Minulta kysyttiin vaalipaneelissa, mikä on sivistyksen tärkein kipupiste ja mikä on sen ratkaisu. Mielestäni laadukkaan perusopetuksen kipupiste on suuret ryhmäkoot. OAJ suosittaa kooksi alkuopetuksessa 1:18 ja siitä ylöspäin 1:20.  

 

Jyväskylässä ryhmäkoot vaihtelevat.  Eppuluokkien koko voi olla 25-26 oppilasta. Tämä on aivan liikaa! Tuen tarpeet vaikuttavat ryhmän laatuun. Tuen suuren määrän on pienennettävä ryhmäkokoa.   

 

Laadukkaan opetuksen takeena on kelpoinen opetushenkilöstö. Riittävä ohjaajien määrä lisää opetuksen laatua niin yleis- kuin erityisopetuksessakin. Riittävä ohjausresurssi  ehkäisee ennalta konfliktien syntymistä  ja tehostaa itsesäätelytaitojen oppimista. Oppimateriaalien laatu on tärkeä. Siitä ei saa tinkiä. 

 

Koulupsykologien ja -kuraattorien määrää lisätään Jyväskylässä. Se on hyvä suunta. Kouluterveydenhuolto on matalan kynnyksen palvelua ja tukee laadukkaasti opetustyötä. Lisäarvoa tuo lasten mielenterveyspalvelujen riittävä määrä. 

 

Kolmiportainen tuki on kohdennettava oikein. Tuen kohdentamiseksi Jyväskylässä on luotu Tuen Tutor -malli. Oppilaan yksilölliset tarpeet ratkaisevat, millainen tuki tuottaa parhaan tuloksen. Erityisen tuen oppilaita on integroitu yleisopetukseen ilman lisäresurssia huonoin seurauksin. Erityisluokkaopetusta on oltava tarjolla riittävästi sitä tarvitseville. Erityisluokkien riittävä ohjaajaresurssi takaa turvallisuuden ja laadukkaan opetuksen. 

 

Jyväskylässä on alueita, joilla asuu huonosti voivia tai vieraskielisiä perheitä. Näille alueille tulee resursoida rohkeasti uusia pienluokkia.

 

Rehtorit työskentelevät sitoutuneesti taaten opetuksen laadun ja koulun hyvinvoinnin. Heille on suotava työrauha ja ansaittu vapaa-aika. Tähän päästään lisäämällä koulusihteerien resurssia ja vähentämällä rehtoreiden opetusvelvollisuutta. 

 

Lasten hyvinvoinnille ja kasvulle luodaan pohja varhaisina vuosina. Tähän voidaan vaikuttaa laadukkaan koulutuksen muodossa. Siihen panostus maksaa itsensä takaisin tuottaen jatko-opintokelpoisia opiskelijoita. Se myös vähentää päihde- ja mielenterveyspalveluiden tarvetta.

 

Ratkaisuna ryhmäkokojen pienentämiseen on säätää sitä koskeva laki. Valtion tulee korvata kunnille lisäresurssin aiheuttamat kustannukset. Laadukkaan koulutuksen toteuttamiseksi kunnissa tarvitaan tulojen lisäämistä. Lasten hyvinvointi ei ole hyvä säästökohde.

 

Päivi Huhtanen
Erityisluokanopettaja
Kuntavaaliehdokas (kd)
Jyväskylä

 

teksti julkaistu aiemmin
26.5. Keskusuomalaisessa