26.10.2020 Marika Visakorpi, ryhmäpuheenjohtaja

Vuoden 2021 budjetin valmistelu on tapahtunut harvinaisen epävarmassa ja haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Jo tutuksi tulleiden taloushaasteiden lisäksi koronan aiheuttamat menolisäykset ja toisaalta tulojen vähentymiset ovat olleet koko kuntakentälle aivan uusi ilmiö, jonka kestosta emme vielä tiedä. 

Kaiken tämän johdosta lautakunnille annettu budjettiraami oli tavanomaistakin tiukempi ja antoi hyvin vähän mahdollisuuksia vastata etenkään palvelutarpeiden kasvuun. Päinvastoin esim. sote lautakunnalle oli asetettu 4,4 miljoonan euron säästötavoite. Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä sivistyslautakunta tekivät tarkkaan puntaroituja lisäyksiä menoihin keskittyen kaikkien kiperimpiin tarpeisiin. Kristillisdemokraattinen ryhmä on erittäin tyytyväinen siitä, että kaupunginjohtaja omassa esityksessään hyväksyi lautakuntien esitykset lähes sellaisenaan poislukien 1 miljoonan euron leikkauksen sivistyspalveluiden budjettiin. Esityksen vuosikate ei kata täysin poistoja, joten tasapainoiseen talouteen emme tällä esityksellä aivan pääse. Taloustoimikunnan työlle on siis tarvetta. Tämän esityksen pohjalta emme näe syytä verojen korotukselle ensi vuodelle. 

Säästöesityksistä kriittisin on varmasti kaupungin lukiokoulutuksen tukeen esitetty 400.000 euron säästö, joka kohdistuisi mitä ilmeisimmin suoraan opetukseen. Toivomme että lisärahoitusta olisi löydettävissä vielä niin, että tuota summaa voitaisiin pienentää. Muilta osin päätökset säästöjen kohdentumisesta on jätettävä lautakunnalle. Haluamme kuitenkin korostaa sitä, ettei säästöjä tule missään tapauksessa kohdentaa opetusryhmien kokoon, avustajien määrään tai erityiseen tukeen. Niiden osalta suunnan pitäisi pikemminkin olla heikentämisestä vahvistamisen suuntaan. Olemme tyytyväisiä siihen, että suunnitelmat muutoksista Vertti-toimintaan ja ety-opetukseen on nyt jätetty sivuun ja niiden merkitys vammaisille tai muuten erityistä tukea tarvitseville lapsille on nähty. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta lautakunnankin esitys on tiukka vallitsevan taloustilanteen asettamat realiteetit tunnustaen. Lautakunta halusi kuitenkin osoittaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tarpeisiin lisäpanostuksia. Haasteellisimpia kohtia budjetissa olivat ikääntyneiden palveluasuminen ja lastensuojelun jälkihuolto-oikeuden nousu 25 ikävuoteen. Kumpaankin osoitettiin lautakunnan esityksessä merkittävää lisärahoitusta, jotka siis sisältyvät nyt kaupunginjohtajan esitykseen. Jälkihuoltoikärajaan valtion taholta tehty muutos on varmasti sinänsä tarpeellinen, mutta osoittaa sen valitettavan usein toistuvan tosiasian, että kunnille asetetaan lisää velvoitteita ilman niihin kohdistuvaa lisärahoitusta. KD ryhmä haluaakin painokkaasti todeta, että eduskunnan on mahdollisia lisävelvoitteita kunnille säätäessään osoitettava myös niihin rahoitusta. Mikäli esim. oppivelvollisuusikää nostetaan, sen kustannuksia ei voida jättää kuntien kukkaroille. 

Mitä ikääntymiseen tulee, kasvaa yli 75-vuotiaiden määrä arvion mukaan seuraavan viiden vuoden aikana noin 3.500:lla. Tämä tulee ottaa huomioon kaikenlaisten ikäryhmää koskettavien palveluiden tarjonnassa. KD ryhmä onkin tyytyväinen, että valmisteilla on Ikäystävällinen Jyväskylä –ohjelma, jonka valmistelussa on kuultu myös kohderyhmän edustajia. Yhtenä tärkeänä osana on myös aivan keskeinen asumisen vaihtoehtojen kehittäminen sekä toimintakykyä ylläpitävät, ennaltaehkäisevät toimet. 

