa kolmessa vuodessa  yli 50 M€, ja tämä on tehtävä etupainotteisesti ensi vuodesta alkaen.

Vuoden 2024 talousarvion valmistelu alkoi viime keväänä. Kesäkuussa kaupunginhallitus antoi tiukan budjettikehyksen toimialoille. Tulevalle vuodelle piti löytää silloisen tiedon mukaan yhteensä noin 20 M€:n säästöt ja kolmessa vuodessa 40M€. Virkakoneisto alkoi etsimään erilaisia vaihtoehtoja tiukkoihin raameihin pääsemiseksi ja kuntalaisille laitettiin kyselyä konsulttifirman ehdottamista säästötoimenpiteistä. Syyskuuhun tultaessa saatiin lautakunnille ja julkisuuteen toimialajohtajien esitykset sopeutuksista.

Nämä toimenpide-ehdotukset ovat ymmärrettävästi nostaneet kriittistä keskustelua, ja myös meille valtuutetuille on tullut paljon yhteydenottoja niin kuntalaisilta kuin järjestöiltä ja hyvä niin. Kuntapäättäjät ovat tänä vuonna poikkeuksellisen haastavassa tilanteessa, kun ikävien sopeutusvaihtoehtojen välillä joudutaan tekemään valintaa. Vaikutusten arviointeja onkin käyty läpi ja mietitty ettei tehtävät säästöt aiheuttaisi tulevaisuudessa moninkertaisia lisäkuluja.

Viimeisen kuukauden aikana on tullut vielä reilusti lunta tupaan, kun mm. valtionosuuksista ja verotulokertymistä tarkentuneet arviot ovat tuoneet sopeutustarvetta lisää vielä noin 10 M€. Viimeistään tässä vaiheessa alkoi olla selvää, että joudumme muiden toimenpiteiden ohella myös nostamaan jonkin verran veroja.

KD:n valtuustoryhmä kannattaa kaupunginjohtajan esitystä veroprosentin nostosta 8,0:aan, jolla saadaan tämän hetkisen arvion mukaan vuositasolla noin 16,9 M€, eli karkeasti yksi kolmasosa sopeutustarpeesta. Ryhmämme näkee tämän tasoisen korotuksen huomattavana, mutta kuitenkin tässä taloustilanteesta välttämättömänä, jotta emme joudu tekemään kohtuuttomia leikkauksia tärkeisiin palveluihin.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys pohjaa toiminnan nykytilaan ja valtuuston hyväksymään strategiaan, sekä huomioi talouden tasapainottamissuunnitelman. Kuntatalouden haastava tilanne on pakottanut arvioimaan uudelleen joitakin strategian tavoitteita.

Väestönkehitys on ollut Jyväskylässä jo pitkään noin prosentin luokkaa ja myös tuleville vuosille näkymä on vielä saman suuntainen. Jyväskylän ennakoidaankin vahvistavan asemiaan Suomen seitsemänneksi suurimpana kaupunkina. Jyväskylään vetää etenkin hyvät opiskelumahdollisuudet. Työpaikat ovat puolestaan luonnollisesti merkittävin pitovoimatekijä. Kaupungin tuleekin osaltaan myös jatkossa pitää hyvää huolta monipuolisista opiskelu- ja työllisyysmahdollisuuksista.

Toisena kärkenä nostamme edunvalvonnan merkityksen. Meidän on jatkettava aktiivisesti työtä sen eteen, että valtion hallinnossa katsotaan kuuden suurimman kaupungin sijaan yhtälailla kaikkia 10:ntä yli 100 000 asukkaan kaupunkia. Tästä on kirjaus hallitusohjelmassa, ja myös kaupunginjohtaja on pitänyt asiaa hyvin esillä.

Sivistyksen toimiala on (nyt hyvinvointialueuudistuksen jälkeen) selkeästi suurin osa kaupungin taloutta, lohkaisten yli puolet budjetista ja pitäen sisällään 70% kaupungin henkilöstöstä. Kun sopeutustoimia on nyt jaettu toimialoille niiden koon mukaan, ollaan sivistyspalveluissa jouduttu kovien säästöpaineiden alle. Tätä painetta lisää osaltaan kunta-alan palkkaratkaisut, jotka tuovat Jyväskylässä pelkästään ensi vuodelle 9M€ lisää henkilöstökustannuksia.

