Lapsivaikutusten arviointi ETY -opetuksesta (kehitysvammaisten elämäntaitojen opetuksen järjestämisestä) merkittiin tiedoksi
(Ohessa ote sivistyslautakunnan kokouksen pöytäkirjasta 24.2.2021)
Lautakunta merkitsi tiedoksi lapsivaikutusten arvioinnin elämäntaitojen opetuksen järjestämisestä. Lautakunta oli pyytänyt aiemmin, että elämäntaitojen yksiköstä tehdään monipuolinen vaikutusten arviointi alkuvuodesta 2021 opetusresurssipäätöksen pohjaksi.
Huhtasuon yhtenäiskoululla toimivan kehitysvammaisille yläkouluikäisille oppilaille tarkoitetun Elämäntaitojen yksikön (ETY) opetuksen tavoitteena on oppilaan itsenäisen elämänhallinnantaitojen tukeminen ja ohjaaminen. Yksikön toimintaan osallistuu vuosittain noin 20-30 yläkouluikäistä yksilöllisen opetuksen pienryhmien (YPR) oppilasta. Lukuvuonna 2020-2021 yläkouluikäisten oppilaiden YPR -ryhmät sijaitsevat Huhtasuon, Keltinmäen, Kuokkalan, Mankolan ja Vaajakummun kouluissa. Normaalioloissa YPR -ryhmien oppilaat osallistuvat lukuvuoden aikana keskimäärin kuudelle kuuden päivän mittaiselle ETY -jaksolle Huhtasuon yhtenäiskoululla. Huhtasuon yhtenäiskoulun ETY -yksikössä työskentelee yksi opettaja ja kaksi koulunkäynnin ohjaajaa.
Covid19 -epidemian aikana on perusopetuksessa pyritty kontaktien rajoittamiseksi välttämään opetusryhmien sekoittumista sekä rajoittamaan oppilaiden siirtymistä koulujen välillä. Lukuvuonna 2020-2021 muiden koulujen YPR -ryhmien oppilaita ei ole otettu vastaan Huhtasuon yhtenäiskoulun ETY -yksikössä. Toimintaa on organisoitu koronaepidemian aikana niin, että ETY-toiminnan vastuuopettaja on kiertänyt viikoittain yläkouluikäisten YPR-ryhmissä antamassa elämäntaitojen opetusta.
Vuoden 2021 talousarviovalmistelussa esitettiin yhdeksi perusopetuksen toiminnan uudistamisen kohteeksi sekä talouden toimeksi elämäntaitojen opetuksen järjestämistä jatkossa korona-aikana käytössä olleen toimintamallin mukaisesti omalla koululla. Vuode 2021 käyttösuunnitelman päätöksen yhteydessä lautakunta päätti, että elämäntaitojen yksiköstä tehdään monipuolinen vaikutusten arviointi alkuvuodesta 2021 ja lukuvuoden 2021-2022 osalta toiminnan muoto päätetään maaliskuussa 2021 opetusresurssin käsittelyn yhteydessä. Tämän jälkeen aikataulu tarkentui siten, että päätöksenteko opetusresurssin jakamisen perusteista käsitellään sivistyslautakunnassa helmikuussa 2021.
Aikataulun ollessa tiukka keskityttiin vaikutusten arvioinnissa tuottamaan asian käsittelyn tueksi sellaista lisätietoa, jonka nähtiin puuttuneen päätöksentekijöiltä aiemmassa vaiheessa. Vaikutusten arvioinnin suunnitteluun ja tiedonkeruuseen osallistui ryhmä, jolle toiminta ja kohderyhmä olivat tuttuja.
Kaikissa kyselyissä (perheet, henkilöstö, verkosto) tiedusteltiin myös arviota elämäntaitojen opintojen onnistumisesta Elämäntaitojen yksikössä Huhtasuon yhtenäiskoululla sekä omassa lähikoulussa. Arvioitavia asioita olivat mm. oppilaan itsenäistymisen tukeminen, arjen taitojen oppimisen edistäminen, oppimisympäristöjen toimivuus, kaveri- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen, henkilöstön riittävyys, lähettävän koulun ja vastaanottavan koulun yhteistyö, oppilaan yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Kaikissa arviointikohteissa Elämäntaitojen yksikön toimintamalli menestyi lähikoulussa annettavaa opetuksen mallia paremmin. Kun kysyttiin kumpi tukee näkemyksenne mukaan oppilasta paremmin elämäntaitojen opettamisen näkökulmasta, 83% kaikista vastaajista (N=43) äänesti Elämäntaitojen yksikön toimintamallin tukevan oppilasta paremmin elämäntaitojen opettamisen näkökulmasta.
Arviointia laadittaessa nousi esiin myös kehittämisajatuksia, jotka edistäisivät toiminnan ja toimintamallin kehittämistä jatkossa. Näitä ajatuksia olivat:
– pitkittäinen/ vuosittainen tiedonkeruu, jonka avulla toimintaa arvioitaisiin ja kehitettäisiin
– kehitysvammaisten lasten ja nuorten palvelujen poikkihallinnollinen tarkastelu ja kehittäminen, mahdollinen liittymäpinta Nuorten palvelut – ohjelmatyöhön
– monitieteellinen tarkastelu kehittämistyön tueksi, mahdollinen tutkimuksellinen yhteistyö esimerkiksi Jyväskylän yliopiston kanssa
– elämäntaitojen opetuksen kehittäminen myös oman ryhmän ja koulun toiminnassa
– perusopetuspalvelujen näkemyksen kirkastaminen inklusiivisesta opetuksesta kehitysvammaisten nuorten elämäntaitojen opetuksessa.