Kristillisdemokraatit Kritisoi Israelia vastaa tehtyä aloitetta

 

Vasemmistoliitto on jättänyt valtuustoaloitteen Israelin Palestiinaan kohdistamaa sortopolitiikkaa edistävien taloudellisten kytkösten selvittämiseksi ja purkamiseksi. 

KD ryhmä esitti aloitteen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, jotta siinä todettaisiin selkeästi, ettei kaupungin tehtävänä ole nostaa yksittäisiä valtioita boikotointitoimenpiteiden kohteeksi vaan noudattaa samoja vastuullisten hankintojen ja sijoitusten kriteereitä suhteessa kaikkiin maihin. Palautusesitys hävisi äänestyksessä äänin 46-17-4 tyhjää. KD:n valtuutetut Marika Visakorpi, Tapio Puolimatka, Petteri Muotka, Rami Sipilä sekä Perussuomalaisten valtuutetut Tapani Mäki, Kaisa Garedew ja Toimi Kankaanniemi jättivät asiasta eriävän mielipiteen. 

Marika Visakorven käyttämä puheenvuoro asiasta: 

Vastuullinen hankintapolitiikka on hyvä ja kannatettava asia ja sitä on myös aloitteeseen annetussa vastauksessa yleisellä tasolla kuvattu. Olisi vallan suotavaa, että ei vain elintarvikehankinnoissa, vaan kaikissa Jyväskylän kaupungin hankinnoissa edellytettäisiin lapsen oikeuksien sopimuksen ja ILO:n sopimusten noudattamista sekä yleensäkin ihmisoikeussopimusten noudattamista. Reilun kaupan tuotteiden järjestelmä on hyvä esimerkki vastuullisesta hankintapolitiikasta. 

Nyt käsillä oleva aloite ei kuitenkaan ole yleisen vastuullisuuden perään kyselevä aloite, vaan siinä on haluttu valita yksi valtio boikotointitoimenpiteiden kohteeksi varsin leimaavin ja kiistanalaisinkin sanakääntein. Vastaavanlainen aloite on tehty myös ainakin Helsingissä. Herää kysymys, mikä on motiivi nostaa yksi kansainvälinen konflikti huomion kohteeksi, vaikka maailmasta löytyy useita sangen kyseenalaisesti kansalaisiaan ja vähemmistöjään kohtelevia, surutta ihmisoikeuksia rikkovia maita, vaikkapa monien Aasian maiden joukosta? Ainakin osasta niistä tehdään myös hankintoja, jopa merkittävässä määrin. 

Jos ja kun tällaisia aloitteita tehdään, johtaa se väistämättä siihen, että tässäkin salissa on keskusteltava kansainvälisestä politiikasta. 

On totta, että Israelin ja palestiinalaisten välinen konflikti ja pattitilanne on jatkunut pitkään eikä asiassa ole merkittävästi edistytty. Siirtokuntakysymys on osa, mutta vain yksi osa tätä pattitilannetta, johon liittyy myös aivan olennaisesti kysymys siitä, ovatko palestiinalaiset ja naapurimaat laajemminkin valmiit mahdollisessa kahden valtion mallissa tunnustamaan Israelin valtion oikeuden olemassaoloon ja sopimaan rauhasta sen kanssa. Tätä halua ei ole kaikilta osapuolilta löytynyt. On myös syytä muistaa, että vaikka Israel vetäytyi jo monia vuosia sitten Gazasta, eivät neuvottelut edenneet. 

Israel on alueen ainut demokratia, jossa on laaja uskonnon- ja sananvapaus, jollaisia ei naapurimaissa juurikaan tunneta. Nämä koskevat myös Israelissa asuvia arabeja, joita on noin 21 prosenttia väestöstä. Heillä on myös puolueita parlamentissa. Rehellistä on kuitenkin todeta, että epäkohtia ja korjattavaakin on, esim. minkäänlaisia kollektiivisia rankaisutoimia ei voi pitää hyväksyttävinä. Silti luonnehdinta ”käytäntöjen ylläpitämisestä väkivaltaisen sorron avulla” on paitsi määrittelemätön myös vahvasti leimaava ja kärjistävä. Boikottitoimien on ajateltu kohdistuvan Israelin toimintaan, mutta todellisuudessa niiden suurimpia kärsijöitä voivat olla juuri palestiinalaiset. Vuonna 2016 500 palestiinalaista jäi työttömäksi SodaStream yhtiön siirrettyä toimintansa painostuksen seurauksena muualle.   

Aloitteessa viitataan DBS liikkeeseen. Se juontaa juurensa vuonna 2001 Durbanissa pidettyyn kansalaisjärjestöfoorumiin. Sen päätöslauselmassa asetettiin tavoitteeksi apartheid valtioksi nimetyn Israelin eristäminen täydellisesti ja totaalisesti siihen kohdistetuin sanktioin ja kauppasaarroin ja kaiken yhteydenpidon katkaiseminen diplomaattisella, taloudellisella, sosiaalisella, koulutuksellisella, sotilaallisella ja humanitaarisen avun tasolla kaikkien maiden ja Israelin välillä.  DBS-liikkeen takana on islamilaisten järjestöjen kattojärjestö Palestinian National and Islamic Forces, johon kuuluu mm. terroristijärjestöksi luokiteltu Hamas. DBS-kampanjan tavoitteena on pitkä lista vaatimuksia Israelille ehdoitta kun taas palestiinalaisosapuolelle ei esitetä edes vaatimusta terrorismista luopumiseksi.  Liike edustaa avointa ja suorastaan antisemitististä juutalaisvihamielisyyttä. 

Aloitteeseen annettu vastaus ei sinänsä sisällä kovinkaan paljon Israeliin liittyvää sisältöä. On hyvä, että siinä on tuotu esille vastuullisten hankintojen yleiset periaatteet, joita tulee noudattaa suhteessa kaikkiin maihin. Vastauksessa suhtaudutaan kuitenkin täysin kritiikittömästi aloitteeseen ja siinä esitettyihin hyvin yksipuolisiin väitteisiin. Emme voi hyväksyä sitä, että Jyväskylän kaupunki antaisi ymmärtää olevansa DBS -tyyppisten liikkeiden kanssa samalla asialla tai lähtisi ajatuksesta, että ilman muuta otamme kantaa yhteen kansainvälispoliittiseen kriisiin täysin yksipuolisesti vain toisen osapuolen näkemysten pohjalta. Aloitevastauksessa olisi vähintäänkin syytä tuoda esille, ettei kaupungin tehtävänä ole nostaa yksittäisiä maita boikottitoimien kohteeksi, vaan noudattaa samoja vastuullisten hankintojen ja sijoitusten kriteereitä suhteessa kaikkiin maihin ja osapuoliin. Näin ollen esitän aloitteen palauttamista uudelleen valmisteluun.

Marika Visakorpi
Kaupunginvaltuutettu (KD)

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kannatan Marika Visakorven esittämää palautusesitystä

On aina hyvä puolustaa sorrettuja ja vainottuja ihmisiä. Tällaisten toimien pitää kuitenkin olla oikealla tavalla suhteutettuja. Ihmetystä herättää se, että boikottien kohteeksi halutaan toistuvasti valita pieni Israel, joka on perustettu kotimaaksi ja turvapaikaksi vuosisatojen vainon kohteena olleille juutalaisille. Tänä päivänä juutalaisten elämä on uudestaan käynyt turvattomaksi jo monissa paikoissa Eurooppaakin.

