Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2024 talousarviosta. Petteri Muotka piti KD:n ryhmäpuheenvuoron asiasta.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä on valmis hyväksymään kaupunginhallituksen talousarvioesityksen vuodelle 2024. Hallituksen esityksessä on huomioitu hyvin ryhmämme evästykset suhteessa kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen, joka sekin oli jo toki vastuullinen ja pitkälti ajatustemme mukainen.

Kiitämme siitä, että kasvun ja oppimisen palveluihin on löydetty vielä 2M€ lisää kohdennettevaa, millä voidaan turvata päiväkotien ja koulujen toimintaa kohtuuttomilta leikkauksilta, mikä tuntui olevan kaikille ryhmille tärkeää.

Toisaalta tässä taloustilanteessa on väistämätöntä, että kaikilla toimialoilla joudutaan tekemään hankaliakin toimenpiteitä, mutta niiden priorisointia on tehty kuntalaisia, työntekijöitä, sidosryhmiä ja poliittisten ryhmien näkemyksiä kuullen.

Hieman talousarviossa mietityttää muutamien kohtien realistisuus, esimekrikisi maanmyyntivoittotavoitteen nosto vielä kh:ssa ja sairauspoissaolojen väheneminen. Toki toivomme, että näissäkin tavoitteissa onnistumme.

Lisäksi pohdimme, mistä löydämme vielä vuosille 2025-2026 tarvittavat sopeutukset. Alustavaa suunnitelmaa tästä jo toki on, mutta poliittisesti vaikeat rakenteelliset ratkaisut ovat vielä monelta osin tekemättä. Näihin kysymyksiin joudutaan siis palaamaan jo ensi vuonna.

Joka tapauksessa KD-ryhmä on siis valmis menemään tällä talousarviolla tulevaan vuoteen. Kiitämme viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä talousarvioprosessista tähän asti, ja toivotamme lautakunnille, johtokunnille ja jaostoille viisautta käyttötaloussuunnitelmiin.

Jatketaan hyvää yhteistyötä näiden haastavienkin kysymysten äärellä.

Petteri Muotka, 040 753 0344

kaupunginvaltuutettu (KD)

sivistyslautakunnan jäsen

valtuustoryhmän puheenjohtaja

Keskustelua Jyväskylän talousarviosta

Valtuutettu Tapani Mäen puheenvuoro kaupunginvaltuustossa 6.11.2023

* Liikelaitosten ja tytäryhtiöiden osalta ryhmämme on kiinnittänyt huomiota JVA:n korkotuottotavoitteeseen. Aikaisempina vuosina KD-ryhmän esityksestä, ei sitä ole hyväksytty, vaikka sitä on esitetty.

Tässä taloustilanteessa voimme hyväksyä nyt tuon 300 tuhatta, koska lupausten mukaan tätä ei tehdä asukkaiden vuokria nostamalla. Tätä haluan myös alleviivata, että tästä lupauksesta pidetään kiinni, eikä vuokria nosteta – ei teoriassa, ei käytännössä.

Kaupunginjohtajan esitys kunnallisveron 0,64 % -yksikön korotuksesta on yhteiskuntavastuullinen ja maltillinen, eikä se vaaranna elinkeinoa, eikä kilpailukykyä.

Tiedämme, että ensi vuosi tulee olemaan vieläkin vaikeampi ja jos veroprosenttia ei nyt koroteta, se vaarantaa mm. peruspalveluja. Olisi täysin vastuutonta jos vaihtoehdoksi tulisi esimerkiksi velanotto. Siinä jäisi nauru vetävän käteen.

Poikkeuksellinen ja vaikea taloustilanne vaatii vastuullisuutta. Kuitenkaan saadut verotulot eivät saa ”valua hiekkaan tai kadota savuna ilmaan”. – Tarkoitan tällä sitä, että jatkossa on tehtävä vastuullista ja kurinalaista talouspolitiikkaa ja sen mukaisia päätöksiä. On katsottava tarkkaan mikä on tärkeää ja mikä ei.

