Vapaaehtoinen latumaksu Jyväskylään

Mervi Turunen esitteli laatimansa valtuustoaloitteen Jyväskylän kaupunginvaltuustossa tänään 18.3.2024.

Jyväskylässä on laadukasta ja ammattitaidolla ylläpidettyä latuverkostoa noin 300 km. Vuositasolla
latuverkoston kunnostus ja ylläpito kustantavat kaupungille liki 900 000 euroa. (Liikuntajohtaja Anna-
Leena Sahindalilta saatu laskelma aloitteen lopussa.)
Kuntalaisena maksamme liikuntapalveluista uimahallien ja kuntosalien käytöstä sekä
liikuntasalivuoroista. Kaupunkimme alijäämäistä budjettia on paikattu mm. muuttamalla alle 18-
vuotiaiden junioreiden harjoitusvuorot maksulliseksi. Liikuntapalvelut, myös junioreiden harjoitusvuorot,
ovat maksullisia, mutta vuositasolla melko hintavan latuverkoston käyttäminen on ilmaista.
Me allekirjoittaneet valtuutetut pidämme kohtuullisena, että latujen käytöstä voitaisiin kerätä
Jyväskylässä vapaaehtoista latumaksua.
Jyväskylässä sivakoi kauden aikana ainakin yli 10 000 aktiivista aikuishiihtäjää. Pelkästään Facebookin
Jyväskylän latutilanne -ryhmässä on 12,8 tuhatta jäsentä. Jyväskylän latuverkostoa käyttävät myös
ulkopaikkakuntalaiset, varsinkin loma-aikoina ja viikonloppuisin.
Lahdessa on saatu hyviä kokemuksia vapaaehtoisesta latumaksusta. Lahden kaupungin sivuilla on
verkkokauppa, jota kautta voi kätevästi maksaa vapaaehtoista latumaksua haluamallaan summalla.
https://verkkokauppa.lahti.fi/tuote/vapaaehtoinen-latumaksu/ Vapaaehtoiset latumaksut ovat myös
Pohjois-Suomen hiihtokeskusten laduilla olleet useita vuosia käytössä ja kasvattaneet suosiotaan.
Vapaaehtoinen latumaksu mahdollistaa vastaisuudessakin maksuttoman hiihtämisen eikä eriarvoista
kuntalaisia hiihtolatujen käyttäjinä. Lahdessa tai Pohjois-Suomen laduilla ei ole ilmennyt kokemusta siitä,
että syntyisi eri kasteja maksaneista ja maksamattomista ladunkäyttäjistä, tai että vapaaehtoinen
latumaksu vähentäisi hiihtointoa. Verkkokauppatyyppinen maksusovellus on nykytekniikalla helposti
toteutettavissa ja kaikki kertyneet latumaksut ovat kotiinpäin kaupunkimme taloustilanteessa.

Jyväskylän latuverkoston kunnossapitokustannukset vuositasolla (Anna-Leena Sahindalilta saatu
sähköposti 26.2.2024)

Henkilöstökustannukset                                     382 213,22
Reittien kustannuspaikan kustannukset          218 359,20
Huollot muilta kustannuspaikoilta                    27 979,72
Polttoaineet muilta kustannuspaikoilta           24 461,66
Laajavuoren latukone                                          42 000,00
Muut kunnossapitokustannukset                      312 800,58

Poistot (keskiarvo kolmelta vuodelta)              200 000,00
(Sis. latukoneet, kelkat ja maatyöt)
Kaikki yhteensä                                                    895 013,80
Muut kunnossapitokustannukset sisältävät mm. eli huoltoja, polttoaineita, latukoneen vuokria, kaikki
sähkölaskut, reittien kunnostus kustannukset (maansiirtotyöt, valaistukseen liittyvät korjaukset yms),
asiantuntija/konsulttikuluja, maa- ja vesialueiden vuokrat. Huoltoja ja polttoainekustannuksia
latuverkoston ylläpitoon liittyen löytyy eri kustannuspaikoilta, josta syystä ne näkyy nyt tässä kahdessa
eri kohdissa. Ylläpidettäviä latukilometrejä on tällä hetkellä n. 300 km.