Ei kannata unohtaa, että Israelin valtio on perustettu juuri siksi, että sivistyneen Euroopan keskellä kuusi miljoonaa juutalaista miestä, naista ja lasta tapettiin kaasukammioissa sen jälkeen, kun heitä oli vuosien ajan syrjitty ja eristetty terveydelle vaarallisina syöpäläisinä ja nöyryytetty ja vainottu systemaattisesti. Meillä eurooppalaisilla tuskin on riittäviä moraalisia perusteita ahdistaa juutalaisia siinä ainoassa kotimaassa, joka heillä tällä hetkellä on.

Varmaan Israelin toiminnasta voidaan löytää epäkohtia ja epäoikeudenmukaisuuksia, mutta paljon vakavampia ja systemaattisempia ihmisoikeusrikkomuksia löytyy demokraattista Israelia ympäröivistä itsevaltaisesti hallituista valtioista. Sitä paitsi, jos etsimme maailmasta valtiota, joka on toteuttamassa vakavia ja systemaattisia kansalaisoikeuksien loukkauksia, niin kommunistinen Kiina näyttäisi osuvimmalta vaihtoehdolta.

Uiguurien kansanmurhasta on vakuuttavia todisteita. Satojatuhansia Falung Gong -liikkeen kannattajia on vangittu ilman oikeudenkäyntiä ja vankeudessa olevia alistettu pakkotyölle, psykiatrisille pahoinpitelyille, ankaralle kidutukselle, aivopesulle ja jopa sisäelinryöstöille. Kristittyjä on verisesti vainottu vuosikymmenien ajan. Tavallisia kansalaisia orjuutetaan pisteytykseen perustuvalla sosiaalisen luokituksen ja systemaattisen valvonnan järjestelmällä samalla kun ylellisyydessä elävälle kommunistiselle eliitille on keskitetty kaikki taloudellinen ja poliittinen valta. Eikö siis boikotin kohteeksi tulisi ennemminkin valita kommunistinen Kiina, jonka ihmisoikeusrikkomukset ovat räikeät ja veriset?

Johtuuko Israelin valitseminen boikotin kohteeksi siitä, että pienen maan kimppuun on helppo käydä.

Tapio Puolimatka
Kaupunginvaltuutettu (KD)

 

 

Vuoden 2022 talousarviosta hyvinvointialueen kynnyksellä.

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut sekä läsnäolijat, (Mia Puolimatka, KD)

kaupunginjohtajan yhdessä kaupunginhallituksen kanssa laatima ja viimeistelemä talousarvio vuodelle 2022 on historiallinen, sillä samanaikaisesti Jyväskylässä viranomaiset ja luottamushenkilöt ovat joutuneet valmistautumaan ja ennakoimaan pian perustettavalle Keski-Suomen maakunnan hyvinvointialueelle siirtymisen hyötyjä ja haittoja niin varjolaskelmien muodossa kuin vähentämään koronatoimenpiteiden takia paisunutta hoitovelkaa, jota kukaan ei ennakoinut edes painajaismaisimmissa päiväunissaan. Eli lyhyesti, olemme uuden edessä, mutta emme aseettomina. Meillä on yhä osaavia asukkaita, virkamiehiä ja arjessa välittäviä ihmisiä, jotka auttavat lähimmäistään sydämestään käsin.

Ohessa muutama nosto talousarvion sosiaali- ja terveyspalveluista:

Sosiaalipalvelujen perheiden ennaltaehkäisevät palvelut vastaavat avohuollon lastensuojelun tarpeista tilanteissa, joissa vanhemmat eivät jaksa valvoa enää seuraavaa neljää tuntia siinä missä heille tarjotaan neljän viikon odotusaikaa sosiaalipalvelujen ensitapaamiselle. Tilanteet eskaloituvat nopeasti, jolloin tulee paljon turhia huostaanottoja. Onneksi odotusaikaa voidaan nyt lyhentää huomattavasti. Huostaanotettujen lasten määrän laskua voisi jatkossa vauhdittaa Ruotsin mallilla, jossa sijoituskustannukset on saatu kuriin edullisempien perhesijoitusten avulla. Suomessa esteenä ovat enää puuttuva koulutus ja toimintakulttuurin muokkaus.

Tulevaisuudessa ikääntyvien ja vammaisten hoitovastuun painopiste siirtyy resurssipaineessa koteihin, joissa omaishoitajat huolehtivat minimikustannuksella lähimmäisistään. Riittävään perhehoitoon onkin satsattava lähivuosina, jotta omaiset pääsevät välillä levähtämään. Myös eri tavoin vammaisten työllistymistä kuntaan on syytä lisätä jatkossa, jotta vammaisten ihmisoikeudet eivät jää vuoden 2016 muodolliselle sopimustasolle ja sitä myöten jälkeen arjen ja työelämän uusista mahdollisuuksista. Kaikki ihmiset on pidettävä yhdenvertaisesti mukana työssä ja yhteiskunnassa: monilla vammaisilla on paljon annettavaa ja heillä on lahjoja siinä missä muillakin. Tässä kohtaa tilakustannuksia tehostavat seinättömät päivätoiminnat mahdollistavat integroitumisen ulkopuolisiin yhteisöihin, jolloin kasvava vuorovaikutus voi purkaa turhia ennakkoluuloja vammaisia kohtaan.

Valtion koronatoimenpiteet ovat vaikuttaneet avoterveydenhuoltoon hoitovelkaa kasvattamalla. Hoitovelkaa on myös kasvattanut kymmenien jyväskyläläisten hoitajien sitominen jäljitä, testaa ja eristä – menetelmän vaatimiin toimenpiteisiin. Yhtenä ongelmana on, että esimerkiksi PCR -testi antaa vielä kuukausia myöhemmin korona-infektoituneesta ihmisestä positiivisen arvon. Koronapandemian hoitoa on ohjannut myös oletus, että rokotukset estävät merkittävästi tartunnan saamista ja tartuttavuutta. Lääketieteelliset ja arvostetut tutkimukset kuitenkin puhuvat toista. Väärän oletuksen pohjalta on rakennettu koronapassijärjestelmää ikään kuin terveyden ja vapauden turvaamiseksi, vaikka tiedetään, että täysin rokotetut saavat tartuntoja ja levittävät tartuntaa lähes yhtä paljon kuin rokottamattomat. Yleisesti tiedetään kansainvälisen kokemuksen perusteella, että rokotteet vuotavat. Vaatimus ottaa koronarokotus, jonka aiheuttamat haitat ovat suhteessa ennätyssuuria ja jonka pitkäaikaisvaikutuksia ei riittävästi tunneta, on saanut useat Suomessa potilaiden hoidosta vastaavat sairaanhoitajat siirtymään jo ennalta muihin tehtäviin ja näin resurssipula erityisesti osaavista sairaanhoitajista kasvaa. Ilmiö on tuttu jo Yhdysvalloista, Saksasta ja Britanniasta ja se haastaa meidät Suomessakin. Nyt tarvitaan maalaisjärkeä ja kriittistä ajattelua tosiasioiden valossa.