Tätä valtuuston käymää verokeskustelua ei tule politisoida vasemmisto-oikeisto kysymykseksi. Nyt on kysymys yhteiskuntavastuusta, hyvinvoinnista, peruspalveluista koko Jyväskylän yhteiseksi hyödyksi.

Veroja ei pidä korottaa verojen takia, mutta kun perusteet, tosiasiat ja tilanne sitä vaatii, se on tehtävä. – Kristitty on vastuullinen veronmaksaja. Loppujen lopuksi kysymys on lähimmäisistä välittämisestä, kuten lapsista, vanhuksista, sairaista ja perheistä.

Tapani Mäki

kaupunginvaltuutettu (KD)

Jyväskylä

Sepänkeskuksen tulevaisuus

Valtuutettu Marika Visakorpi-Kemppaisen puheenvuoro kaupunginvaltuustossa 6.11.2023:

Marika Visakorpi-Kemppainen nosti kaupungin budjetin lähetekeskustelussa esiin Sepänkeskuksen tulevaisuuden. Sepänkeskus on ollut edullinen ja tärkeä kokoontumispaikka lukuisille eri ikäisiä henkilöitä edustaville järjestöille. Kun kaupunginjohtajan esityksessä Keski-Suomen Yhteisöjen tuen Sepänkeskukseen kohdistuva tuki esitetään lakkautettavaksi, tiedusteli Visakorpi-Kemppainen, mitä korvaavia tiloja järjestöille olisi tarjolla ja jäisikö Sepänkeskuksen rakennuksen ylläpidosta kaupungille joka tapauksessa kustannuksia.

Sivistystoimen toimialajohtaja Eino Leisimo vastasi kysymykseen kertomalla, että työn alla on uusi toimintamalli, jossa Liikuntapalvelut tulisivat operoimaan Sepänkeskuksen vuokraamista ja sen käyttö voisi jatkua edelleen järjestöjen käytössä. Tämä oli erittäin positiivinen uutinen.

Toiseksi Visakorpi-Kemppainen nosti esille perhepäivähoidon palvelurahan, jota esitetään lopetettavaksi. Järjestelmä otettiin muutamia valtuustokausia sitten Kristillisdemokraattien aloitteesta. Palvelurahaa on sen jälkeen maksettu 400 euroa perhepäivähoitajalle, joka hoitaa samalla yli 3-vuotiasta omaa lastaan, myös tämän hoidosta. Tämä on tuonut perheille lisää valinnanvaraa ja samalla säästänyt kustannuksia sillä, etteivät lapset ole siirtyneet päiväkoteihin. Visakorpi-Kemppainen tiedusteli, onko nyt varmaa, että tällainen esitys lopulta tulee säästämään? Leisimo vastasi, että vaikka lapsia voi tämän johdosta siirtyä päiväkoteihin, on arvioitu, että palvelurahan lopettamisella säästettäisiin noin 80.000 euroa.

2024 talousarvio: Päätös veroprosentista

Kaupunginvaltuusto kävi lähetekeskustelun vuoden 2024 talousarviosta ja päätti veroprosentista. Petteri Muotka piti KD:n ryhmäpuheenvuoron asiasta.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat

Jyväskylän kaupungin käyttötalous on ollut reilusti alijäämäinen vuodesta 2018 asti. Näköpiirissä on siis ollut jo jonkin aikaan, että tälle tilanteelle täytyy tehdä jotain. Toistaiseksi erilaisten kertaluontoisten erien ansiosta näihin toimenpiteisiin ei olla vielä jouduttu. Nyt tilanne on kuitenkin se, että vyötä on pakko kiristää. Kaupungin budjettia pitää sopeuttaa kolmessa vuodessa  yli 50 M€, ja tämä on tehtävä etupainotteisesti ensi vuodesta alkaen.

Vuoden 2024 talousarvion valmistelu alkoi viime keväänä. Kesäkuussa kaupunginhallitus antoi tiukan budjettikehyksen toimialoille. Tulevalle vuodelle piti löytää silloisen tiedon mukaan yhteensä noin 20 M€:n säästöt ja kolmessa vuodessa 40M€. Virkakoneisto alkoi etsimään erilaisia vaihtoehtoja tiukkoihin raameihin pääsemiseksi ja kuntalaisille laitettiin kyselyä konsulttifirman ehdottamista säästötoimenpiteistä. Syyskuuhun tultaessa saatiin lautakunnille ja julkisuuteen toimialajohtajien esitykset sopeutuksista.