Mervi Turunen
varavaltuutettu (KD)
Tarkastuslautakunnan jäsen

Kristillisdemokraatit Kritisoi Israelia vastaa tehtyä aloitetta

 

Vasemmistoliitto on jättänyt valtuustoaloitteen Israelin Palestiinaan kohdistamaa sortopolitiikkaa edistävien taloudellisten kytkösten selvittämiseksi ja purkamiseksi. 

KD ryhmä esitti aloitteen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, jotta siinä todettaisiin selkeästi, ettei kaupungin tehtävänä ole nostaa yksittäisiä valtioita boikotointitoimenpiteiden kohteeksi vaan noudattaa samoja vastuullisten hankintojen ja sijoitusten kriteereitä suhteessa kaikkiin maihin. Palautusesitys hävisi äänestyksessä äänin 46-17-4 tyhjää. KD:n valtuutetut Marika Visakorpi, Tapio Puolimatka, Petteri Muotka, Rami Sipilä sekä Perussuomalaisten valtuutetut Tapani Mäki, Kaisa Garedew ja Toimi Kankaanniemi jättivät asiasta eriävän mielipiteen. 

Marika Visakorven käyttämä puheenvuoro asiasta: 

Vastuullinen hankintapolitiikka on hyvä ja kannatettava asia ja sitä on myös aloitteeseen annetussa vastauksessa yleisellä tasolla kuvattu. Olisi vallan suotavaa, että ei vain elintarvikehankinnoissa, vaan kaikissa Jyväskylän kaupungin hankinnoissa edellytettäisiin lapsen oikeuksien sopimuksen ja ILO:n sopimusten noudattamista sekä yleensäkin ihmisoikeussopimusten noudattamista. Reilun kaupan tuotteiden järjestelmä on hyvä esimerkki vastuullisesta hankintapolitiikasta. 

Nyt käsillä oleva aloite ei kuitenkaan ole yleisen vastuullisuuden perään kyselevä aloite, vaan siinä on haluttu valita yksi valtio boikotointitoimenpiteiden kohteeksi varsin leimaavin ja kiistanalaisinkin sanakääntein. Vastaavanlainen aloite on tehty myös ainakin Helsingissä. Herää kysymys, mikä on motiivi nostaa yksi kansainvälinen konflikti huomion kohteeksi, vaikka maailmasta löytyy useita sangen kyseenalaisesti kansalaisiaan ja vähemmistöjään kohtelevia, surutta ihmisoikeuksia rikkovia maita, vaikkapa monien Aasian maiden joukosta? Ainakin osasta niistä tehdään myös hankintoja, jopa merkittävässä määrin. 

Jos ja kun tällaisia aloitteita tehdään, johtaa se väistämättä siihen, että tässäkin salissa on keskusteltava kansainvälisestä politiikasta. 

On totta, että Israelin ja palestiinalaisten välinen konflikti ja pattitilanne on jatkunut pitkään eikä asiassa ole merkittävästi edistytty. Siirtokuntakysymys on osa, mutta vain yksi osa tätä pattitilannetta, johon liittyy myös aivan olennaisesti kysymys siitä, ovatko palestiinalaiset ja naapurimaat laajemminkin valmiit mahdollisessa kahden valtion mallissa tunnustamaan Israelin valtion oikeuden olemassaoloon ja sopimaan rauhasta sen kanssa. Tätä halua ei ole kaikilta osapuolilta löytynyt. On myös syytä muistaa, että vaikka Israel vetäytyi jo monia vuosia sitten Gazasta, eivät neuvottelut edenneet. 