Kasvun ja oppimisen rahoitus on ainoa kohta, josta KD:n valtuustoryhmä on kaupunginjohtajan esityksen kanssa eri mieltä. Ryhmämme on tämän TA-prosessin alusta asti toivonut jonkinlaista suojakerrointa näihin palveluihin,  jotta emme joudu kohtuuttomasti leikkaamaan lasten ja nuorten hyvinvointiin merkittävästi vaikuttavista päiväkoti- ja koulupalveluista. Tuollaista huomiointia ei kuitenkaan saatu vielä kesäkuussa KH:n kehysesitykseen, mutta nyt valtuustotasolla tästä tunnutaan olevan melko yksimielisiä.

Sivistyslautakunta katsoi syyskuun kokouksessaan annetun kehyksen mahdottomaksi, ja antoi vastuullisen esityksen rahoituksen lisätarpeista. KJ:n esityksessä näitä tarpeita on pystytty osin huomioimaan, mm. avoimen varhaiskasvatuksen säätötavoitetta on pienennetty,  kyläkoulujen lakkautuksia ei esitetä ja opetusresurssiin on saatu kaivettua 1,3 M€ lisää, mikä on hieno asia. KJ esittää kuitenkin kasvuun ja oppimisen palveluihin 1,7 M€ lisäsäästöjä suhteessa lautakunnan asettamaan tasoon. Kun lisäksi lautakunnan säästölistalla olleilla siivoustason tarkistuksilla saatavaksi esitetty 0,5 M€ on siirtynyt TiPa:n puolelle, tulisi näistä palveluista siis löytää vielä ainakin 2,2 M€ lisää säästettävää. Ja nyt Päiväkoti Punapaulan siirryttyä kaupungin toiminnaksi lienee tuo luku noin vielä jonkin verran suurempi.

Ryhmämme näkemyksen mukaan kasvuun ja oppimiseen olisi siis välttämätöntä löytää vähintään 1,5 M€ lisää rahoitusta. Tuolla summalla toivoisimme sivistyslautakunnan sitten käyttösuunnitelmassa kohdentavan lisää rahoitusta suhteessa KJ:n esitykseen ainakin varhaiskasvatuksen tukiresurssiin, perusopetuksen att-resurssiin, lukiotukeen, ja nuorisotilaverkkoon.

Muiden lautakuntien alaisten toimintojen osalta KJ:n esitys on yhteneväinen lautakuntien kehykseen antamien esityksien kanssa ja myös meidän valtuustoryhmä on valmis hyväksymään TA:n näiltä osin. Myöskään investointiosaan ryhmällämme ei ole huomauttamista. Joitakin hankkeita on tiukan taloustilanteen takia viivästetty, mutta on hyvä, että ensi vuonna useampia tärkeitä investointeja saadaan myös liikkeelle.

Ryhmämme kävi läpi myös sitä, millä kasvun ja oppisen palveluihin esittämäämme menolisäystä voitaisiin kompensoida. Ylimääräisiä liikkumavaroja ei tästä talousarviosta ole helppo löytää, mutta myös muita ryhmiä kuulostellen uskomme kuitenkin tuohon esittämäämme summaan päästävän KJ:n esittämillä veroratkaisuilla. Varteenotettaviksi vaihtoehdoksi ryhmämme katsoo mm. Kokoomuksen selvittäminen avustusten kokonaisuuden maltillisen supistamisen, demariryhmän mainitseman joukkoliikenteen kesäaikataulujen pitämisen nykytasolla sekä muutamat muut ryhmien välisessä keskustelussa esille nousseet toimet.

Näillä evästyksillä KD-ryhmä toivottaa KH:lle viisautta torstain seminaariin ja uskoo siihen, että Jyväskylä on jatkossakin hyvä paikka asua, elää ja yrittää.

– – –
Petteri Muotka, 040 753 0344

kaupunginvaltuutettu (KD)

sivistyslautakunnan jäsen

valtuustoryhmän puheenjohtaja