Jyväskylän kaupungin talousarvio vuodelle 2022 huomioi sosiaali- ja terveyslautakunnan toiveet ja tarpeet talouden haasteellisen tilanteen huomioiden erinomaisesti ja yksimielisesti. Se uskaltaa tunnustaa ihmisten hädän ja reagoi tähän rohkeasti valtion muutosrajoittimesta huolimatta. ”Rohkeasti, aikaansa edellä”, on Jyväskylän iskulauseena tänäänkin.

Mia Puolimatka

Kaupunginvaltuutettu (KD)

KD:n ryhmäpuheenvuoro, talousarvio 2022

KD:n ryhmäpuheenvuoro, talousarvio 2022, kaupunginvaltuusto 29.11.2021  

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat

Kristillisdemokraattien valtuustotyhmä haluaa heti alkuun kiittää sekä kaikkia viranhaltijoita että luottamushenkilöitä syksyn talousarvio prosessista. Hyvin haastavassa kuntatalouden tilanteessa ollaan pääsemässä pitkälti hyvin yksimieliseen talousarvioon, joka tehdään nyt viimeistä kertaa ennen alue uudistusta tässä laajuudessa. Kaupunginhallituksen esityksessä on paljon hyvää ja kannatettavaa, mutta toki aina myös joitakin kehittämisen paikkoja.

Positiivisena asiana kd-ryhmän nostaa sen, että Kaupunginhallituksen on seminaarissaan huomioinut hyvin kaikkien ryhmien toiveita, ja mielipiteitä jakaneisiin kohtiin on löydetty pääosin kaikkia tyydyttäviä kompromissiratkaisuja.

Lautakuntien toiveet lisäresursoinneista soten ja sivistyksen toimialoille on lisätty täysimääräisesti, mihin olikin ryhmillä hyvin yhtenäinen tahtotila, ja lähetekeskustelussa saimme kuulla paljon hyviä perusteluita näille lisäkustannuksilla. 

Lähikirjastojen säilyminen ja kehittyvien kyläyhteisöjen toimintaedellytysten varmistaminen esimerkiksi Kuohulla ja Vesangassa soisi varmistettavan pidemmäksikin aikaa kuin vuodeksi kerrallaan, kuten muutama muukin ryhmä edellä totesi.

Suurimpana haasteena talousarviossa on puolestaan suuri alijäämä. Se kasvoi vielä Kaupunginjohtajan esityksestä yli miljoonalla nyt noin 19,7 miljoonaan euroon. Kuten jo lähetekeskustelussa mainitsimme on tämä mahdollista vain kertaluontoisesti hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. Talouden tasapainottamisen haasteet jatkuvatkin varmasti koko valtuustokauden ajan. Lisäksi sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialuille, pienenee kuntatalouden volyymi noin puoleen nykyisestä, minkä myötä myös hallintoa tulee uudistaa. 

Tiukassa taloustilanteessa KD-ryhmää toivoo että nyt sovittavista määrärahoista pyrittäisiin myös pysymään. Viimeisinä vuosina on harmillisen monta projektia mennyt kustannuksiltaan pitkäksi, eikä sovituissa raameissa olla kaikilla toimialoilla pysytty. Aina ei toki voi ylityksiltä välttyä, mutta tahtotilan pitäisi olla vahvasti valtuuston hyväksymää budjettia kunnioittava. 

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä oli lähtökohtaisesti valmis hyväksymään Kaupunginhallituksen talousarvio-esityksen sellaisenaan, mikäli kaikki ryhmät ovat siitä samaa mieltä. Nyt kun siihen on tehty muutama muukin muutosesitys, niin tulee myös meiltä yksi pieni muutosesitys.  Sen KD-ryhmä tekee valtuustoryhmien tukeen. Tämä säästö oli meillä esillä jo lähetekeskustelun yhteydessä, kun ryhmämme pyrki vastuullisesti esityksessään myös kattamaan toivomansa menolisäykset.

Esitämme siis tekstimuutosta budjettikirjaan sivulle 74 (Kaupunginvaltuusto ja -hallitus) 3. kappaleeseen. ”Valtuustoryhmien toimintaa tuetaan 150 eurolla vuodessa kaupunginvaltuutettua kohti.”  

Tällä hetkellä vastaava tuki on 300 euroa per valtuutettu. Tästä koituvaa noin kymppitonnin säästö on toki mitätön summa yli miljardin euron budjetissa, mutta toimisi kuitenkin hyvänä eleenä kuntalaisille tässä tiukassa taloustilanteessa. Näkemyksemme mukaan tämä pienempikin summa riittäisi hyvin valtuustoryhmien toimintaan, ovathan esimerkiksi kaikki kaupungin tilat valtuustoryhmien käytettävissä maksutta.
Kiitos vielä kaikille hyvästä yhteistyöstä talousarvion 2022 valmistelussa.

KD:n esitystä valtuustoryhmien tuen puolittamisesta kannatti 13 valtuutettua eli KD:n ja Perussuomalaisten ryhmät muiden vastustaessa esitystä.

Petteri Muotka, 040 753 0344

kaupunginvaltuutettu (KD)

sivistyslautakunnan jäsen

valtuustoryhmän puheenjohtaja

Jyväskylän KD:n uusi johtokunta vuodelle 2022

Jyväskylän Kristillisdemokraattien uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Mervi Turunen, varapuheenjohtajaksi Pekka Tuominen ja johtokunnan jäseniksi Marko Luomala, Silja Alankola, Minna Mustonen, Roosa-Maria Paakkunainen, Rami Sipilä ja Kauno Riihonen.

Jyväskylän Kristillisdemokraatit piti vuosikokouksen ja juhli 21.11. 50-vuotisjuhliaan.

Jyväskylän Kristillisdemokraatit piti vuosikokouksensa ja juhli 21.11. 50-vuotisjuhliaan Cafe & Restaurant Vesilinnassa isolla joukolla. Vuonna 1971 perustettiin Suomen Kristillisen liiton Jyväskylän, Vaajakosken ja Tikkakosken osastot.
Jyväskylän Kristillisdemokraattien uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Mervi Turunen ja johtokunnan jäseniksi Marko Luomala, Pekka Tuominen (vpj), Silja Alankola, Minna Mustonen, Roosa-Maria Paakkunainen, Rami Sipilä ja Kauno Riihonen.
Juhlissa muistettiin myös ansioituneita jäseniä.
Hopeisen kunniamerkin saivat valtuutettuina aiemmassa Jyväskylän maalaiskunnan valtuustossa useita kausia istuneet Markku Heinonen ja Kirsti Liukko sekä Keski-Suomen KD:n taloudenhoitajana 18 vuotta toiminut Ari Liukko. Kultaisen ansiomerkin sai valtuutettuna tai varavaltuutettuna yli 20 vuotta toiminut ja edelleen toimiva Raija Sipinen. Hopeisen ansiomerkin sai myös viidennellä valtuustokaudellaan oleva osaston puheenjohtaja Marika Visakorpi.  Lisäksi muistettiin Vaajakosken osaston perustaja Antti Liukkoa ja pitkään varavaltuutettuina tai valtuutettuinakin toimineita Kari Lahtea ja Rami Sipilää sekä paikallisosaston sihteerinä lähes 10 vuotta toiminutta Marko Luomalaa.
tiedotusterveisin,
Marika Visakorpi

KD:n ryhmäpuheenvuoro, talousarvio 2022

kaupunginvaltuuston lähetekeskustelu 8.11.2021

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat

Tulevan vuoden talousarviota ollaan valmisteltu haastavassa tilanteessa. Vuodesta 2022 on tulossa kuntatalouden hankalin vuosi pitkään aikaan. Syinä tähän ovat mm. koronan heijastusvaikutukset ja yleiskatteellisten koronatukien päättyminen, sekä kunnille valtiohallinnon suunnasta lisääntyvätvelvoitteet ilman niitä kattavaa rahoitusta. Lisäksi Jyväskylässä sairaanhoitopiirin laskutus kasvaa 13,1 M€, mikä hankaloittaa kokonaisuutta entisestään.