Israel on alueen ainut demokratia, jossa on laaja uskonnon- ja sananvapaus, jollaisia ei naapurimaissa juurikaan tunneta. Nämä koskevat myös Israelissa asuvia arabeja, joita on noin 21 prosenttia väestöstä. Heillä on myös puolueita parlamentissa. Rehellistä on kuitenkin todeta, että epäkohtia ja korjattavaakin on, esim. minkäänlaisia kollektiivisia rankaisutoimia ei voi pitää hyväksyttävinä. Silti luonnehdinta ”käytäntöjen ylläpitämisestä väkivaltaisen sorron avulla” on paitsi määrittelemätön myös vahvasti leimaava ja kärjistävä. Boikottitoimien on ajateltu kohdistuvan Israelin toimintaan, mutta todellisuudessa niiden suurimpia kärsijöitä voivat olla juuri palestiinalaiset. Vuonna 2016 500 palestiinalaista jäi työttömäksi SodaStream yhtiön siirrettyä toimintansa painostuksen seurauksena muualle.   

Aloitteessa viitataan DBS liikkeeseen. Se juontaa juurensa vuonna 2001 Durbanissa pidettyyn kansalaisjärjestöfoorumiin. Sen päätöslauselmassa asetettiin tavoitteeksi apartheid valtioksi nimetyn Israelin eristäminen täydellisesti ja totaalisesti siihen kohdistetuin sanktioin ja kauppasaarroin ja kaiken yhteydenpidon katkaiseminen diplomaattisella, taloudellisella, sosiaalisella, koulutuksellisella, sotilaallisella ja humanitaarisen avun tasolla kaikkien maiden ja Israelin välillä.  DBS-liikkeen takana on islamilaisten järjestöjen kattojärjestö Palestinian National and Islamic Forces, johon kuuluu mm. terroristijärjestöksi luokiteltu Hamas. DBS-kampanjan tavoitteena on pitkä lista vaatimuksia Israelille ehdoitta kun taas palestiinalaisosapuolelle ei esitetä edes vaatimusta terrorismista luopumiseksi.  Liike edustaa avointa ja suorastaan antisemitististä juutalaisvihamielisyyttä. 

Aloitteeseen annettu vastaus ei sinänsä sisällä kovinkaan paljon Israeliin liittyvää sisältöä. On hyvä, että siinä on tuotu esille vastuullisten hankintojen yleiset periaatteet, joita tulee noudattaa suhteessa kaikkiin maihin. Vastauksessa suhtaudutaan kuitenkin täysin kritiikittömästi aloitteeseen ja siinä esitettyihin hyvin yksipuolisiin väitteisiin. Emme voi hyväksyä sitä, että Jyväskylän kaupunki antaisi ymmärtää olevansa DBS -tyyppisten liikkeiden kanssa samalla asialla tai lähtisi ajatuksesta, että ilman muuta otamme kantaa yhteen kansainvälispoliittiseen kriisiin täysin yksipuolisesti vain toisen osapuolen näkemysten pohjalta. Aloitevastauksessa olisi vähintäänkin syytä tuoda esille, ettei kaupungin tehtävänä ole nostaa yksittäisiä maita boikottitoimien kohteeksi, vaan noudattaa samoja vastuullisten hankintojen ja sijoitusten kriteereitä suhteessa kaikkiin maihin ja osapuoliin. Näin ollen esitän aloitteen palauttamista uudelleen valmisteluun.

Marika Visakorpi
Kaupunginvaltuutettu (KD)

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kannatan Marika Visakorven esittämää palautusesitystä

On aina hyvä puolustaa sorrettuja ja vainottuja ihmisiä. Tällaisten toimien pitää kuitenkin olla oikealla tavalla suhteutettuja. Ihmetystä herättää se, että boikottien kohteeksi halutaan toistuvasti valita pieni Israel, joka on perustettu kotimaaksi ja turvapaikaksi vuosisatojen vainon kohteena olleille juutalaisille. Tänä päivänä juutalaisten elämä on uudestaan käynyt turvattomaksi jo monissa paikoissa Eurooppaakin.

