kaupunginvaltuuston lähetekeskustelu 8.11.2021

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat

Tulevan vuoden talousarviota ollaan valmisteltu haastavassa tilanteessa. Vuodesta 2022 on tulossa kuntatalouden hankalin vuosi pitkään aikaan. Syinä tähän ovat mm. koronan heijastusvaikutukset ja yleiskatteellisten koronatukien päättyminen, sekä kunnille valtiohallinnon suunnasta lisääntyvätvelvoitteet ilman niitä kattavaa rahoitusta. Lisäksi Jyväskylässä sairaanhoitopiirin laskutus kasvaa 13,1 M€, mikä hankaloittaa kokonaisuutta entisestään.

Kaupunginjohtajan TA-esitys on alijäämäinen 18,5 M€, (varmasti pitkälti edellä mainituista syistä). Tällaisen alijäämän suunnitelmallinen tekeminen ei toki ole tasapainoisen taloudenpidon kannalta tavoiteltavaa, mutta kuitenkin nyt kertaluontoisesti poikkeuksellisessa tilanteessa mahdollista. Esimerkiksi EF:stä lohkaistun osan myynti lisää kaupungin taloudellista puskuria, jota nyt hyödynnetään, mutta mitä tulee kuitenkin käyttää aina hyvin harkiten.

Oman mausteensa tämänkertaiseen TA-soppaan tuo tuleva hyvinvointialueuudistus, joka tulee muuttamaan kuntataloutta merkittävästi. Kuitenkin vielä tulevana vuonna sosiaali- ja terveystoimen palvelutarpeen kasvu, lainsäädäntömuutokset sekä hoito- ja palveluvelka rasittavat kuntataloutta ja lisäävät painetta kustannusten kasvulle. Toisaalta samaan aikaan hyvinvointialueuudistukseen liittyvä muutosrajoitin on huomioitava talousarviossa. Hyvinvointialueelle siirtyvien toimintojen kustannuksien kasvu on pidettävä maltillisena, jottavältetään muutosrajoittimen kautta kaupungille tulevat valtionosuusrahoituksen leikkaukset 2023 jälkeen.

Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa myös veroratkaisuun sen, että se tehdään nyt kahdeksi vuodeksi kerralla, eli vuosille -22 ja -23. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä kannattaa verojen pitämistä nykyisellä tasolla, mikä onkin ollut sekä kaupunginjohtajan että kaupunginhallituksen esitys, ja jostapäätetään tänään seuraavissa pykälissä. Veroratkaisu on järkevää tarkastella uudelleen sitten vuodelle 2024 hyvinvointialueuudistuksen jälkeisen kaupungin talouden tasapainotilan ja kehitysnäkymän perusteella.

Positiivista Jyväskylän kaupungin tulevan vuoden näkymässä on muun muassa se, että asukasmäärän ennustetaan jälleen kasvavannoin tuhannella. Jyväskylä on siis edelleen vetovoimainen kaupunki. Kaupungin elinvoimasta on samaan aikaan syytä pitää entistä paremmin huolta, se on tasapainoisen taloudenpidon elinehto. Esimerkiksi yritysten ja yrittäjyyden edellytyksiä tulee kehittää, jotta valmistuvia opiskelijoita saadaan pidettyäparemmin Jyväskylässä. Etenkin ICT-alalla on havaittu valmistuvien lähtevän isompiin kaupunkeihin vaikka Jyväskylässäkin olisi paikkoja auki.

Muutoinkin isona haasteen sekä kaupungin omassa palvelutuotannossa että yksityisellä puolella on henkilöstön saatavuus. Ainakin sote:n ja varhaiskasvatuksen puolella on jo jouduttu hankaliin tilanteisiin. Erilaisia ratkaisumalleja tähäntyövoimatarpeeseen ollaankin jo haettu ja on syytä edelleen hakea. Yksi selvitettävä kysymys lienee kansainvälisten työntekijöiden rekrytoiminen.

Kaupunginjohtajan TA-esitys on pitkälti hyvin perusteltu ja laadukkaasti valmisteltu. Kristillisdemokraattien valtuusryhmä nostaa kuitenkin seuraavassa muutamia huomioita toimialoittain.

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti alkuperäisen kehyksen päälle hyvin perusteltuja lisätarpeita, joista KJ:n esityksessä on jouduttu leikkaamaan 700 000 €:n verran. Myös KD-ryhmä toivoo kuitenkin kyseisiä satsauksia sisällytettäväksi lopulliseen talousarvioon, jos mahdollista kokonaan, mutta vähintään 500 000 €:n lisäystä suhteessa KJ:n esitykseen pidämme välttämättömänä.

Kyseiset panostukset lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin sekä enemmän tukea tarvitseviin ovat tärkeitä ennen kaikkea inhimillisesti, mutta ovat samalla myös taloudellisia investointeja, jotka tulevat varmasti maksamaan itsensä takaisin pitkässä juoksussa syntymättöminä kalliimpina kustannuksina. Yhtenä esimerkkinä näistä mainittakoon lasten ja nuorten neuropsykiatrisiin palvelutarpeisiin vastaaminen monialaista yhteistyötä tehostamalla ja konsultatiivista tukea lisäämällä.