Kaupunginjohtajan TA-esitys on alijäämäinen 18,5 M€, (varmasti pitkälti edellä mainituista syistä). Tällaisen alijäämän suunnitelmallinen tekeminen ei toki ole tasapainoisen taloudenpidon kannalta tavoiteltavaa, mutta kuitenkin nyt kertaluontoisesti poikkeuksellisessa tilanteessa mahdollista. Esimerkiksi EF:stä lohkaistun osan myynti lisää kaupungin taloudellista puskuria, jota nyt hyödynnetään, mutta mitä tulee kuitenkin käyttää aina hyvin harkiten.

Oman mausteensa tämänkertaiseen TA-soppaan tuo tuleva hyvinvointialueuudistus, joka tulee muuttamaan kuntataloutta merkittävästi. Kuitenkin vielä tulevana vuonna sosiaali- ja terveystoimen palvelutarpeen kasvu, lainsäädäntömuutokset sekä hoito- ja palveluvelka rasittavat kuntataloutta ja lisäävät painetta kustannusten kasvulle. Toisaalta samaan aikaan hyvinvointialueuudistukseen liittyvä muutosrajoitin on huomioitava talousarviossa. Hyvinvointialueelle siirtyvien toimintojen kustannuksien kasvu on pidettävä maltillisena, jottavältetään muutosrajoittimen kautta kaupungille tulevat valtionosuusrahoituksen leikkaukset 2023 jälkeen.

Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa myös veroratkaisuun sen, että se tehdään nyt kahdeksi vuodeksi kerralla, eli vuosille -22 ja -23. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä kannattaa verojen pitämistä nykyisellä tasolla, mikä onkin ollut sekä kaupunginjohtajan että kaupunginhallituksen esitys, ja jostapäätetään tänään seuraavissa pykälissä. Veroratkaisu on järkevää tarkastella uudelleen sitten vuodelle 2024 hyvinvointialueuudistuksen jälkeisen kaupungin talouden tasapainotilan ja kehitysnäkymän perusteella.

Positiivista Jyväskylän kaupungin tulevan vuoden näkymässä on muun muassa se, että asukasmäärän ennustetaan jälleen kasvavannoin tuhannella. Jyväskylä on siis edelleen vetovoimainen kaupunki. Kaupungin elinvoimasta on samaan aikaan syytä pitää entistä paremmin huolta, se on tasapainoisen taloudenpidon elinehto. Esimerkiksi yritysten ja yrittäjyyden edellytyksiä tulee kehittää, jotta valmistuvia opiskelijoita saadaan pidettyäparemmin Jyväskylässä. Etenkin ICT-alalla on havaittu valmistuvien lähtevän isompiin kaupunkeihin vaikka Jyväskylässäkin olisi paikkoja auki.

Muutoinkin isona haasteen sekä kaupungin omassa palvelutuotannossa että yksityisellä puolella on henkilöstön saatavuus. Ainakin sote:n ja varhaiskasvatuksen puolella on jo jouduttu hankaliin tilanteisiin. Erilaisia ratkaisumalleja tähäntyövoimatarpeeseen ollaankin jo haettu ja on syytä edelleen hakea. Yksi selvitettävä kysymys lienee kansainvälisten työntekijöiden rekrytoiminen.

Kaupunginjohtajan TA-esitys on pitkälti hyvin perusteltu ja laadukkaasti valmisteltu. Kristillisdemokraattien valtuusryhmä nostaa kuitenkin seuraavassa muutamia huomioita toimialoittain.

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti alkuperäisen kehyksen päälle hyvin perusteltuja lisätarpeita, joista KJ:n esityksessä on jouduttu leikkaamaan 700 000 €:n verran. Myös KD-ryhmä toivoo kuitenkin kyseisiä satsauksia sisällytettäväksi lopulliseen talousarvioon, jos mahdollista kokonaan, mutta vähintään 500 000 €:n lisäystä suhteessa KJ:n esitykseen pidämme välttämättömänä.

Kyseiset panostukset lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin sekä enemmän tukea tarvitseviin ovat tärkeitä ennen kaikkea inhimillisesti, mutta ovat samalla myös taloudellisia investointeja, jotka tulevat varmasti maksamaan itsensä takaisin pitkässä juoksussa syntymättöminä kalliimpina kustannuksina. Yhtenä esimerkkinä näistä mainittakoon lasten ja nuorten neuropsykiatrisiin palvelutarpeisiin vastaaminen monialaista yhteistyötä tehostamalla ja konsultatiivista tukea lisäämällä.

Sivistyslautakanta esitti puolestaan 2M€:n ylitystä kehykseen, josta kaupunginjohtajan TA-esityksessä oli puolet höylätty pois. Myös tässä kohtaa voidaan puhua sekä inhimillisesti että taloudellisesti merkittävistä investoinneista, joista KD-ryhmä näkee suurimman osan ehdottomasti säilyttämisen arvoisina lopulliseen talousarvioon. Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ovat parasta ennaltaehkäisevää työtä sekä sosiaalisten että terveydellisten seikkojen näkökulmasta.

Muutaman sadan tuhannen euron nipistys lautakunnan esittämään tarpeeseen tässä tiukassa taloustilanteessa voisi nähdäksemme olla mahdollinen edellä mainittua laatuvaatimusta vaarantamatta, mutta esimerkiksi oppimateriaaleihin käytettävät eurot per oppilasovat jo nyt valtakunnallisesti vertailtuna hyvin pienet ja Huhtasuon koulun lisätarpeet erittäin perustellut.

Lisäksi KD:n valtuustoryhmä haluaa säilyttää Vesangan ja Lohikosken kirjastot. Sekä pitää mahdollisuuksien mukaan kaupungin kylien ja reuna-alueiden elinvoimaa yllä myös koulujen muodossa. Eli myös sivistyksen puolella tarvitaan vähintään 500 000 euroa lisää suhteessa kaupunginjohtajanesitykseen, kuten kaikki muutkin ryhmät ovat tässä selkeästi toivoneet.

Kaupunkirakenteen toimialan osalta meidän ryhmällä ei ole budjettiin huomautettavaa. Toivotaan että ennakoidut maankäyttö- ja -myyntituotot tulevat toteutumaan.