Ei kannata unohtaa, että Israelin valtio on perustettu juuri siksi, että sivistyneen Euroopan keskellä kuusi miljoonaa juutalaista miestä, naista ja lasta tapettiin kaasukammioissa sen jälkeen, kun heitä oli vuosien ajan syrjitty ja eristetty terveydelle vaarallisina syöpäläisinä ja nöyryytetty ja vainottu systemaattisesti. Meillä eurooppalaisilla tuskin on riittäviä moraalisia perusteita ahdistaa juutalaisia siinä ainoassa kotimaassa, joka heillä tällä hetkellä on.

Varmaan Israelin toiminnasta voidaan löytää epäkohtia ja epäoikeudenmukaisuuksia, mutta paljon vakavampia ja systemaattisempia ihmisoikeusrikkomuksia löytyy demokraattista Israelia ympäröivistä itsevaltaisesti hallituista valtioista. Sitä paitsi, jos etsimme maailmasta valtiota, joka on toteuttamassa vakavia ja systemaattisia kansalaisoikeuksien loukkauksia, niin kommunistinen Kiina näyttäisi osuvimmalta vaihtoehdolta.

Uiguurien kansanmurhasta on vakuuttavia todisteita. Satojatuhansia Falung Gong -liikkeen kannattajia on vangittu ilman oikeudenkäyntiä ja vankeudessa olevia alistettu pakkotyölle, psykiatrisille pahoinpitelyille, ankaralle kidutukselle, aivopesulle ja jopa sisäelinryöstöille. Kristittyjä on verisesti vainottu vuosikymmenien ajan. Tavallisia kansalaisia orjuutetaan pisteytykseen perustuvalla sosiaalisen luokituksen ja systemaattisen valvonnan järjestelmällä samalla kun ylellisyydessä elävälle kommunistiselle eliitille on keskitetty kaikki taloudellinen ja poliittinen valta. Eikö siis boikotin kohteeksi tulisi ennemminkin valita kommunistinen Kiina, jonka ihmisoikeusrikkomukset ovat räikeät ja veriset?

Johtuuko Israelin valitseminen boikotin kohteeksi siitä, että pienen maan kimppuun on helppo käydä.

Tapio Puolimatka
Kaupunginvaltuutettu (KD)

 

 

Polkupyöräbusseja Jyväskylään

Kaikkiaan 41 valtuutettua allekirjoitti eilisessä valtuustossa tämän Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloitteen, jonka oli valmistellut varavaltuutettumme Mervi Turunen (kuvassa). #pyöräily #liikuntapääkaupunki #jyväskylä #matkailu #resurssiviisaus #linkki

POLKUPYÖRÄBUSSEJA JYVÄSKYLÄÄN

Ehdotamme, että tulevan paikallisliikenteen kilpailutuksen ja bussiliikenteen kehittämisen yhteydessä (Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelma) Jyväskylään hankitaan muutamia pyörien kuljettamiseen soveltuvia busseja liikennöimään aluksi kokeiluluonteisesti valittuja bussivuoroja.

Tällaisessa bussissa on sisällä helppokäyttöisiä ja tukevia pyörätelineitä ja muu osa bussista on varustettu normaaleilla istuimilla.

Vastaavia toteutuksia on tehty mm. Iso-Britanniassa ”Bike friendly buses” (Borders Buses network)
https://www.bordersbuses.co.uk/bike-friendly-buses ja (Itä-Yorkshiressa)
https://www.hullccnews.co.uk/11/08/2020/bike-friendly-buses-come-to-hull/ sekä (Skotlannissa)
https://ecf.com/news-and-events/news/buses-combining-cycling-and-public-transport-scotland.

