Jyväskylän kaupunginvaltuustossa käytiin maanantaina 18.3.2024 kiivasta keskustelua koskien
aiemmin tehtyä valtuustoaloitetta ”Kasvurauha lapsille ja nuorille – ei sateenkaari-ideologiaa
Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa. Jyväskylän kaupunginhallituksen
esitys valtuustolle oli, että aloite on loppuunkäsitelty. Valtuutetuilta tullut esitys aloitteen
palauttamisesta uudelleen valmisteluun kirvoitti valtuustossa keskustelua puolesta ja vastaan.
Aiheeseen liittyen Kristillisdemokraattien valtuustoryhmästä käytettiin viisi puheenvuoroa, joista
seuraavassa kooste.

Valtuutettu Tapani Mäki jakoi terveiset, kuinka kyseiset Setan kouluvierailut ovat herättäneet
monissa vanhemmissa huolta, joko ääneen tai hiljaisesti. Hän kuvasi, kuinka jo
varhaiskasvatuslaissa todetaan, että varhaiskasvatuksen tehtäviin kuuluu lisätä tietoa ja
ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta, sama peruskoulun opetussuunnitelmassa. Mäki jatkoi:
”Tähän kohtaan on todettava, että meillä on painava ongelma. Tämä ei ole oikein, vaan se on
moraalisesti väärin. Eikö Suomen tulisi olla kristitty maa? Eikö Jumala luonut ihmisen mieheksi ja
naiseksi. Kysymys ei ole mielipiteestä, politiikasta tai muusta ideologiasta, ei edes tieteestä vaan
Jumalan säätämästä totuudesta. Mikä on ihminen leikkimään Luojansa kanssa?”

Mäki esitti toivomuksen, ettei näillä asioilla tehtäisi politiikkaa julkisuustemppuna. Hän kävi myös
kommentoimassa kokouksen edetessä, ettei samojen henkilöiden tulisi kerta toisensa jälkeen
käydä pitämässä puheenvuoroja, jos mitään uutta sanottavaa ei enää ilmene.

Valtuutettu Tapio Puolimatka taustoitti Setan informaation luomaa erittäin haitallista harhakuvaa
siitä, että hormonaalinen ja kirurginen sukupuolenkorjaus vapauttaisi heidät
sukupuoliahdistuksesta. Kuitenkaan sukupuolenkorjaushoidoista ei ole osoitettu olevan mitään
mielenterveydellistä hyötyä, kuten Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva
asiantuntijapaneeli Terveydenhuollon Palveluvalikoimaneuvosto eli Palko on todennut, että
”hormonilääkityksellä tai kirurgisin hoidoin ei voida vähentää muuta psykiatrista oireilua”.

Puolimatka korosti, kuinka sukupuolenkorjaushoidoilla on dramaattisen kielteisiä
terveysvaikutuksia. Loppuun saatettuina hoidot vievät nuorilta seksuaalisen toimintakyvyn ja
lisääntymiskyvyn. ”Niinpä ei ole perusteltua käyttää koulujen sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksessa
Setan kaltaista järjestöä, joka antaa nuorille harhaanjohtavan kuvan sukupuolenkorjaushoitojen
tehosta ja turvallisuudesta” kiteytti Puolimatka.

Puolimatka rohkaisee ennemminkin ravistelemaan jäykkiä sukupuolistereotypioita, kuin ohjaamaan
nuoria peruuttamattomiin hoitoihin. ” Sukupuolen moninaisuutta ei edistä se, että
sukupuolihämmentyneille nuorille luodaan illuusio, jonka mukaan he voivat vapautua ongelmistaan
hormonaalisen ja kirurgisen sukupuolenkorjauksen avulla. Tieteellinen tutkimus ei anna meille
syytä uskoa näiden hoitojen tehokkuuteen ja turvallisuuteen. Ei ole mitään moninaista tai
suvaitsevaista siinä, että nuorista tehdään elinikäisiä potilaita, jotka ovat menettäneet seksuaalisen
toimintakykynsä ja lisääntymiskykynsä.”