Konsernihallinnon talousarvion tavoitteet on esitetty selkeästi konkreettisine mittareineen. Kun soten ja sivin puolelle esitettyjälisäresursointeja joudutaan jostain kompensoimaan, näkisimme siihen mahdolliseksi muutaman kohdan konsernihallinnon puolelta.

Kaupunginjohtajan esittämä kertaluontoinen henkilöstöbonusliikunta- ja kulttuurisetelinä olisi toki hieno ele näinä haastavinaaikoina. Vastaavat etuudet ovat arkipäivää monilla muilla työnantajilla. Emme kuitenkaan näe, että tämä on ratkaiseva tekijä henkilöstön pysyvyyden ja vetovoiman kannalta. Tärkeämpää on huolehtia henkilöstön hyvinvoinnin perusasioista, esimerkiksiosallistamisen ja kuulemisen keinoin. Ajattelisimme, että tätä 1,5 M€:n varausta tulisi vielä tarkastella (kuten Kokoomuskin esitti). Voisiko tuosta siirtää esimerkiksi kolmanneksen lasten ja nuorten hyvinvointiin sote/sivin puolelle.

Toisena, säästönä esitämme vastaavasti valtuustoryhmien tuenpuolittamista 150 euroon/valtuutettu/vuosi. Tämä on toki taloudellisesti melko pieni summa, mutta pieni osa kokonaisuuteen kuitenkin.

Kolmantena kompensaatiokeinona kysymme, olisiko Paviljonkisäätiön avustuksesta mahdollista säästää liittyen Paviljonkisäätiön uudelleen järjestelyihin.

Investointiosa näyttää kokonaisuutena edellisiä vuosia suuremmalta. Kouluja ja päiväkoteja on laitettu kuntoon ja seuraavaksi on liikunnan ja kulttuurin vuoro.

Toivottavasti Hippos-hanke saadaan vihdoin käyntiin, kun vanhat tilat Monnarilla ja Hippoksella alkaa olla osittain jo hyvin huonossa kunnossa.

Pesisstadion on puhuttanut paljon. Myös meidän ryhmä pitää prosessissa tapahtuneita virheitä harmillisina. Toisaalta stadion on luvattu hoitaa, eikä huonoa kannata tehdä, ja jotta myös Hipposhankkeen kannalta pysytään aikataulussa, on asiassa syytä päästä etenemään.

Investointeihin liittyen kysymme vielä (samoin kuin SD-ryhmä) voitaisiinko joitakin hankkeita harkitusti hieman viivästyttää, koska rakentamisen kustannukset etenkin materiaalipuolella ovat tällä hetkellä hyvin korkealla.

Hyvä juttu on, että akustisen musiikkisalin suunnittelua selvitetään ja myös Lyseon kortteli on vaihtoehtona mukana; tämän valtuustokauden aikana tulee tehdä päätös siitä, mihin musiikkisali tulisi sijoittumaan ja mietittävä etenemispolku hankkeelle.

Lopuksi Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä kiittää kaikkia tähänastisesta talousarviovalmistelusta, toivottaa näillä evästyksillä kaupunginhallitukselle viisautta torstaiseen talousarvioseminaariinsa. Ja toivoo, että yhteisesti sovituissa budjeteissa pyrittäisiin sitten myös kaikilla toimialoilla pysymään.

KD:n kommentit EF:n jakoon ja osan myynti

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä kannattaa kaupunginhallituksen esitystä Education Facilities Oy:n jakamisesta ja siitä lohkaistavan Apallo Oy:n myymisestä

Myytäväksi esitetyt rakennukset eivät enää ole kaupungille strategista omistusta, kun niissä ei ole jatkossa kaupungin omaa toimintaa. Kaupasta ollaan saamassa hyvä hinta, ennakoitua parempi, ja sillä voidaan vahvistaa kaupungin tasetta haastavassa taloustilanteessa.

Toisaalta omaisuutta voidaan myydä vain kerran ja se on aina syytä tehdä harkiten, eikä kaupungin taloutta voi tällaisten myyntien varaan rakentaa, mutta ryhmämme näkemyksen mukaan näin kannattaa nyt kuitenkin toimia. Omistukseen liittyy aina omat riskinsä, eikä näin suuren tuoton saamista näistä kiinteistöistä voida pitää varmana, vaikka katsottaisiinkin hieman pidemmälläkin aikavälillä.

KD-ryhmä kiittää Lesse Leppää ja koko tiimiä huolellisesta ja avoimesta valmistelusta. Tätä prosessia on ollut luottamushenkilönä helppo seurata sekä edellisen valtuustokauden lopussa että nyt uuden alussa. Kaikki sopimukset näyttävät olevan hyvin tehtynä ja kaupungin etu on otettu huomioon kattavasti.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja

Petteri Muotka

Polkupyöräbusseja Jyväskylään

Kaikkiaan 41 valtuutettua allekirjoitti eilisessä valtuustossa tämän Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloitteen, jonka oli valmistellut varavaltuutettumme Mervi Turunen (kuvassa). #pyöräily #liikuntapääkaupunki #jyväskylä #matkailu #resurssiviisaus #linkki

POLKUPYÖRÄBUSSEJA JYVÄSKYLÄÄN

Ehdotamme, että tulevan paikallisliikenteen kilpailutuksen ja bussiliikenteen kehittämisen yhteydessä (Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelma) Jyväskylään hankitaan muutamia pyörien kuljettamiseen soveltuvia busseja liikennöimään aluksi kokeiluluonteisesti valittuja bussivuoroja.

Tällaisessa bussissa on sisällä helppokäyttöisiä ja tukevia pyörätelineitä ja muu osa bussista on varustettu normaaleilla istuimilla.

Vastaavia toteutuksia on tehty mm. Iso-Britanniassa ”Bike friendly buses” (Borders Buses network)
https://www.bordersbuses.co.uk/bike-friendly-buses ja (Itä-Yorkshiressa)
https://www.hullccnews.co.uk/11/08/2020/bike-friendly-buses-come-to-hull/ sekä (Skotlannissa)
https://ecf.com/news-and-events/news/buses-combining-cycling-and-public-transport-scotland.

Suomessa Tuusulassa HSL:llä kokeiltiin pyörien kuljettamista bussivuoroilla kesän 2021 ajan. Kokeilussa tehtiin huolellista esiselvitystä, kartoitettiin mahdolliset ongelmakohdat, seurattiin käyttöastetta ja kerättiin palautetta sekä koottiin loppuraportti kehityskohteineen jatkokäyttöä varten. Kokeilu sujui kokonaisuudessaan mallikkaasti ja raportti on hyvä pohja lähteä myös Jyväskylässä selvittämään ja kokeilemaan pyörien kuljetusta busseissa. Koska HSL ei ole vielä raporttia käsitellyt, ei se ole julkisessa jaossa. Jyväskylän Kristillisdemokraattien valtuutetut ovat saaneet tutustua raporttiin kerätessään austatietoa valtuustoaloitteeseen. Raportin antoi nähtäväksi HSL:ltä osastonjohtaja Tero Anttila. Teknisesti pyörien kuljettamiseen voi olla lattiaan kiinnitetty teline, johon mahtuu kaksi pyörää rinnakkain tai seinää vasten oleva teline, joka lasketaan alas ja johon pyörät sijoitetaan rinnakkain, tarpeen mukaan hihnakiinnityksellä varmistaen. Telineet ovat helppokäyttöisiä, eikä käyttö edellytä
bussinkuljettajan apua. Ajatuksena on, että bussissa voi matkustaa muitakin kuin pyöräilijöitä samaan aikaan, tilaa on myös istuimille. Mikäli pyöriä ei ole kuljetuksessa, voi kyseistä monitoimitilaa käyttää rattaille, rollaattorille, pyörätuoleille ja seisten matkustajille. Jos kyseessä on lattiaan kiinnitetty pyöräteline, voi sen takana olla seinältä alas laskettavia istuimia, jolloin tila on istuinkäytössä esimerkiksi talvella, kun pyörien kuljetus on vähäisempää. Tuusulan kokeilussa telineitä ei ollut, pyörä sidottiin hihnalla kiinni seinää vasten. Tämä kiinnitysratkaisu osoittautui käytettävyydeltään kehittämistä vaativaksi. Edellä mainitut telineet olisivat kattavampi ratkaisu.

