Vuotuinen talousarvioprosessi on edennyt valtuuston ratkaisevaan päätöksentekokäsittelyyn asti. KD ryhmä kiittää kaikkia prosessiin osallistuneita viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä hyvässä yhteistyössä edenneestä budjetin valmistelusta. Itse prosessi on noudattanut tutuksi tullutta kaavaa:

  • tiukka raami
  • viranhaltijoiden valmistelu ja tiukka priorisointi siitä, mikä mahtuu ja mikä ei, jos raamin mukaan mennään
  • lautakuntien esitykset, jotka petun ja sivistyksen osalta yleensä ovat korkeampia kuin raami
  • kaupunginjohtaja tulee jonkun verran vastaan, mutta karsii kuitenkin lautakuntien esityksiä
  • kaupunginhallitus esittää tähän vielä jonkun verran lisää
  • valtuusto hyväksyy kh:n esityksen mukaisena

Prosessi on pitkä ja työläs eikä se asian laatu ja laajuus huomioon ottaen aivan helppo voi ollakaan. Silti tulee mieleen, olisiko prosessia mahdollista jotenkin kehittää ja tehostaa? Kuten on jo todettukin, alkuun siinä on jo päästykin.

Haastavaa on kuitenkin se, että lautakuntien tai kaupunginhallituksen on nykyprosessissa melko hankalaa saada käsitystä siitä, olisiko joissain toiminnoissa säästämisen varaa tai voitaisiinko joku toiminto hoitaa toisella kenties paremmalla ja kustannustehokkaammalla tavalla. Nythän pohdinnat kulminoituvat yleensä siihen, että tätä tai tuota asiaa ei ainakaan voida jättää budjetin ulkopuolelle. Uskomme ja toivomme, että uuden talousjohtajan johdolla prosessia voidaan avata ja kehittää entistäkin toimivammaksi.

Mitä itse budjettiehdotukseen tulee, on Kristillisdemokraattien ryhmä varsin tyytyväinen kaupunginhallituksen esitykseen. Pidämme tärkeänä kaupungin elinvoiman ja valtakunnallisen aseman vahvistamista. Elinvoima on kaupungin vetovoimaisuuden, kehittymisen ja talouden kannalta hyvin keskeinen tekijä. Uudistamme sen lähetekeskustelussakin esiin nostamamme seikan, että Jyväskylän tulee toimia aktiivisesti paitsi kotimaisten myös kansainvälisten yritysten saamiseksi kaupunkiin. Sekä Jyväskylän Sydän että Hippos hanke kytkeytyvät tiiviisti myös elinvoimaan ja niiden suhteen ensi vuosi on myös hyvin ratkaiseva.

KD ryhmä on myös tyytyväinen Kestävän kaupunkipolitiikan ja Palvelujärjestelmän kehittämisen mukaanottamisesta toimintalinjoihin sekä yhteistyön tekemisen korostaminen yli lautakuntarajojen. Kiitämme hallitusta siitä, että budjettiin otettiin kirjaus kokous-, matka- ja tarjoilukulujen 10 % säästötavoitteesta. Se on pieni, mutta periaatteellinen linjaus, johon voimme myös luottamushenkilöinä osallistua.

Erityisen tärkeänä näemme kirjauksen siitä, että ”pidetään huolta henkilöstön hyvinvoinnista”. Jaksamisen haasteet ovat todellisuutta monilla toimialoilla ja vaarana voi myös olla työn kuormittavuuden heijastuminen työvoiman saatavuuteen. Pidetään siis parhaamme mukaan huolta palvelujärjestelmämme tärkeimmästä voimavarasta – henkilöstöstä.

Eri toimialojen osalta tiukimmat menopaineet kohdistuivat jälleen sivistyksen ja perusturvan toimialoille. Lautakuntien toivomia kipeästi kaivattuja lisämäärärahoja saatiin vielä prosessin loppuvaiheessa ja vaikuttaa siltä, että sivistyksen olemassaolevat toiminnot pystyttäneen turvaamaan. Hyvin tärkeänä pidämme sitä, että kolmiportaista tukea kehitetään – kuten erillisessä aloitteessa on asiaa käsiteltykin – jotta sekä oppijat saavat tarvitsemansa tuen oppimiseen että opettajien jaksamista parannetaan.

Perusturvan osalta on lähtökohtana todettava, että jo kehys mahdollisti noin 13 miljoonan euron palvelutarpeen kasvun, mille oli kovastikin käyttöä. Lautakunta esitti tuon päälle 2,5 miljoonaa, josta osa on saatu mahdutettua tänään käsiteltävänä olevaan esitykseen. Lautakunnalla tulee olemaan vielä käyttösuunnitelman vahvistamisen kohdalla tiukka paikka päättää, mihin tärkeimmistä tarpeista saadut varat kohdennetaan. KD ryhmä kantaa erityisesti huolta vanhus- ja vammaispalveluista, mutta myös lääkäreiden hartiakuorman keventämisestä. Tärkeää olisi myös, että vuoden vaihteessa aukeava päihteilevien päiväkeskus Hanska pääsisi käynnistymään riittävän henkilöresurssin turvin ja tukemaan ihmisiä päihteettömyyden suuntaan.

Tasapainoisen talouden ja moninaisten tarpeiden yhteensovittaminen ei ole helppoa. KD ryhmän näkemyksen mukaan olemme onnistuneet siinä tällä budjetilla kohtuullisesti ja olemme valmiit esityksen hyväksymään.

Haasteita ei kuitenkaan tule puuttumaan jatkossakaan. Senkin takia prosessin kehittäminen on tarpeellista ja vastuullisuus pidettävä mielessä kaiken aikaa.