Sivistyslautakanta esitti puolestaan 2M€:n ylitystä kehykseen, josta kaupunginjohtajan TA-esityksessä oli puolet höylätty pois. Myös tässä kohtaa voidaan puhua sekä inhimillisesti että taloudellisesti merkittävistä investoinneista, joista KD-ryhmä näkee suurimman osan ehdottomasti säilyttämisen arvoisina lopulliseen talousarvioon. Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ovat parasta ennaltaehkäisevää työtä sekä sosiaalisten että terveydellisten seikkojen näkökulmasta.

Muutaman sadan tuhannen euron nipistys lautakunnan esittämään tarpeeseen tässä tiukassa taloustilanteessa voisi nähdäksemme olla mahdollinen edellä mainittua laatuvaatimusta vaarantamatta, mutta esimerkiksi oppimateriaaleihin käytettävät eurot per oppilasovat jo nyt valtakunnallisesti vertailtuna hyvin pienet ja Huhtasuon koulun lisätarpeet erittäin perustellut.

Lisäksi KD:n valtuustoryhmä haluaa säilyttää Vesangan ja Lohikosken kirjastot. Sekä pitää mahdollisuuksien mukaan kaupungin kylien ja reuna-alueiden elinvoimaa yllä myös koulujen muodossa. Eli myös sivistyksen puolella tarvitaan vähintään 500 000 euroa lisää suhteessa kaupunginjohtajanesitykseen, kuten kaikki muutkin ryhmät ovat tässä selkeästi toivoneet.

Kaupunkirakenteen toimialan osalta meidän ryhmällä ei ole budjettiin huomautettavaa. Toivotaan että ennakoidut maankäyttö- ja -myyntituotot tulevat toteutumaan.

Konsernihallinnon talousarvion tavoitteet on esitetty selkeästi konkreettisine mittareineen. Kun soten ja sivin puolelle esitettyjälisäresursointeja joudutaan jostain kompensoimaan, näkisimme siihen mahdolliseksi muutaman kohdan konsernihallinnon puolelta.

Kaupunginjohtajan esittämä kertaluontoinen henkilöstöbonusliikunta- ja kulttuurisetelinä olisi toki hieno ele näinä haastavinaaikoina. Vastaavat etuudet ovat arkipäivää monilla muilla työnantajilla. Emme kuitenkaan näe, että tämä on ratkaiseva tekijä henkilöstön pysyvyyden ja vetovoiman kannalta. Tärkeämpää on huolehtia henkilöstön hyvinvoinnin perusasioista, esimerkiksiosallistamisen ja kuulemisen keinoin. Ajattelisimme, että tätä 1,5 M€:n varausta tulisi vielä tarkastella (kuten Kokoomuskin esitti). Voisiko tuosta siirtää esimerkiksi kolmanneksen lasten ja nuorten hyvinvointiin sote/sivin puolelle.

Toisena, säästönä esitämme vastaavasti valtuustoryhmien tuenpuolittamista 150 euroon/valtuutettu/vuosi. Tämä on toki taloudellisesti melko pieni summa, mutta pieni osa kokonaisuuteen kuitenkin.

Kolmantena kompensaatiokeinona kysymme, olisiko Paviljonkisäätiön avustuksesta mahdollista säästää liittyen Paviljonkisäätiön uudelleen järjestelyihin.

Investointiosa näyttää kokonaisuutena edellisiä vuosia suuremmalta. Kouluja ja päiväkoteja on laitettu kuntoon ja seuraavaksi on liikunnan ja kulttuurin vuoro.

Toivottavasti Hippos-hanke saadaan vihdoin käyntiin, kun vanhat tilat Monnarilla ja Hippoksella alkaa olla osittain jo hyvin huonossa kunnossa.

Pesisstadion on puhuttanut paljon. Myös meidän ryhmä pitää prosessissa tapahtuneita virheitä harmillisina. Toisaalta stadion on luvattu hoitaa, eikä huonoa kannata tehdä, ja jotta myös Hipposhankkeen kannalta pysytään aikataulussa, on asiassa syytä päästä etenemään.

Investointeihin liittyen kysymme vielä (samoin kuin SD-ryhmä) voitaisiinko joitakin hankkeita harkitusti hieman viivästyttää, koska rakentamisen kustannukset etenkin materiaalipuolella ovat tällä hetkellä hyvin korkealla.

Hyvä juttu on, että akustisen musiikkisalin suunnittelua selvitetään ja myös Lyseon kortteli on vaihtoehtona mukana; tämän valtuustokauden aikana tulee tehdä päätös siitä, mihin musiikkisali tulisi sijoittumaan ja mietittävä etenemispolku hankkeelle.

Lopuksi Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä kiittää kaikkia tähänastisesta talousarviovalmistelusta, toivottaa näillä evästyksillä kaupunginhallitukselle viisautta torstaiseen talousarvioseminaariinsa. Ja toivoo, että yhteisesti sovituissa budjeteissa pyrittäisiin sitten myös kaikilla toimialoilla pysymään.