Suomen hallitus päätti 5.8. 2021, että ehdollisen myyntiluvan saaneita Covid-19-rokotteita tarjotaan jatkossa kaikille 12-15-vuotiaille lapsille ja nuorille. Asetusmuutos tuli voimaan 9.8.2021.  ”Jos nuori ei halua tai ole kykenevä itse päättämään rokotuksestaan, koronarokotteen antamiseen tarvitaan huoltajien suostumus. Rokotusten ottaminen on vapaaehtoista.” (Koronarokotukset laajennetaan koskemaan kaikkia 12–15-vuotiaita – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi).

Rokotusten ottaminen on sanan varsinaisessa mielessä vapaaehtoista ainoastaan, jos se perustuu informoituun suostumukseen, kuten Suomen valtion hyväksymä Yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla, artikla 5 toteaa: ”Terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa vain, jos kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja tietoisena kaikista asiaan vaikuttavista seikoista. Kyseiselle henkilölle on annettava etukäteen asianmukainen selvitys toimenpiteen tarkoituksesta ja luonteesta sekä sen seurauksista ja riskeistä.” ((Suomennos) – FINLEX ®)

 Informoidun suostumuksen tarve korostuu tilanteessa, jossa lapsille annetaan uuteen rokoteteknologiaan perustuvia kokeellisia lähetti-RNA-koronarokotteita, joilla on ehdollinen myyntilupa. Tässä tilanteessa rokotteen antajia velvoittaa myös Nürnbergin säännöstö, jonka mukaan koehenkilöllä tulee olla ”vapaa valintavalta, minkäänlaisen – – ulkoisen pakon tai painostuksen puuttumatta päätöksentekoon” ja ”koehenkilön myönteinen ratkaisu hyväksytään vasta kun hänelle on selvitetty – – vaarat, joita kohtuuden mukaan on pidettävä odotettavissa olevina ja kokeeseen osallistumisesta mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset hänen terveyteensä ja henkilöönsä.” Lääkäriliitto – Nürnbergin säännöstö (laakariliitto.fi)

Ilman vanhempien apua lapsen informoidun suostumuksen varmistaminen on käytännössä epävarmaa ja veisi kohtuuttomasti aikaa ja resursseja. Siksi aiemmin on vastaavissa rokotuksissa pyydetty vanhempien suostumus. Tässä valtuustoaloitteessa esitetään, että nytkin vanhemmat osallistetaan rokotusprosessiin sen varmistamiseksi, että rokotteet toteutetaan eettisesti hyväksyttävällä tavalla Suomen allekirjoittamien kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Jos lapsi saa rokotteesta vakavia haittoja ja hänet on rokotettu vanhempien kannasta välittämättä, kuka kantaa vastuun asiasta? Lapsi ei itse ole oikeuskelpoinen ja vanhempien on nostettava kanne hänen puolestaan.

THL on laatinut koronarokotteita varten ”esimerkinomaiseksi” luonnehtimansa suostumuslomakkeen Ohjeet koronavirusrokotteen saaneelle (thl.fi), joka on kuitenkin niin niukka ja epäinformatiivinen, etteivät vanhemmat ja lapset sen pohjalta pysty tekemään tietoon perustuvaa ratkaisua rokotteen ottamisesta. Tämä on erityisen ongelmallista ottaen huomioon rokotuksen kokeellinen luonne. Vaikka rokotuspäätös on tehty valtakunnallisesti, kunnilla on lopullinen vastuu toteuttaa rokotukset eettisesti hyväksyttävällä tavalla. 

Jotta alaikäinen ja hänen vanhempansa voisivat tehdä informoidun päätöksen rokotteen ottamisesta, heidän tulisi saada riittävä tieto rokotteen riskeistä ja hyödyistä sekä hoitovaihtoehdoista. Lasten ja vanhempien tulee olla tietoisia myös vastuusta, johon he sitoutuvat koronarokotukseen osallistuessaan, sekä mahdollisista toimenpiteistä vakavien rokotehaittojen ilmetessä. Suostumuslomakkeesta tulisi käydä ilmi, mitkä ovat rokotteen mahdollisia vakavia jälkioireita, jotka vaativat välitöntä sairaalahoitoa. (Esim. Yhdysvaltain tautikeskuksen haittailmoitusrekisterin mukaan 12-17 vuotiaista on koronarokotuksen seurauksena ilmoitettu kuolleeksi 14 ja sydänlihastulehduksia on ilmoitettu 397.) COVID-19 Vaccine Safety in Adolescents Aged 12–17 Years — United States, December 14, 2020–July 16, 2021 (cdc.gov)

Lasten ja vanhempien suostumuksen todentaminen on tärkeää, koska Maailman terveysjärjestö ei suosittele 12-17-vuotiaiden perusterveiden nuorten laajamittaista rokottamista koronavirusta vastaan. WHO:n mukaan lapsilla ja nuorilla ei ole merkittävää riskiä sairastua koronan vakavaan taudinmuotoon, he eivät ole taudin pääsiallisia levittäjiä ja koronarokotteita koskevaan tieteelliseen todistusaineistoon liittyy vielä epävarmuutta ja epäselvyyttä. 