Yksi ikäystävällinen ja monia muitakin palveleva toimenpide on julkaista paperista kaupungin tiedotuslehteä. Kaupungin moninaisista palveluista ja asioista tiedottamista ei tule jättää yksinomaan sähköisen tiedottamisen varaan. Lehden painattamista tulee siis jatkaa. 

Kaupunkirakennepalveluiden osalta kannamme huolta rakennusvalvonnan rekrytointihaasteista, joihin toivottavasti löydetään ratkaisuja. Lisäksi pidämme ehdottoman välttämättömänä, että Kuokkalan ja uuden sairaalan välille luodaan pikaisesti joukkoliikenneyhteys. 

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan osalta toivomme, että lasten ja nuorten liikuntavuorot säilyvät maksuttomina. Tavoitteena olisi syytä olla Islannin mallin mukaan se, että jokaiselle lapselle ja nuorelle voitaisiin taata edes joku harrastus taloudellisista mahdollisuuksista riippumatta. Toivomme myös, että kulttuuritilojen kehittämishankkeelle löydetään niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti kestävä ratkaisu. Kulttuuripalveluilla on tärkeä merkitys kaupungin elinvoimaisuuden ja vetovoiman kannalta.  

Korona aika on moninkertaistanut luontopolkujen suosion.  Tähän halpaan ja ympäristöystävälliseen liikuntamuotoon kuten lähiliikuntapaikkoihin muutenkin on myös kaupungin syytä kohdentaa kunnossapitopanostuksia. 

Tiukka taloustilanne on toisaalta johtanut myös uusien toimintatapojen pohtimiseen. Erityisen positiivisena pidämme sitä, että palvelualojen ja ikäryhmien rajoja on uskallettu lähteä ylittämään esim. muuttamalla hyvinvointikeskusten toiminta eri ikäryhmiä tavoittavaksi ja poikkihallinnolliseksi. Hyvänä esimerkkinä on mainittava myös toiminnallinen tavoite mielenterveys- ja päihdepalveluiden saumattomaksi toiminnaksi eri palvelualueiden ja toimijoiden välillä. Yhteistyöllä pyritään tarjoamaan asiakkaalle hänen tarvitsemansa apu oikea-aikaisesti. Juuri tähän suuntaan palveluja tulee edelleen kehittää. 

Toiminnallisten tavoitteiden osalta haluamme kiinnittää huomiota siihen, että niiden määrä voisi olla suurempikin. Nyt esim. soten puolella on vain kolme toiminnallista tavoitetta. 

Kaiken kaikkiaan Jyväskylän ongelma ei ole niinkään kustannusten suuruus: asetumme useimmissa palveluissa keskiarvokustannusten alapuolelle. Sen sijaan haasteena on tulopuolen mataluus. KD ryhmä korostaakin sitä, että on ensiarvoisen tärkeää jatkaa työtä tulopohjan vahvistamiseksi työpaikojen lisäämiseksi ja yritysten toimintaedellytysten tukemiseksi. Meidän on oltava aktiivisia kansainvälisten yritystenkin suuntaan niiden toimintojen sijoittumiseksi paikkakunnalle sekä pyrittävä vaikuttamaan siihen, että yhä useampi valmistuva opiskelija voisi löytää työpaikan seudulta ja asettua asumaan tänne.  

Lopuksi toteamme, että kaupungin toiminnan tärkein resurssi on sen henkilöstö. Haluammekin osoittaa kiitokset henkilöstölle sen sitoutuneesta työstä Jyväskylän asukkaiden hyväksi! YT-neuvottelut ovat varmasti tuoneet paineita jo entisestään monilla sektoreilla varsin kuormittuneelle henkilöstölle. KD ryhmä korostaakin sitä, että lomautuksia on pyrittävä välttämään viimeiseen asti eivätkä ne ole kestävä ratkaisu talouden kuntoonsaattamiseksi. Mikäli niihin joltain osin olisi ehdottoman välttämätöntä päätyä, tulee sen tapahtua ennen kaikkea oikeudenmukaisesti. Kaupungin henkilöstöltä tulleet säästöehdotukset on tutkittava huolella ja ylipäätään kuunneltava henkilöstön näkökulmia herkällä korvalla. 

Näillä evästyksillä KD ryhmä toivottaa kaupunginhallitukselle ja viranhaltijoille hyvää talousarvioseminaaria!