JYVÄSKYLÄN KRISTILLISDEMOKRAATTIEN KESKEISIMMÄT TAVOITTEET
VAALIKAUDELLE 2021-2025

Lapsiystävällinen Jyväskylä
 • tuetaan vanhempien mahdollisuutta valita lapsilleen ja perheelleen sopivin lastenhoitomuoto
 • varmistetaan riittävät resurssit oppilashuoltoon, opetukseen ja varhaiskasvatukseen ryhmäkokojen säilyttämiseksi kohtuullisina ja oppimisen tuen ylläpitämiseksi
 • etsitään toimiva malli puuttua vaikuttavammin kiusaamiseen kouluissa ja vapaa-ajalla yhteistyössä lasten ja nuorten harrastustoimintaa järjestävien tahojen kanssa
 • taataan mieluisa harrastus jokaiselle lapselle ja nuorelle; jalkautetaan ns. Suomen malli
 • parannetaan lasten- ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden saavutettavuutta lähipalveluna
 • panostetaan ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin lapsille ja perheille
 • palveluiden saatavuutta erityislapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen sujuvoitetaan ja pyritään ottamaan heidän tilanteensa kokonaisvaltaisemmin huomioon
 • annetaan jokaiselle tytölle ja pojalle kasvurauha sekä tuetaan lapsen tsetuntoa ainutlaatuisena, arvokkaana persoonana onnistumisen kokemuksilla
Ihmisläheinen ja välittävä Jyväskylä
 • kehitetään ikäihmisille tarjolla olevia ja yhteisöllisyyttä mahdollistavia asumisvaihtoehtoja
 • tuetaan ikäihmisten toimintakykyä ja osallisuutta sekä omaishoitajien vapaiden pitämistä
 • työskennellään riittävien resurssien ja henkilöstön työssäjaksamisen edistämiseksi etenkin hoivapalveluissa
 • kehitetään moniammatillista yhteistyötä erityisesti paljon palveluja tarvitsevien auttamiseksi
 • parannetaan matalan kynnyksen palveluiden ja riittävän pitkien hoitojaksojen saatavuutta päihde- ja mielenterveysongelmissa
 • sosiaali- ja terveyspalveluihin on päästävä lainmukaisessa ajassa
 • edistetään yhteisöllisyyttä, asukkaiden hyvinvointia sekä maahanmuuttajien kotoutumista (erityisesti kielenoppimista) yhteistyössä järjestöjen,
  asuinalueiden toimijoiden ja seurakuntien kanssa
 • selvitetään mahdollisuuksia parantaa hävikkiruuan jakelua
Viihtyisä ja vastuullinen Jyväskylä
 • pidetään talous tasapainossa, mutta kustannustaso kohtuullisena
 • arvioidaan päätösten vaikutuksia etukäteen mm. vaikutusarviointien kautta
 • käytetään kaikenlaiset resurssit viisaasti ja tiloja tehokkaammin
 • edistetään kevyttä ja joukkoliikennettä sekä ympäristöystävällisten polttoaineiden käyttöä
 • luodaan mahdollisuuksia asua, työskennellä ja käyttää peruspalveluja lähipalveluina koko kaupungin alueella
 • varmistetaan, että lähiliikuntapaikkoja ja lähiluontoa on kattavasti saatavilla ja niistä pidetään huolta
 • edetään hyvinvointia lisäävien kulttuuripalveluiden tarvitsemissa investoinneissa
Elinvoimainen Jyväskylä
 • terävöitetään elinkeinopolitiikkaa yritysten saamiseksi ja syntymiseksi kaupunkiin Business Jyväskylän hyvää työtä edelleen kehittämällä
 • tarjotaan yrittäjien palvelut yhdeltä luukulta ja sujuvasti etenkin kaavoitus ja lupa-asioissa
 • haetaan uutta tehoa niin nuorten kuin muiden kohderyhmien työllistymiseen työllisyyden kuntakokeilun myötä
 • yrittäjyyskasvatusta ja -koulutusta sekä työelämään valmistavia taitoja vahvistetaan oppilaitoksissa
 • opiskelijoiden osaamisen ja yrityselämän tarpeiden kohtaamista parannetaan esim. EduFuturan ja Yritystehtaan kautta, jotta valmistuvat nuoret työllistyvät suuremmassa määrin alueelle
 • kehitetään matkailua ja sen vahvuusalueiden (luonto, liikunta, sauna, Aalto) näkyvyyttä (brändäys, tuotteistus, markkinointi, some)
 • keskustan elinvoimaa parannetaan tiiviillä yhteistyöllä alueen yritysten, asukastoimijoiden ja kiinteistönomistajien kanssa (tapahtumat, kulttuuri, matkailu, palvelut, kaavoitus, pysäköinti)
 • kehitetään kaupungin eri osia niiden alueelliset vahvuudet huomioon ottaen

Kristillisdemokraatit
Jyväskylässä