Kaupunkimme tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen käyttöastetta, edistää lihasvoimin tapahtuvaa liikkumista sekä etsiä vaihtoehtoja liikennetarjonnan lisäämiseen. (Linkki Tulevaisuuteen 2030) Myös seutukuntamme matkailubrändin keskiössä on kestävä matkailu, johon sopisi mainiosti ehdottamamme bussikokeilu. Tällainen bussi mahdollistaisi esimerkiksi yhdensuuntaisen työmatkapyöräilyn: pitkä työmatka taittuu aamulla bussilla ja työpäivän päätteeksi pyöräillen kotiin. Pyörien kuljettamisen bussivuorot tarjoaisivat matkailijoille ja paikallisille pyöräilijöille mahdollisuuden saavuttaa nopeasti ja vaivattomasti Jyväskylän keskustasta kauempana sijaitsevia pyöräilyreittejä sekä liikunta- ja luontokohteita.

Kokeilua voisi tehdä esimerkiksi linjastoilla: keskusta – Säynätsalo, keskusta – Tikkakoski tai keskusta – Laukaa. Näistä mm. Säynätsalon saaristoreitillä on pyöräilymatkailijoille paljon nähtävää ja koettavaa: luonto, vesistöt, Alvar Aalto, ravintola- ja matkailupalveluja. Bussivuoroja voisi markkinoida pyörien kuljetukseen keskittyen esimerkiksi huhtikuulta syyskuulle ja muina aikoina käyttää busseja normaalissa liikennöinnissä. Matkailijoita ajatellen pyörävuokrausta voitaisi kehittää yhteistyössä ennestään pyörävuokrausta tarjoavien yritysten ja yhteisöjen kanssa. Näin pyöräkaluston hankkiminen, huolto ja vuokraaminen eivät sitoisi kaupungin varoja. Kaupungin rooli olisi tehdä tunnetuksi pyöriä kuljettavat bussivuorot näkyvällä markkinoinnilla, pyörämatkailupalvelujen edistäminen ja bussiliikenteen koordinointi.

Jyväskylän KD ei kannata Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa.

Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoro 27.9.21 kaupunginvaltuustossa

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti 13.5.19 liittyä mukaan hankintakonsortioon asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankkimiseksi Keski-Suomeen. Samalla valtuusto edellytti, että mikäli hankinnan kustannukset nousevat merkittävästi, shp:n tulee keskeyttää hankintamenettely. Tuolloin hankkeen kustannusarvio oli noin 60 miljoonaa euroa.
Kesäkuun lopussa 2021 Keski-Suomen kunnille esiteltiin kustannusarvio, jonka loppusumma oli 64,5 M euroa.
2021 elokuussa hankinnan arvoksi kerrottiin noin 129 M euroa. Hinta oli siis tuplaantunut. Kustannusnousu on siis selkeästi merkittävä ja aiheuttaa myös kysymyksiä sen suhteen, mistä tämä erotus rahoitetaan ja paljonko vähemmän itse palvelutuotantoon on käytettävissä varoja.

APTJ hankinta on erittäin merkittävä ja myös tärkeä osa tulevan hyvinvointialueen toimintaa. Järjestelmän hankinta on haastava ja pitkä prosessi, joka vaatii monipuolista osaamista ja vankkaa projektin hallintaa. Valittavaan järjestelmään kohdistuu monenlaisia niin käytettävyyteen, tietoturvaan kuin asiasisältöihin kohdistuvia vaatimuksia etenkin kun kyseessä on aivan uudenlainen niin soten kuin erikoissairaanhoidon käsittävä järjestelmä.
Myös tulevien käyttäjien suhtautuminen järjestelmään on ollut hyvin kriittistä, vaikka iso joukko sote-ammattilaisia on ollut mukana tuotevertailussa kilpailutuksen yhteydessä. Kriittisyyttä on osoitettu siitäkin huolimatta, etteivät nykyiset järjestelmätkään ole ongelmattomia ja kaipaavat uusimista.

KD:n valtuustoryhmä on käynyt perusteellista keskustelua hankkeen tiimoilta. On erittäin valitettavaa, että olemme nyt tässä tilanteessa, eräällä lailla puun ja kuoren välissä. Kritiikin lisäksi on mietittävä myös sitä, mitä tapahtuu, jos sanomme shp:n esitykselle nyt ei? Rehellisyyden nimissä on todettava, että emme voi tietää, mikä on uuden järjestelmän hintalappu jos torjumme nyt Asterin. Nykyisten järjestelmien kanssa voidaan kuitenkin toimia uuden kilpailutuksen ja järjestelmän käyttöönottoon asti. Aikaa siihen tulee kuitenkin kulumaan eikä tähän mennessä tehty työ ole sekään ollut ilmaista. On toki hienoa, että hankkeen myötä kaupunkiin on luvattu merkittävä määrä työpaikkoja, mutta samalla se herättää epäilyjä hankkeen hintalapusta pitävyydestä edelleenkään.
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä ei ole tullut vakuuttuneeksi tämän projektin hallinnasta sen paremmin kustannusten kuin järjestelmän käytettävyyden osalta. Miten hanketta on seurattu tai jätetty seuraamatta, että tämän mittaluokan virhe pääsee tapahtumaan siitäkin huolimatta, että shp:n suurimman kunnan Jyväskylän päätös velvoitti nimenomaan seuraamaan kustannuskehitystä? Mistä voimme tietää, että tuplaantuneessa hinnassa on nyt todella kaikki kulut, kun käsitys hinnasta muuttui näin lyhyessä ajassa ja ollaan luomassa aivan uudenlaista järjestelmää? On myös kysyttävä, voiko vastuu tämän mittaluokan laskuvirheestä olla vain yksittäisen työntekijän kontolla?
KD-ryhmä pitää parempana, että tässä tilanteessa keskeytämme hankinnan. Todennäköisesti se tarkoittaa, että päätöksen tekee uusi hyvinvointialue, joka joutunee käynnistämään uuden kilpailutusprosessin. Tämän kokoluokan järjestelmän hankkiminen vaatii luotettavat tiedot niin hankkeen hinnasta kuin järjestelmän toimivuudesta ja ennen kaikkea luottamusta hankkeen valmisteluun. Koska sitä ei nyt ole, kannatamme kaupunginhallituksen pohjaesitystä.

puheenvuoron käytti valtuutettu
Marika Visakorpi

 

 

 

Liputuspäätös ei kohtele asukkaita yhdenvertaisesti

Jyväskylän kaupunki on kaupunginjohtajan päätöksellä päättänyt jälleen järjestää liputuksen Pride –tapahtuman aikana aiemmasta kritiikistä huolimatta. Tällä kertaa salkoon olisi tarkoitus vetää sateenkaarilippujen lisäksi myös translippu. Esitys liputtamisesta on tullut paikalliselta järjestöltä. Päätöstä perustellaan kaupunkistrategiaan viitaten sillä, että kaupunki pyrkii kaikilla toimillaan edistämään ihmisten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. 