Nämä toimenpide-ehdotukset ovat ymmärrettävästi nostaneet kriittistä keskustelua, ja myös meille valtuutetuille on tullut paljon yhteydenottoja niin kuntalaisilta kuin järjestöiltä ja hyvä niin. Kuntapäättäjät ovat tänä vuonna poikkeuksellisen haastavassa tilanteessa, kun ikävien sopeutusvaihtoehtojen välillä joudutaan tekemään valintaa. Vaikutusten arviointeja onkin käyty läpi ja mietitty ettei tehtävät säästöt aiheuttaisi tulevaisuudessa moninkertaisia lisäkuluja.

Viimeisen kuukauden aikana on tullut vielä reilusti lunta tupaan, kun mm. valtionosuuksista ja verotulokertymistä tarkentuneet arviot ovat tuoneet sopeutustarvetta lisää vielä noin 10 M€. Viimeistään tässä vaiheessa alkoi olla selvää, että joudumme muiden toimenpiteiden ohella myös nostamaan jonkin verran veroja.

KD:n valtuustoryhmä kannattaa kaupunginjohtajan esitystä veroprosentin nostosta 8,0:aan, jolla saadaan tämän hetkisen arvion mukaan vuositasolla noin 16,9 M€, eli karkeasti yksi kolmasosa sopeutustarpeesta. Ryhmämme näkee tämän tasoisen korotuksen huomattavana, mutta kuitenkin tässä taloustilanteesta välttämättömänä, jotta emme joudu tekemään kohtuuttomia leikkauksia tärkeisiin palveluihin.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys pohjaa toiminnan nykytilaan ja valtuuston hyväksymään strategiaan, sekä huomioi talouden tasapainottamissuunnitelman. Kuntatalouden haastava tilanne on pakottanut arvioimaan uudelleen joitakin strategian tavoitteita.

Väestönkehitys on ollut Jyväskylässä jo pitkään noin prosentin luokkaa ja myös tuleville vuosille näkymä on vielä saman suuntainen. Jyväskylän ennakoidaankin vahvistavan asemiaan Suomen seitsemänneksi suurimpana kaupunkina. Jyväskylään vetää etenkin hyvät opiskelumahdollisuudet. Työpaikat ovat puolestaan luonnollisesti merkittävin pitovoimatekijä. Kaupungin tuleekin osaltaan myös jatkossa pitää hyvää huolta monipuolisista opiskelu- ja työllisyysmahdollisuuksista.

Toisena kärkenä nostamme edunvalvonnan merkityksen. Meidän on jatkettava aktiivisesti työtä sen eteen, että valtion hallinnossa katsotaan kuuden suurimman kaupungin sijaan yhtälailla kaikkia 10:ntä yli 100 000 asukkaan kaupunkia. Tästä on kirjaus hallitusohjelmassa, ja myös kaupunginjohtaja on pitänyt asiaa hyvin esillä.

Sivistyksen toimiala on (nyt hyvinvointialueuudistuksen jälkeen) selkeästi suurin osa kaupungin taloutta, lohkaisten yli puolet budjetista ja pitäen sisällään 70% kaupungin henkilöstöstä. Kun sopeutustoimia on nyt jaettu toimialoille niiden koon mukaan, ollaan sivistyspalveluissa jouduttu kovien säästöpaineiden alle. Tätä painetta lisää osaltaan kunta-alan palkkaratkaisut, jotka tuovat Jyväskylässä pelkästään ensi vuodelle 9M€ lisää henkilöstökustannuksia.

Kasvun ja oppimisen rahoitus on ainoa kohta, josta KD:n valtuustoryhmä on kaupunginjohtajan esityksen kanssa eri mieltä. Ryhmämme on tämän TA-prosessin alusta asti toivonut jonkinlaista suojakerrointa näihin palveluihin,  jotta emme joudu kohtuuttomasti leikkaamaan lasten ja nuorten hyvinvointiin merkittävästi vaikuttavista päiväkoti- ja koulupalveluista. Tuollaista huomiointia ei kuitenkaan saatu vielä kesäkuussa KH:n kehysesitykseen, mutta nyt valtuustotasolla tästä tunnutaan olevan melko yksimielisiä.