WHO:n rokotejohtaja Dr. Kate O’Brien (WHO Director of Immunization Vaccines and Biologicals) kommentoi asiaa 28.7.2021 antamassaan haastattelussa: ”Tässä koronaviruksessa on erikoista se, ettei lapsilla ole merkittävää riskiä sairastua vakavaan taudinmuotoon, joutua sairaalaan ja lapsilla ei varmasti ole merkittävää riskiä kuolla koronavirukseen. – – Tällä hetkellä emme suosittele yleistä 12-17-vuotiaiden rokotusohjelmaa suureksi osaksi siitä syystä, että tieteellisessä todistusaineistossa on vielä jonkin verran epävarmuutta ja koska rokotteen saatavuuden osalta elämme rajoitusten alaisina.”(What is curious about this coronavirus, is that children actually are not the group that are at significant risk of serious disease nor hospitalization and certainly not death. – – We are not recommending at this point a general adolescent vaccination program in large part because there are still some uncertainties in the scientific evidence and the supply constraints that we are all living under right now.)“   ((https://www.facebook.com/watch/live/?v=350353060063257&ref=watch_permalink kohdasta 24.20 eteenpäin)

Varovaisen lähestymistavan on omaksunut esimerkiksi Britannian hallitus, joka päätti 19.7. 2021 lääketieteellisen asiantuntijaryhmän (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) suosituksen pohjalta olla ulottamatta rokotuksia alle 18- vuotiaisiin perusterveisiin lapsiin ja nuoriin (UK opts not to vaccinate most under-18s against COVID-19 (apnews.com).  ”Terveyshyödyt tälle väestönryhmälle ovat pienet ja hyödyt laajemmalle väestölle ovat hyvin epävarmat”, JCVI päätteli. ”Tällä hetkellä JCVI on sitä mieltä, että alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten yleisten rokotusten hyödyt eivät ole suuremmat kuin mahdolliset riskit.” Covid-19: Vaccine plan for children based on criteria beyond medical benefit (irishtimes.com) Tämä tieto pitäisi olla myös suomalaisten lasten ja vanhempien käytettävissä. 

Useilta vanhemmilta saamissamme palautteissa on ilmaistu huoli siitä, ettei alaikäisellä ole riittävää kypsyyttä tehdä asiasta informoitua päätöstä, erityisesti jos hän joutuu voimakkaan ryhmäpaineen alaiseksi koulussa. Alaikäisen suora tai epäsuora ohjaaminen rokotuspäätökseen ryhmäpaineen avulla ei täytä informoidun suostumuksen vaatimuksia.

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Jyväskylän kaupungin terveysviranomaiset laativat kiireellisesti lasten ja nuorten rokotuksia varten suostumuslomakkeen, jonka avulla varmistetaan lapsen ja hänen vanhempiensa kirjallinen suostumus rokotuksiin. Allekirjoittamalla suostumuksen vanhemmat todentavat, että rokotteen hyödyistä ja riskeistä on keskusteltu lapsen kanssa ja että lapsi ymmärtää niiden merkityksen. Suostumuslomakkeen tulee tuoda selkeästi esille rokotuksen hyödyt ja haitat (haittojen osalta esimerkiksi Fimean sivuilla tilastoitujen haittavaikutusten valossa käsitys siitä, että vaikka itse tauti on perusterveellä lapsella lievä, rokotehaitat voivat olla vakavia). Olisi tuotava ilmi, että rokote saattaa mahdollisesti jopa pahentaa tautia, jos rokotettu sairastuu johonkin koronaviruksen uuteen varianttiin (Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID‐19 vaccines worsening clinical disease (nih.gov). Vanhempien ja lasten tulisi saada tietää, että lähetti-RNA-rokote on kokeellinen rokote, jolla on vain ehdollinen käyttölupa. Suostumuslomakkeen allekirjoittamalla sekä vanhemmat että lapsi ilmaisevat tiedostavansa vastuun rokotuksen mahdollisista seurauksista ja siitä, että kyseessä on vasta väliaikaisen myyntiluvan saanut uuteen lähetti-RNA-rokoteteknologiaan perustuva rokote, jonka pitkäaikaisvaikutuksia ei toistaiseksi tunneta riittävästi. 

Tuomalla rehellisesti esille rokotteen ottamiseen liittyvät hyödyt ja riskit, voimme välttää toistamasta katastrofia, joka tapahtui Pandemrix-rokotteen kohdalla: turvalliseksi mainostettu Pandemrix-rokote aiheutti kahden vuoden sisällä rokottamisesta 230 rokotetulla suomalaisella narkolepsian, josta he joutuvat kärsimään loppuelämänsä. Suurin riski sairastua oli 5-15-vuotialla. Useat vanhemmat ovat julkisuudessa ilmaisseet katkeruutensa siitä, että heitä johdettiin harhaan. 

Eettisesti asiaa on tarkasteltava ensisijaisesti lapsen oman edun kannalta. ”Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon … toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.” (Lapsen oikeuksien sopimus, 3. artikla)

On riskialtista toteuttaa lasten rokotuksia ilman, että vanhemmille tiedotetaan asiasta ja heidät osallistetaan prosessiin. Mahdollisten rokotehaittojen tuomat vaikeudet jäävät ensisijaisesti vanhempien kannettaviksi. ”Lapsen huoltajan on turvattava lapsen kehitys ja hyvinvointi … Tässä tarkoituksessa huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta.” (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 4 §) 

Aloitteen tekijät:
Mia Puolimatka (KD)
Tapio Puolimatka (KD)