Suomessa Tuusulassa HSL:llä kokeiltiin pyörien kuljettamista bussivuoroilla kesän 2021 ajan. Kokeilussa tehtiin huolellista esiselvitystä, kartoitettiin mahdolliset ongelmakohdat, seurattiin käyttöastetta ja kerättiin palautetta sekä koottiin loppuraportti kehityskohteineen jatkokäyttöä varten. Kokeilu sujui kokonaisuudessaan mallikkaasti ja raportti on hyvä pohja lähteä myös Jyväskylässä selvittämään ja kokeilemaan pyörien kuljetusta busseissa. Koska HSL ei ole vielä raporttia käsitellyt, ei se ole julkisessa jaossa. Jyväskylän Kristillisdemokraattien valtuutetut ovat saaneet tutustua raporttiin kerätessään austatietoa valtuustoaloitteeseen. Raportin antoi nähtäväksi HSL:ltä osastonjohtaja Tero Anttila. Teknisesti pyörien kuljettamiseen voi olla lattiaan kiinnitetty teline, johon mahtuu kaksi pyörää rinnakkain tai seinää vasten oleva teline, joka lasketaan alas ja johon pyörät sijoitetaan rinnakkain, tarpeen mukaan hihnakiinnityksellä varmistaen. Telineet ovat helppokäyttöisiä, eikä käyttö edellytä
bussinkuljettajan apua. Ajatuksena on, että bussissa voi matkustaa muitakin kuin pyöräilijöitä samaan aikaan, tilaa on myös istuimille. Mikäli pyöriä ei ole kuljetuksessa, voi kyseistä monitoimitilaa käyttää rattaille, rollaattorille, pyörätuoleille ja seisten matkustajille. Jos kyseessä on lattiaan kiinnitetty pyöräteline, voi sen takana olla seinältä alas laskettavia istuimia, jolloin tila on istuinkäytössä esimerkiksi talvella, kun pyörien kuljetus on vähäisempää. Tuusulan kokeilussa telineitä ei ollut, pyörä sidottiin hihnalla kiinni seinää vasten. Tämä kiinnitysratkaisu osoittautui käytettävyydeltään kehittämistä vaativaksi. Edellä mainitut telineet olisivat kattavampi ratkaisu.

Kaupunkimme tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen käyttöastetta, edistää lihasvoimin tapahtuvaa liikkumista sekä etsiä vaihtoehtoja liikennetarjonnan lisäämiseen. (Linkki Tulevaisuuteen 2030) Myös seutukuntamme matkailubrändin keskiössä on kestävä matkailu, johon sopisi mainiosti ehdottamamme bussikokeilu. Tällainen bussi mahdollistaisi esimerkiksi yhdensuuntaisen työmatkapyöräilyn: pitkä työmatka taittuu aamulla bussilla ja työpäivän päätteeksi pyöräillen kotiin. Pyörien kuljettamisen bussivuorot tarjoaisivat matkailijoille ja paikallisille pyöräilijöille mahdollisuuden saavuttaa nopeasti ja vaivattomasti Jyväskylän keskustasta kauempana sijaitsevia pyöräilyreittejä sekä liikunta- ja luontokohteita.

Kokeilua voisi tehdä esimerkiksi linjastoilla: keskusta – Säynätsalo, keskusta – Tikkakoski tai keskusta – Laukaa. Näistä mm. Säynätsalon saaristoreitillä on pyöräilymatkailijoille paljon nähtävää ja koettavaa: luonto, vesistöt, Alvar Aalto, ravintola- ja matkailupalveluja. Bussivuoroja voisi markkinoida pyörien kuljetukseen keskittyen esimerkiksi huhtikuulta syyskuulle ja muina aikoina käyttää busseja normaalissa liikennöinnissä. Matkailijoita ajatellen pyörävuokrausta voitaisi kehittää yhteistyössä ennestään pyörävuokrausta tarjoavien yritysten ja yhteisöjen kanssa. Näin pyöräkaluston hankkiminen, huolto ja vuokraaminen eivät sitoisi kaupungin varoja. Kaupungin rooli olisi tehdä tunnetuksi pyöriä kuljettavat bussivuorot näkyvällä markkinoinnilla, pyörämatkailupalvelujen edistäminen ja bussiliikenteen koordinointi.