Sivistyslautakunta katsoi syyskuun kokouksessaan annetun kehyksen mahdottomaksi, ja antoi vastuullisen esityksen rahoituksen lisätarpeista. KJ:n esityksessä näitä tarpeita on pystytty osin huomioimaan, mm. avoimen varhaiskasvatuksen säätötavoitetta on pienennetty,  kyläkoulujen lakkautuksia ei esitetä ja opetusresurssiin on saatu kaivettua 1,3 M€ lisää, mikä on hieno asia. KJ esittää kuitenkin kasvuun ja oppimisen palveluihin 1,7 M€ lisäsäästöjä suhteessa lautakunnan asettamaan tasoon. Kun lisäksi lautakunnan säästölistalla olleilla siivoustason tarkistuksilla saatavaksi esitetty 0,5 M€ on siirtynyt TiPa:n puolelle, tulisi näistä palveluista siis löytää vielä ainakin 2,2 M€ lisää säästettävää. Ja nyt Päiväkoti Punapaulan siirryttyä kaupungin toiminnaksi lienee tuo luku noin vielä jonkin verran suurempi.

Ryhmämme näkemyksen mukaan kasvuun ja oppimiseen olisi siis välttämätöntä löytää vähintään 1,5 M€ lisää rahoitusta. Tuolla summalla toivoisimme sivistyslautakunnan sitten käyttösuunnitelmassa kohdentavan lisää rahoitusta suhteessa KJ:n esitykseen ainakin varhaiskasvatuksen tukiresurssiin, perusopetuksen att-resurssiin, lukiotukeen, ja nuorisotilaverkkoon.

Muiden lautakuntien alaisten toimintojen osalta KJ:n esitys on yhteneväinen lautakuntien kehykseen antamien esityksien kanssa ja myös meidän valtuustoryhmä on valmis hyväksymään TA:n näiltä osin. Myöskään investointiosaan ryhmällämme ei ole huomauttamista. Joitakin hankkeita on tiukan taloustilanteen takia viivästetty, mutta on hyvä, että ensi vuonna useampia tärkeitä investointeja saadaan myös liikkeelle.

Ryhmämme kävi läpi myös sitä, millä kasvun ja oppisen palveluihin esittämäämme menolisäystä voitaisiin kompensoida. Ylimääräisiä liikkumavaroja ei tästä talousarviosta ole helppo löytää, mutta myös muita ryhmiä kuulostellen uskomme kuitenkin tuohon esittämäämme summaan päästävän KJ:n esittämillä veroratkaisuilla. Varteenotettaviksi vaihtoehdoksi ryhmämme katsoo mm. Kokoomuksen selvittäminen avustusten kokonaisuuden maltillisen supistamisen, demariryhmän mainitseman joukkoliikenteen kesäaikataulujen pitämisen nykytasolla sekä muutamat muut ryhmien välisessä keskustelussa esille nousseet toimet.

Näillä evästyksillä KD-ryhmä toivottaa KH:lle viisautta torstain seminaariin ja uskoo siihen, että Jyväskylä on jatkossakin hyvä paikka asua, elää ja yrittää.

– – –
Petteri Muotka, 040 753 0344

kaupunginvaltuutettu (KD)

sivistyslautakunnan jäsen

valtuustoryhmän puheenjohtaja

Tapani Mäen puhe kaupunginvaltuustossa

Tarkastuslautakunta on tänä syksynä vieraillut Huhtasuon yhtenäiskoululla ja hankkinut lisää tietoa mm. inkluusion toteuttamisesta. Vierailulla saadun informaation perusteella inkluusiota voidaan koululla toteuttaa sen tarkoituksen mukaisesti. Tarkastuslautakunta yhtyy kaupunginhallituksen lausuntoon, että oppilaiden kokemuksia inkluusiosta on tarvetta vielä selvittää.