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Ihmisiä tulee kohdella yhdenvertaisesti riippumatta iästä, alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta, perhesuhteista, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. 

Nyt tehty päätös ei näkemyksemme mukaan kuitenkaan osoita yhdenvertaista kohtelua vaan pikemminkin päinvastoin. Kaupunki on nyt jo toistuvasti nostamassa yhden tapahtuman ja sen edustamat ihmisryhmät täysin erilaisen kohtelun kohteeksi kuin mitkään muut ihmiset, joita edellä on lueteltu. Samaa yhdenvertaisuuden kaventunutta tulkintaa on havaittavissa valtakunnallisesti. Monillakaan laissa mainituilla vähemmistöillä ei välttämättä ole mitään lippuja eivätkä kaikki ole edes erityisemmin järjestäytyneitä. Silti on lukuisia vähemmistöjä, joiden asemassa on paljonkin parantamisen varaa. Ei voi olla niin, että kaupunki toimii aktiivisen järjestön tai ihmisryhmän esityksen mukaan ja osoittaa sille toistuvasti tukensa toisin kuin muille, vaan viranomaisen toiminnan on oltava korostuneen tasapuolista.     

Toiseksi lippujen nostaminen kaupungintalon salkoon antaa vaikutelman, että kaupunki on mukana tapahtumassa ja hyväksyy sen tavoitteet. Kuntalaiselle jää epäselväksi, onko kaupunki kannattamassa esim.  sukupuolen muuttamista ilmoitukseen perustuvaksi ja myös alle 18-vuotiaiden osalta tai jopa lääketieteellisiä hoitoja alaikäisille? Kaupungin ei tulisi ottaa kantaa tämäntyyppisiin kiistanalaisiin asioihin.

Kaupungin tehtävä on edistää kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta kohtelemalla asukkaita keskenään yhdenvertaisesti, tasapuolisesti ja jokaisen ihmisarvoa kunnioittaen. Me Kristillisdemokraattien ja Perussuomalaisten valtuustoryhmät sekä muut allekirjoittaneet valtuutetut katsomme, ettei liputuspäätös kuitenkaan kohtele asukkaita yhdenvertaisesti. Lähtökohtaisesti kaupungintalon lipputangot tulisi varata kaupungin omien sekä valtion lippujen käyttöön sekä mahdollisesti sellaisiin isoihin tapahtumiin, joissa kaupunki on järjestäjänä itse mukana ja joista ei synny epätasa-arvoisen kohtelun vaikutelmaa.  

Kaupunginvaltuutetut
Marika Visakorpi ja muut KD:n valtuutetut
Joni Parkkonen ja muut PS:n valtuutetut
Heidi Rentola (kesk.)
Kati-Erika Timperi (kok.)
Jyväskylä

teksti julkaistu aiemmin
14.8.2021 Keskisuomalaisessa 

Valtuustoaloite: Vanhempien osallistaminen lasten informoidun rokotesuostumuksen todentamiseksi

Suomen hallitus päätti 5.8. 2021, että ehdollisen myyntiluvan saaneita Covid-19-rokotteita tarjotaan jatkossa kaikille 12-15-vuotiaille lapsille ja nuorille. Asetusmuutos tuli voimaan 9.8.2021.  ”Jos nuori ei halua tai ole kykenevä itse päättämään rokotuksestaan, koronarokotteen antamiseen tarvitaan huoltajien suostumus. Rokotusten ottaminen on vapaaehtoista.” (Koronarokotukset laajennetaan koskemaan kaikkia 12–15-vuotiaita – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi).

Rokotusten ottaminen on sanan varsinaisessa mielessä vapaaehtoista ainoastaan, jos se perustuu informoituun suostumukseen, kuten Suomen valtion hyväksymä Yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla, artikla 5 toteaa: ”Terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa vain, jos kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja tietoisena kaikista asiaan vaikuttavista seikoista. Kyseiselle henkilölle on annettava etukäteen asianmukainen selvitys toimenpiteen tarkoituksesta ja luonteesta sekä sen seurauksista ja riskeistä.” ((Suomennos) – FINLEX ®)

 Informoidun suostumuksen tarve korostuu tilanteessa, jossa lapsille annetaan uuteen rokoteteknologiaan perustuvia kokeellisia lähetti-RNA-koronarokotteita, joilla on ehdollinen myyntilupa. Tässä tilanteessa rokotteen antajia velvoittaa myös Nürnbergin säännöstö, jonka mukaan koehenkilöllä tulee olla ”vapaa valintavalta, minkäänlaisen – – ulkoisen pakon tai painostuksen puuttumatta päätöksentekoon” ja ”koehenkilön myönteinen ratkaisu hyväksytään vasta kun hänelle on selvitetty – – vaarat, joita kohtuuden mukaan on pidettävä odotettavissa olevina ja kokeeseen osallistumisesta mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset hänen terveyteensä ja henkilöönsä.” Lääkäriliitto – Nürnbergin säännöstö (laakariliitto.fi)

Ilman vanhempien apua lapsen informoidun suostumuksen varmistaminen on käytännössä epävarmaa ja veisi kohtuuttomasti aikaa ja resursseja. Siksi aiemmin on vastaavissa rokotuksissa pyydetty vanhempien suostumus. Tässä valtuustoaloitteessa esitetään, että nytkin vanhemmat osallistetaan rokotusprosessiin sen varmistamiseksi, että rokotteet toteutetaan eettisesti hyväksyttävällä tavalla Suomen allekirjoittamien kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Jos lapsi saa rokotteesta vakavia haittoja ja hänet on rokotettu vanhempien kannasta välittämättä, kuka kantaa vastuun asiasta? Lapsi ei itse ole oikeuskelpoinen ja vanhempien on nostettava kanne hänen puolestaan.

THL on laatinut koronarokotteita varten ”esimerkinomaiseksi” luonnehtimansa suostumuslomakkeen Ohjeet koronavirusrokotteen saaneelle (thl.fi), joka on kuitenkin niin niukka ja epäinformatiivinen, etteivät vanhemmat ja lapset sen pohjalta pysty tekemään tietoon perustuvaa ratkaisua rokotteen ottamisesta. Tämä on erityisen ongelmallista ottaen huomioon rokotuksen kokeellinen luonne. Vaikka rokotuspäätös on tehty valtakunnallisesti, kunnilla on lopullinen vastuu toteuttaa rokotukset eettisesti hyväksyttävällä tavalla. 