Selkokielisten ja selkokuvallisten digipalvelupolkujen avaaminen

”Avun hakemisen pitäisi olla yhtä helppoa kuin päihteiden saamisen.” (Kan ry:n toiminnanjohtaja Jouko Vuorenniemi)

Mia Puolimatka (kd) jätti 3.5. valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen, jonka allekirjoitti KD-ryhmä mukaan luettuna 17 muuta valtuutettua.

Jyväskylän kaupungilla on laaja valikoima palveluita erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palveluiden saavutettavuus ja löytäminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Palvelut ovat usein hajallaan, irrallisia tai epäselviä. Lisäksi varsinaisten kaupungin palveluiden rinnalla on useita erilaisia sosiaali- ja terveysalan osaamisalahankkeita. Toisinaan ne ovat sirpalemaisia jääden usein vieraaksi ihmisryhmille, joita ne on suunniteltu palvelemaan. Erityisesti palveluiden saavutettavuuden merkitys korostuu niiden kuntalaisten kohdalla, joiden toimintakyky on alentunut tai kielitaito heikko. Tällaisia ryhmiä ovat erityisesti ikääntyneet, mielenterveys- päihde-  vammais- ja maahanmuuttaja-asiakkaat. Esimerkiksi mielenterveysasiakkaista vain 27% on ollut viime vuonna tyytyväisiä olemassaoleviin palveluihin. Tämä voi kertoa siitä, että palvelupolku on avattu puutteellisesti tai tarjottu apu ei ole ollut oikea-aikaista tai konkretisoitunut riittävän ajoissa. Saavutettavuuden vahvistamiseksi esimerkiksi julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointipalvelu Omaolo.fi on soveltanut digitalisaation tuomia hyötyjä 2019 alkaen hyvällä menestyksellä. Lähtökohtaisesti saavutettavan verkkopalvelun on oltava sellainen, jota voivat käyttää mahdollisimman monenlaiset ihmiset. Lain mukaan julkisilla varoilla rahoitettujen verkkopalvelujen täytyy olla saavutettavia, jotka tässä tapauksessa täyttäisivät kriittisimmätkin saavutettavuusvaatimukset.

Kuntalaisen suuntaan tapahtuvan verkkoviestinnän ja digitalisaation kannalta on vielä paljon kehitettävää erityisesti selkokielisyyden osalta. Selkokielinen ja eri aistikanavia monipuolisesti huomioiva ja hyödyntävä digitalisoitu viestintä kaupungin tarjoamista palvelupoluista voisi tuoda palvelut helpommin saavutettaviksi. Näin se voisi olla osaltaan ennaltaehkäisemässä erilaisten sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien syntymistä ja kasvamista. Jokaisella palveluviidakon portaita tuntemattomalla kuntalaisella on oikeus seurata saatavilla olevia palvelupolkuja tehokkaammin ja osaavammin. Kokonaisuutta entistä selkeämmin avaava palvelukartta voisi näin avautua jokaiselle osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta vahvistaen sekä kunnallisia hallintoaloja soveliaasti intergroiden kuten esimerkiksi NEPSY-nuorten nivelvaiheiden palvelupolkuja avattaessa.

Kunnalla tulee siis olla selkeä ja helppokäyttöinen digiaikaan päivitetty konkreettinen työkalupakki, josta kuntalainen voi etsiä ja löytää asiaa täysin tuntemattomanakin oikea-aikaiset ja selkokieliset palvelupolut- ja kokonaisuudet. Kysymys on samalla kaupunkistrategian peräänkuuluttamasta osallisuudesta, johon myös alentuneen toimintakyvyn omaavat ihmiset ovat oikeutettuja. 