Nuorten palvelukokonaisuudessa SIB-vaikuttavuusinvestoinnin ensimmäiset tulokset ovat rohkaisevia. Tarkastuslautakunta kiittää nuorten tuen palvelukokonaisuuden kuvauksesta ja kannustaa tuen muotojen vaikuttavuuden arviointiin määrällisten käyntien rinnalle. Tarkastuslautakunta ehdotti parin vuoden takaisessa arvioinnissaan, että Nuorten talossa voisi olla koordinaattori, joka toimii linkkinä kaikkien eri toimijoiden välillä ja luo rakenteita sekä mahdollisuuksia, jotka varmistavat tiedonkulun ja toiminnan yhteisen kehittämisen kaikkien nuorten parissa työskentelevien kesken. Hienoa, että tämä on toteutunut. Yhteisen tilastollisen tietopohjan yhteensovittaminen on vielä kehitysvaiheessa ja tietosuojasyistä rajoitettua, mutta yhteinen asiakastyö Nuorten talossa luo kuitenkin mahdollisuuksia kustannustehokkaampaan ja vaikuttavampaan palveluun. Palveluverkoston reagointia palvelutarpeeseen voidaan toteuttaa yhteisöllisin muodoin, kuten yhteisöllisessä opiskeluhuollossakin.

Kaupunginhallituksen antaman selvityksen perusteella Jyväskylän kaupunki on reagoinut maahanmuuttaneiden palvelutarpeeseen hyvin. Vuoden 2023 alusta aloittaneen palveluyksikkö International Jyväskylän asiakasmäärä on lisääntynyt huomattavasti vuoden aikana, ja asiakkaat, kuten ukrainalaiset ovat ohjautuneet hyvin palveluihin, mikä edistää myös työllistymistä. International Jyväskylään integroitunut palveluverkosto tekee ansiokasta työtä Jyväskylän veto- ja pitovoiman edistämisessä.

Tarkastuslautakunta kiittää kaupunginhallitusta paneutumisesta lausuntoon ja hyödyntää kaupunginhallituksen vastauksia jatkoarviointien suunnittelussa.

Tapani Mäki

Kaupunginvaltuutettu, KD

Puheenjohtaja

Jyväskylän kaupungin Tarkastuslautakunta

Jyväskylän Kristillisdemokraattien vuosikokous 25.10.2023

Tervetuloa Kristillisdemokraattien Jyväskylän paikallisosaston sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

Aika: Keskiviikkona 25.10.2023 klo 18:00 (Saavu paikalle viimeistään klo 17.45, ovet suljetaan.) Kokouspaikka: Rakentajantalo, Hannikaisenkatu 17, 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupunkirakennepalvelujen toimialajohtaja Hannu Kantonen alustaa noin 20 min, jonka jälkeen pidetään kokous. Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Tarkempi esityslista on liitteenä. Ilmoittaudu viimeistään la 21.10.2023, mainitse mahdolliset ruokarajoitteesi, luomala.marko@gmail.comL

Lämpimästi tervetuloa,

Johtokunta

Ystävällisin terveisin, Marko Luomala, Jyväskylän Kristillisdemokraattien sihteeri

Hippos-hanke etenemässä

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.9. päätettiin Hippos-hankkeen vaiheistamisesta, minkä toivotaan mahdollistavan ensimmäisen vaiheen käynnistymisen vuodenvaihteen jälkeen. Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Myös Jyväskylän Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä toivoo hankkeen pääsevän vihdoin käyntiin.

Petteri Muotkan puheenvuoro asiaan kokoustallenteen kohdasta 31:13

https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/kaupunginvaltuuston-kokoukset-kokousvideot

Valtuuston kokous

Marika Visakorpi-Kemppainen nosti esiin suunnitelmassa mainitun lasten- ja nuorten turvataitojen vahvistamisen. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi on erittäin tärkeää pyrkiä vahvistamaan lasten ja nuorten kykyä tunnistaa netissä tapahtuvaa houkuttelua ja kieltäytyä heille haitallisista ehdotuksista. Vaikka vastuu on aina aikuisella, voidaan turvataitojen vahvistamisella ehkäistä monenlaisia haitallisia tilanteita. Myös päihteiden käyttötilanteet ovat suuri riski hyväksikäytölle ja joko päihteiden houkuttelemana tai päihtyneenä tapahtuu aika ajoin epätoivottavia asioita.
Marika Visakorpi