Jotta alaikäinen ja hänen vanhempansa voisivat tehdä informoidun päätöksen rokotteen ottamisesta, heidän tulisi saada riittävä tieto rokotteen riskeistä ja hyödyistä sekä hoitovaihtoehdoista. Lasten ja vanhempien tulee olla tietoisia myös vastuusta, johon he sitoutuvat koronarokotukseen osallistuessaan, sekä mahdollisista toimenpiteistä vakavien rokotehaittojen ilmetessä. Suostumuslomakkeesta tulisi käydä ilmi, mitkä ovat rokotteen mahdollisia vakavia jälkioireita, jotka vaativat välitöntä sairaalahoitoa. (Esim. Yhdysvaltain tautikeskuksen haittailmoitusrekisterin mukaan 12-17 vuotiaista on koronarokotuksen seurauksena ilmoitettu kuolleeksi 14 ja sydänlihastulehduksia on ilmoitettu 397.) COVID-19 Vaccine Safety in Adolescents Aged 12–17 Years — United States, December 14, 2020–July 16, 2021 (cdc.gov)

Lasten ja vanhempien suostumuksen todentaminen on tärkeää, koska Maailman terveysjärjestö ei suosittele 12-17-vuotiaiden perusterveiden nuorten laajamittaista rokottamista koronavirusta vastaan. WHO:n mukaan lapsilla ja nuorilla ei ole merkittävää riskiä sairastua koronan vakavaan taudinmuotoon, he eivät ole taudin pääsiallisia levittäjiä ja koronarokotteita koskevaan tieteelliseen todistusaineistoon liittyy vielä epävarmuutta ja epäselvyyttä. 

WHO:n rokotejohtaja Dr. Kate O’Brien (WHO Director of Immunization Vaccines and Biologicals) kommentoi asiaa 28.7.2021 antamassaan haastattelussa: ”Tässä koronaviruksessa on erikoista se, ettei lapsilla ole merkittävää riskiä sairastua vakavaan taudinmuotoon, joutua sairaalaan ja lapsilla ei varmasti ole merkittävää riskiä kuolla koronavirukseen. – – Tällä hetkellä emme suosittele yleistä 12-17-vuotiaiden rokotusohjelmaa suureksi osaksi siitä syystä, että tieteellisessä todistusaineistossa on vielä jonkin verran epävarmuutta ja koska rokotteen saatavuuden osalta elämme rajoitusten alaisina.”(What is curious about this coronavirus, is that children actually are not the group that are at significant risk of serious disease nor hospitalization and certainly not death. – – We are not recommending at this point a general adolescent vaccination program in large part because there are still some uncertainties in the scientific evidence and the supply constraints that we are all living under right now.)“   ((https://www.facebook.com/watch/live/?v=350353060063257&ref=watch_permalink kohdasta 24.20 eteenpäin)

Varovaisen lähestymistavan on omaksunut esimerkiksi Britannian hallitus, joka päätti 19.7. 2021 lääketieteellisen asiantuntijaryhmän (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) suosituksen pohjalta olla ulottamatta rokotuksia alle 18- vuotiaisiin perusterveisiin lapsiin ja nuoriin (UK opts not to vaccinate most under-18s against COVID-19 (apnews.com).  ”Terveyshyödyt tälle väestönryhmälle ovat pienet ja hyödyt laajemmalle väestölle ovat hyvin epävarmat”, JCVI päätteli. ”Tällä hetkellä JCVI on sitä mieltä, että alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten yleisten rokotusten hyödyt eivät ole suuremmat kuin mahdolliset riskit.” Covid-19: Vaccine plan for children based on criteria beyond medical benefit (irishtimes.com) Tämä tieto pitäisi olla myös suomalaisten lasten ja vanhempien käytettävissä. 

Useilta vanhemmilta saamissamme palautteissa on ilmaistu huoli siitä, ettei alaikäisellä ole riittävää kypsyyttä tehdä asiasta informoitua päätöstä, erityisesti jos hän joutuu voimakkaan ryhmäpaineen alaiseksi koulussa. Alaikäisen suora tai epäsuora ohjaaminen rokotuspäätökseen ryhmäpaineen avulla ei täytä informoidun suostumuksen vaatimuksia.

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Jyväskylän kaupungin terveysviranomaiset laativat kiireellisesti lasten ja nuorten rokotuksia varten suostumuslomakkeen, jonka avulla varmistetaan lapsen ja hänen vanhempiensa kirjallinen suostumus rokotuksiin. Allekirjoittamalla suostumuksen vanhemmat todentavat, että rokotteen hyödyistä ja riskeistä on keskusteltu lapsen kanssa ja että lapsi ymmärtää niiden merkityksen. Suostumuslomakkeen tulee tuoda selkeästi esille rokotuksen hyödyt ja haitat (haittojen osalta esimerkiksi Fimean sivuilla tilastoitujen haittavaikutusten valossa käsitys siitä, että vaikka itse tauti on perusterveellä lapsella lievä, rokotehaitat voivat olla vakavia). Olisi tuotava ilmi, että rokote saattaa mahdollisesti jopa pahentaa tautia, jos rokotettu sairastuu johonkin koronaviruksen uuteen varianttiin (Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID‐19 vaccines worsening clinical disease (nih.gov). Vanhempien ja lasten tulisi saada tietää, että lähetti-RNA-rokote on kokeellinen rokote, jolla on vain ehdollinen käyttölupa. Suostumuslomakkeen allekirjoittamalla sekä vanhemmat että lapsi ilmaisevat tiedostavansa vastuun rokotuksen mahdollisista seurauksista ja siitä, että kyseessä on vasta väliaikaisen myyntiluvan saanut uuteen lähetti-RNA-rokoteteknologiaan perustuva rokote, jonka pitkäaikaisvaikutuksia ei toistaiseksi tunneta riittävästi. 

Tuomalla rehellisesti esille rokotteen ottamiseen liittyvät hyödyt ja riskit, voimme välttää toistamasta katastrofia, joka tapahtui Pandemrix-rokotteen kohdalla: turvalliseksi mainostettu Pandemrix-rokote aiheutti kahden vuoden sisällä rokottamisesta 230 rokotetulla suomalaisella narkolepsian, josta he joutuvat kärsimään loppuelämänsä. Suurin riski sairastua oli 5-15-vuotialla. Useat vanhemmat ovat julkisuudessa ilmaisseet katkeruutensa siitä, että heitä johdettiin harhaan. 

Eettisesti asiaa on tarkasteltava ensisijaisesti lapsen oman edun kannalta. ”Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon … toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.” (Lapsen oikeuksien sopimus, 3. artikla)

On riskialtista toteuttaa lasten rokotuksia ilman, että vanhemmille tiedotetaan asiasta ja heidät osallistetaan prosessiin. Mahdollisten rokotehaittojen tuomat vaikeudet jäävät ensisijaisesti vanhempien kannettaviksi. ”Lapsen huoltajan on turvattava lapsen kehitys ja hyvinvointi … Tässä tarkoituksessa huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta.” (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 4 §) 

Aloitteen tekijät:
Mia Puolimatka (KD)
Tapio Puolimatka (KD)