Varavaltuutettuna kokouksessa ollut Mervi Turunen kuvasi valtuustoaloitetta ongelmalliseksi siksi,
että jos lähdetään kieltämään Setan kouluvierailut, voi tämä johtaa yhdenvertaisuuden nimissä
myös muiden tahojen kanssa tehtävän yhteistyön päättymiseen. Tällöin saattaisi loppua yhteistyö
esimerkiksi Jyväskylän seurakunnan tai erilaisten järjestöjen kanssa. ”Jos Jyväskylässä aiottaisiin
ostaa Setalta palveluja, vastaukseni olisi toinen” tiivisti Turunen.

Turunen korosti kodeilla olevan tärkein kasvatusvastuu ja hän muistutti huoltajilla olevan
mahdollisuus vapauttaa lapsensa osallistumasta vakaumuksen vastaiseen koulun toimintaan tai
oppitunnille, jonka oppilas voi korvata toisella tavalla. Valtuustoaloitteessa toivottiin kouluilta
neutraalia opetusta, jonka Turunen arveli olevan täysi mahdottomuus, eikä sitä voida kouluilta
vaatia. ”Mikä on toisen neutraali, on toisen triggeri; mikä on toiselle totuus, on toiselle
kyseenalaistettava asia; mikä on toiselle pyhää, on toiselle yhdentekevää” lausui Turunen.

Turunen muistutti, että vastaavasta aihepiiristä on ollut tällä valtuustokaudella jo useampi aloite,
eikä asiaan tule uutta käännettä valtuustossa. Hän havainnoi: ”Erityisesti lautakunnissa tehdään
hyvää yhteistyötä yli puoluerajojen ja halutessaan tämä porukka pelaa taitavasti samaan maaliin.
Toivoisin, että kallista aikaa ja resursseja käytettäisiin myös valtuustossa enemmän asioihin, joissa
löytyy yhteistä tahtotilaa eri puolueiden välillä.”

KD:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Petteri Muotka kiteytti valtuustoryhmämme puheenvuorojen
ydintä: ”Ymmärrämme hyvin huolen, miksi aloite on jätetty, ja olemme valtuustoryhmässämme
asiasta pitkälti samaa mieltä, eikä siis toivota kouluihin Helsingin mallin mukaista tilannetta, jossa
sukupuoli- ja seksuaalikasvatusta on osittain ulkoistettu ostopalveluna Setan kaltaiselle järjestölle.”

”Toisaalta ryhmässä pidettiin aloitetta myös osittain ongelmallisena. Mietittiin mikä on oikea paikka
näille päätöksille ja oikea tapa näille keskusteluille. Nähtiin tätä osittain enemmin valtakunnallisen
päätöksenteon asiana, mitä tulee lakiin, asetukseen ja valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin.
Mietimme, että jos järjestöille lähdetään vetämään rajoituksia, pitäisi se tehdä kokonaisuutena,
jossa muutkin toimijat arvioitaisiin yhtä lailla” kertoi Muotka.

Muotka jatkoi: ”Aloitevastauksessa on hyvin kuvattu lain, asetusten ja valtakunnallisen
opetussuunnitelman näkökulmasta tätä kokonaisuutta. Siellä kerrotaan, että toimivalta asiassa on
lähtökohtaisesti operatiivisella johdolla, eli koulujen rehtoreilla. Lisäksi todettiin
seksuaalikasvatuksen kuuluvan opetussuunnitelmaan, mikä on toki selvää, mutta hyvä huomioida
valtuutettu Mäen nostama näkemys sukupuolen moninaisuuden tulkinnallisuudesta.”

”Jos aloitevastaus, niin myös aloite nojaa lainsäädäntöön, etenkin vanhemman oikeuteen päättää
lapselle annettavasta kasvatuksesta, mikä on merkittävää huomioida. Lapsen ja nuoren identiteetin
rakentumien ja seksuaalisuuteen liittyvät asiat ovat hyvin herkkiä, niissä tulee kunnioittaa kotien
arvopohjaan, ja toisaalta luottaa opettajien osaamiseen ja oppilastuntemukseen antaa tätä
opetusta ja kasvatusta niin päiväkodeissa kuin kouluissa yhteistyössä kotien kanssa” korosti
Muotka.

Valtuustoaloitteen valmisteluun palauttamisen puolesta äänestivät Muotka Petteri, Mäki Tapani,
Puolimatka Mia ja Puolimatka Tapio. Kaupunginhallituksen esityksen puolesta äänesti Turunen Mervi