Tapani Mäki Kristillisdemokraattien jäseneksi ja valtuustoryhmään

Jyväskylän Kristillisdemokraatit
Tiedote 6.7.2023
Tapani Mäki Kristillisdemokraattien jäseneksi ja valtuustoryhmään
Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Tapani Mäki on liittynyt Suomen Kristillisdemokraatit rp:n jäseneksi. Jyväskylän KD:n paikallisosasto on käsitellyt hakemuksen. Lisäksi Tapani Mäki on valittu Jyväskylän KD:n valtuustoryhmän jäseneksi.
Toivotamme Tapani Mäen lämpimästi tervetulleeksi. On hienoa saada kokenut kaupunginvaltuutettu joukkoomme. Tapanilla on pitkä ja monipuolinen poliittinen kokemus, runsaasti asiantuntemusta ja verkostoja sekä taitoa tehdä rakentavaa yhteistyötä yli puoluerajojen.
Lisätiedot:
Mervi Turunen, Jyväskylän KD:n paikallisosaston pj, 040 581 6803
Petteri Muotka, Jyväskylän KD:n valtuustoryhmän pj, 040 753 0344

Henkilövaihdoksia ja kouluverkkoselvitys

Kaupunginvaltuuston kevään viimeisessä kokouksessa 12.6. valittiin mm. kaupunginhallitus valtuuston loppukaudelle 1.8. alkaen. KD:n ryhmästä hallitukseen nousee Tapio Puolimatka (takana oikealla) aiemmin sovitusti. Samalla päättyy Marika Visakorpi-Kemppaisen pesti valtuuston 3. varapuheenjohtajana. Silja Alankola valittiin sivistyslautakunnan varajäseneksi.

Kokouksessa keskusteltiin myös kouluverkkoselvityksestä. Petteri Muotka (vasemmalla) totesi, että sivistyslautakunta haluaa tarkempaa selvitystä vuoden loppuun mennessä siitä, voidaanko Kuohun koulun viipaleen käyttöä jatkaa vielä pidempään ja mahdollistaa  luokkien 3-4 jatko Kuohulla.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä kiittää äänestäjiä näin valtuustokauden puolivälissä luottamuksesta ja toivottaa kaikille hyvää kesää!

(kuvassa edessä myös vas. varavaltuutettu Mervi Turunen ja valtuutettu Mia Puolimatka.

Tapio Puolimatkaa muistettiin kaupunginvaltuustossa 70-vuotispäivän johdosta

Kaupunginvaltuutettu Tapio Puolimatkaa muistettiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.4.2023 70-vuotispäivän johdosta. Tapio totesi kiitospuheessaan kokeneensa valtuustotyöskentelyn antoisana. Vaikka asioista saatetaan olla eri mieltä, voidaan kuitenkin kohdata ihmisinä ja olla hyvissä väleissä. Myös KD muisti valtuutettua maanantain 24.4. ryhmäkokouksessa.

Eduskuntavaaleihin täydellä listalla

Eduskuntavaaleihin täydellä listalla

Keski-Suomen Kristillisdemokraateilla on täysi lista erinomaisia ehdokkaita kevään eduskuntavaaleissa.

Jyväskyläläisiä ehdokkaita on seitsemän: Juha Käpyaho (ensihoidon kouluttaja), Petteri Muotka (rehtori), Roosa-Maria Paakkunainen (sairaanhoitaja, teologian opiskelija), Tapio Puolimatka (emeritusprofessori), Nelli Riihuhta (fysioterapeutti AMK, terveystieteiden maisteriopiskelija), Teemu Savolainen (avainasiakaspäällikkö) sekä Mervi Turunen (koulutuspäällikkö, KTM). Tutustu lisää ehdokkaisiin: https://vaalit.kd.fi/2023/

Seuraa vaalitapahtumien viestintää Facebookissa: https://www.facebook.com/kdjyvaskyla