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Jyväskylään luodaan digipalvelun saavutettavuutta arvioivan asiantuntijaryhmän tuella digiavusteinen selkokielinen ja selkokuvia tekstin ohella (esimerkiksi kuvakirjoitus- ja kriittistä saavutettavuussohjelmaa) hyödyntävä, palvelupolkuja monipuolisesti avaava selkokartta ja digipohjainen hakukone. Tämän kehittely voitaisiin aloittaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä kotoutumispalveluista. Siihen asiakas voisi kirjata tietyin kriteerein ongelmansa tai tarpeensa tunnusmerkit. Hakukone etsisi automaattisesti soveltuvia palvelupolkuja asiakkaan palvelutarpeiden ratkaisemiseksi ja kertoisi, mihin hän voi olla yhteydessä päästäkseen palvelun piiriin. Näin kuntalainen voisi hahmottaa käytettävissä olevan palvelukokonaisuuden oli se sitten omaishoitoon, ikääntymiseen, mielenterveyteen, vammaan, päihteisiin tai kotoutumiseen liittyvä asia siitä riippumatta, tarjotaanko palvelua ennaltaehkäisevänä, subjektiivisena vai harkinnanvaraisena palveluna. Tällainen digiloikka mahdollistaisi ennen kaikkea ennaltaehkäisevästä tuesta hyötyvän kuntalaisen olemassaolevien palvelupolkujen pariin. Mikäli tietosuojakysymykset olisivat ratkaistavissa, voisi tutkia myös jonkinlaisen asiakasystävällisen chattipalvelun mahdollisuutta, jossa mahdollisesti voitaisiin hyödyntää motivoituneita ja osaavia opiskelijoita harjoittelijoina esimerkiksi yliopiston tai ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveyshallinnon aloilta.

Aloitteen laatija: Miia Puolimatka

Veteraanialoite

Jyväskylän Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä jätti 7.12.2020 seuraavan valtuustoaloitteen, jonka allekirjoitti lisäksi 10 muuta valtuutettua eri puolueista.

RINTAMAVETERAANEILLE VALTION MAKSAMAT LAKISÄÄTEISET PALVELUT NYKYISTÄ JOUSTAVAMMIN JA LAAJEMMIN

Valtiokonttori jakaa vuosittain kunnille rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain mukaisesti kotona asumista tukevia palveluita sekä kuntoutusta varten määrärahaa, joka tulee käyttää heidän itsenäistä selviytymistä tukeviin palveluihin. 

Esitämme, että sotiemme veteraanien tulee saada kotona asumista tukevat sekä kuntoutuspalvelut nykyistä runsaampina ja joustavammin. Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan palveluita ei ole välttämätöntä kilpailuttaa, koska kyse on hankintalain mukaan erityisryhmästä. Ikääntyneen veteraanin tulisi saada valita tuttu, turvallinen työntekijä, esimerkiksi siivouspalveluita tuottava yksinyrittäjä. Ateriapalveluissa tulisi muistaa lounaan lisäksi veteraanin tarvitsemat muut ateriat. Veteraanin halutessa vaihtaa palveluntuottajaa, tulisi asia hoitaa viivyttelemättä.

Kuntoutuspalveluista veteraanien tulisi saada jalkahoitoja tarvitsemansa määrä ilman kaupungin asettamaa ylärajaa jalkojen hyvinvoinnin ja kävelykyvyn ylläpitämiseksi. Veteraaneille jalkahoitoja suorittaville yrityksille tulee maksaa kotikäynnistä puolitoistakertainen palveluhinta Valtionkonttorin ohjeistuksen mukaisesti. Tuettua kotikuntoutusta tulee myöntää jatkuvana ilman tutun työntekijän vaihtumista. Veteraanien tulee myös vihdoin saada heidän eniten toivomaansa hierontaa, joka kosketushoitona on tärkeää myös psyykkisen hyvinvoinnin kannalta.

