Kaupunginvaltuusto keskusteli pitkästi vilkasta kansalaispalautetta saaneesta Tammivuoren kaavasta. Marika Visakorpi-Kemppainen piti Kristillisdemokraattien puheenvuoron asiasta

TAMMIRINTEEN KAAVA 23.1.23

Olemme edellä käsitelleet erinomaisia täydennysrakentamisen kaavoja, joista etenkin Keljoon asunto- rakentamista on kaavoitettu alueelle, jotka ovat jo ennestään olleet rakentamisen kohteena. Näin on hyvä tehdä.

Tiedossa on, että Jyväskylässä on kova pula omakotitonteista ja etenkin hyvistä sellaisista. Tammirinteen alue on tältä kantilta katsottuna ja luonnonläheisenä kohteena houkutteleva rakennuspaikka melko lyhyen matkan päässä keskustasta ja hyvien yhteyksien varrella. Korkeuserot voivat toki tähän haastetta tuoda.

Metsäisellä maalla on kuitenkin myös muita arvoja kuin käyttö tonttimaana. Jyväskyläläiset arvostavat ja kaipaavat lähiluontoa ja aivan erityisesti metsiä. Tämä on tullut ilmi monissa kyselyissä, asukasilloissa ja vaikkapa tähän kaavaan liittyvässä aktiivisessa kansalaispalautteessa.

Metsässä kulkemisen moninaiset hyvinvointivaikutukset ovat jo yleisesti tiedossa. Samalla se on ilmaista lähiliikuntaa tulotasoon katsomatta ja samalla metsien merkitys puhtaan ilman ja moninaisten kasvi- ja eläinlajien asuinpaikkana on korvaamaton.

Tammirinteen alue kuuluu Halssilan-Aittovuoren metsäalueeseen, joka on ehkä Laajavuoren ohella Jyväskylän keskeisen kaupunkialueen laajin yhtenäinen ja monille helposti saavutettavissa oleva metsä- ja virkistysalue. Alueella on laaja polku-, ulkoilureitti- ja latuverkosto ja sen monipuolinen luonto palvelee niin kävelijöitä, marjastajia, hiihtäjiä kuin pyöräilijöitäkin.

Vuosien saatossa aluetta on kuitenkin jo useita kertoja nakerrettu rakentamalla ja niin ollaan tekemässä jälleen. KD ryhmä ei pidä tätä kehitystä hyvänä. Joka kerta on sanottu ja tänään taas sanotaan, että jäähän tuonne vielä metsää vaikka millä mitalla. Tämä on totta, mutta mikäli laajalla metsäalueella nähdään arvoa, ei sitä tule jatkuvasti pienentää. Mm. Espoossa ja Helsingissä on laajat metsäiset keskuspuistot, jotka on selkeästi rauhoitettu rakentamiselta. Näin voitaisiin tehdä myös meillä.

Kolmantena asiaan liittyvänä seikkana Tammirinteen kaavassa on pohdittava alueen erityisiä luontoarvoja. Rakentamisen keskelle sijoittuva kangasrämereunainen luhtaneva on kaupungin omassa metsänhoitoluokituksessa suojelualue ja sen on mainittu olevan metsälain 10 § mukainen kohde eli monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä elinympäristö. Metsälain mukaan erityisen tärkeissä elinympäristöissä voidaan tehdä varovaisia hoito- ja käyttötoimenpiteitä, joissa elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään tai niitä vahvistetaan. Toimenpiteissä on säilytettävä mm. elinympäristölle erityinen vesitalous, puuston rakenne sekä otettava huomioon kasvillisuus, maaston vaihtelevaisuus ja maaperä. Hoito- tai käyttötoimenpiteiden tekeminen tämän lain vastaisesti on kriminalisoitu metsärikkomuksena. Vaikka pykälän tulkintaa ei voi varmuudella ennustaa, on joka tapauksessa selvää, että kaava muodostaa merkittävän riskin luontokohteen häviämiselle. Tällaista riskiä meidän ei ole mikään pakko ottaa. On myös mahdollista, ettei kaava ole tältä osin lainmukainen.

Kaikkien näiden eri intressien ja tavoitteiden yhteensovittamiseksi Kristillisdemokraatit on valmis sellaiseen kompromissiin, jossa kaava palautetaan uudelleen valmisteluun rakentamisen vähentämiseksi em. luontokohteen ympäriltä. Tämä tukisi sekä luonnon monimuotoisuutta että osaltaan virkistysarvoja, mutta toisaalta mahdollistaisi kipeästi kaivattujen tonttien saamisen alueelle. Harkittavissa on, että poistuvia tontteja siirretään kaavan eteläosaan.

Toivomme kuitenkin vahvasti, että jatkossa Aittovuoren-Halssilan alueen merkitys metsäisenä keskuspuistona tunnustetaan ja eikä alueelle jatkossa enää rakenneta.