Kotona asumista tukevista veteraanipalveluista valtio korvaa kunnille mm. sosiaalihuoltolain mukaisen kotihoidon, liikkumista tukevat palvelut ja asumispalvelut. Niitä ei tule tarpeettomasti rajoittaa tai tehdä hankalaksi, vaan myöntää veteraanien yksilöllisten tarpeiden mukaan.  Kuljetuspalveluita tulee myöntää sujuvammin ja enemmän esim. taksikortin muodossa, johon ladataan riittävä summa rahaa ja kortin loppuessa ladataan lisää. Näin veteraani voi halutessaan käydä asiointien lisäksi katselemassa tuttuja maisemia tai käydä vierailuilla. Kotihoidossa tulisi aikaa varata runsaammin, jotta sitä jäisi myös yksinäisyyttä lievittävään sosiaaliseen kanssakäymiseen.  Erityisesti korona-aikana runsaampien palveluiden tuottaminen veteraanille pitää henkistä ja sosiaalista hyvinvointia yllä. 

Kaupungin tulee myös huolehtia siitä, että palveluneuvonta on asiantuntevaa, että palveluita tarjotaan heille ja että veteraaneja autetaan tarvittaessa niiden hankkimisessa. Lisäksi Jyväskylän kaupungin tulisi tarjota kunniakansalaisillemme ilmaiset maskit ja visiirit kotiin toimitettuina. 

Jyväskylässä 7.12.2020

 

ICEHEARTS TOIMINTA KÄYNNISTETTÄVÄ MYÖS JYVÄSKYLÄSSÄ

VALTUUSTOALOITE

KRISTILLISDEMOKRAATTINEN VALTUUSTORYHMÄ 

 

ICEHEARTS TOIMINTA KÄYNNISTETTÄVÄ MYÖS JYVÄSKYLÄSSÄ

 

Jo 11 kunnassa on käynnissä eriarvoisuutta ja syrjäytymistä ehkäisevä Icehearts –toiminta. Icehearts on joukkueurheilua työvälineenä käyttävä toimintamalli lapsen hyväksi ja samalla sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Siinä sitoudutaan 12 vuoden pitkäkestoiseen tukeen lapsen elämässä. Toimintamalli on tavoittanut varhaisen tuen tarpeessa olevia lapsia, joilla on haasteita käyttäytymisen tai tunne-elämän sääntelyssä. Tutkimuksen (THL Appelqvist-Schmidlechner 2017) mukaan Icehearts –toiminta on tuottanut mm. seuraavia tuloksia: koulunkäynti ja käyttäytyminen on parantunut, agressiivinen käyttäytyminen vähentynyt, auktoriteettien kunnioittaminen helpottunut, kaverisuhteet parantuneet, itsetunto vahvistunut, perheen sisäiset suhteet ja vanhempien jaksaminen parantunut ja liikunnallisuus lisääntynyt. 

Yhden joukkueen kustannus kunnalle on noin 50.000 euroa vuodessa ja yhden joukkueen yhteiskunnalle tuoma säästö laskelmien (KTT Petri Hilli) mukaan jopa 2,8 miljoonaa euroa.

Icehearts toiminnan käynnistäminen olisi askel eteenpäin ennaltaehkäisevässä sosiaalityössä ja tukisi kaupungin strategian kärkiä ”osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat” ja ”liikuntapääkaupunki”. 

 

Esitämme, että Jyväskylän kaupunki ryhtyy selvittämään mahdollisuutta käynnistää Icehearts –toiminta myös Jyväskylässä. 

 

Jyväskylässä 13.5.2019

 

Marika Visakorpi                                           Tomi Kuosmanen
kaupunginvaltuutettu                                     kaupunginvaltuutettu

 

Petteri Muotka                                               Mia Puolimatka
kaupunginvaltuutettu                                     kaupunginvaltuutettu