Sanan- ja Uskonnonvapaus Uhattuna

Keski-Suomen Kristillisdemokraattien syyskokouksen kannanotto 8.11.2019

Keski-Suomen Kristillisdemokraatit on vakavasti huolissaan viimeaikaisesta kehityksestä sanan- ja uskonnonvapauden tilassa. Erityisen ongelmalliseksi on muodostunut kiihottaminen kansanryhmää vastaan –rikoksen tunnusmerkistö ja sen tulkinta. Päivi Räsäseen liittyen tutkitaan mm. sitä, onko parituhatta vuotta julkisesti esillä olleen Raamatun siteeraaminen ja oman varsin perinteisen näkemyksen esittäminen siitä panettelua tai solvaamista. Mikäli tähän päädytään, ei uskonnonvapaudesta enää voida juuri puhua. Esim. synti on Raamatun peruskäsitteitä ja kristinuskon mukaan jokainen ihminen on sitä tehnyt ja tarvitsee pelastusta. Kuka määrittelee, milloin kyseistä sanaa saa käyttää vai saako lainkaan? Ylipäätään vaikuttaa siltä, että olemme kulkemassa suvaitsevaisuuden ja keskustelukulttuurin sijaan kohti monesta diktatuurista tuttua sensuuria ja yhden näkemyksen sallimista tietyistä teemoista. Keski-Suomen KD peräänkuuluttaa vakavaa keskustelua yhteiskuntamme sanan- ja uskonnonvapauden tilasta.

Laillisuusperiaatteen ja käytännön kannalta pulmalliseksi on myös osoittautunut kiihottamispykälän ilmaisu ”pitää yleisön saatavilla”, jota on esitetty tulkittavaksi niin, ettei rikos ala vanhentua niin kauan kuin materiaalia on yleisön saatavilla. Onko kirjastojen, antikvariaattien, kirjakauppojen, kustantajien, tiedotusvälineiden ja kaikkien verkossa jotakin joskus julkaisseiden sekä sivustoja ylläpitävien ryhdyttävä tutkimaan paitsi tuleva myös olemassaoleva kenties vuosikymmenten taakse ulottuva aineistonsa ja tehtävä arvio, onko joku ilmaisu pykälän tarkoittamaa panettelua tai solvausta? Tämä tarkoittaisi massiivista jälkisensuuria, joka ei varmastikaan ole ollut lainsäätäjän tarkoitus.

Keski-Suomen Kristillisdemokraattien mielestä eduskunnan on syytä arvioida kiihottaminen kansanryhmää vastaan -pykälän sisältöä uudestaan. Tunnusmerkistön tulisi olla nimensä mukainen eikä johtaa kestämättömiin tulkintoihin. On osattava tehdä ero uhkailun, vihaan lietsomisen, alempiarvoiseksi katsomisen ja tarkoituksellisen halventamisen sekä toisaalta eri mieltä olemisen kanssa. Puolustamme niin kansanedustaja Päivi Räsäsen kuin kaikkien muidenkin oikeutta käyttää sananvapauttaan ja ilmaista vakaumustaan viime mainitussa tarkoituksessa. Suomen on erityisesti nyt EU:n puheenjohtajamaana ja oikeusvaltioperiaatetta peräänkuuluttavana huolehdittava siitä, että myös oma lainsäädäntömme on linjassa perusoikeuksien ja laillisuusperiaatteen kanssa.

Valtuusto hyväksyi joukkoliikenteen kehittämisohjelman ja AVOin kaupunkiympäristö -politiikan

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma ”Linkki tulevaisuuteen 2030″

Kaupunginvaltuusto hyväksyi joukkoliikenteen Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelman.

KD:n edustajien käyttämissä puheenvuoroissa ohjelmaa pidettiin hyvänä ja kunnianhimoisena. Lippujen hinnan lisäksi olennaisena käyttöön vaikuttavana tekijänä ryhmä näki matkaan kuluvan ajan. Runkolinjat palvelevat varmasti reiteillään tätä tarkoitusta hyvin. Kristillisdemokraattien näkemyksen mukaan paha puute oli kuitenkin se, ettei vanhus- eikä vammaisneuvostoa oltu kuultu asian valmistelussa. Koska kyse on kolmen kunnan ohjelmasta, ei asian palauttaminenkaan ollut köytännössä mahdollista. 

Tomi Kuosmanen (kd) nosti esiin tehokkuuden: tyhjänä kulkevat autot eivät palvele tarkoitustaan.  Marika Visakorpi (kd) muistutti, että pysäkkien merkintöjä tulisi kohentaa ja ettei tämän ohjelman ulkopuolelle jäävää Linkki-VIP liikennettä tule unohtaa. VIP:n linjoja, aikatauluja ja siitä tiedottamista tulee kehittää.

Linkki tulevaisuuteen 2030: keskeinen kehittämistavoite

Kehittämisohjelmassa tavoitteeksi on asetettu joukkoliikenteen matkamäärien tuplaaminen nykyisestä 7,5 miljoonasta matkasta 15 miljoonaan matkaan vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteeseen pääseminen edellyttää kehittämistoimia monella osa-alueella: maankäytön ja joukkoliikenteen tiivistä yhteistoimintaa, liikkumispalveluiden parantamista, joukkoliikenteen tarjonnan kasvattamista, edullisia lipputuotteita, tie- ja katuosuuksien suunnittelua joukkoliikennelähtöisesti, muutoksia asukkaiden liikkumistottumuksissa ja henkilöauton käyttöön kohdistuvia muutoksia.

Tulevaisuuden liikenteen toteutusratkaisuja

Kehittämisohjelmatyössä on tarkasteltu kolmea alueen näkökulmasta potentiaalisinta liikenteen toteutusratkaisua, jotka ovat

Vaihtoehto A: Liikenteen lisääminen linja-autokalustolla (runkolinjojen toteutus, nopeat seutuliikenteen linjat ja ns. citylinkki Jyväskylän keskustan alueella)

Vaihtoehto A+B: Linja-autokalusto täydennettynä BRT- kalustolla (BRT=Bus Rapid Transit)

Vaihtoehto A+B+C: Linja-auto ja BRT täydennettynä lähijunaliikenteellä

Toteuttamisvaihtoehdot eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan ne voidaan toteuttaa vaiheittain, aloittaa linja-autokalustolla ja täydentää liikennettä myöhemmin joko BRT- tai lähijunaliikenteellä tai molemmilla.

Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi

Joukkoliikenteen käyttöä voidaan selvityksen mukaan lisätä edullisia lippuja tarjoamalla, parantamalla joukkoliikennetarjontaa, nopeuttamalla ja sujuvoittamalla matkaketjuja, matkustamisen helppoudella sekä kaluston kehittämisellä. Lisäksi joukkoliikenteen markkinoinnilla, asukkaiden asenteisiin vaikuttamalla, lisäarvopalveluilla sekä jatkuvalla seurannalla ja kehittämisellä pystytään nostamaan joukkoliikenteen imagoa ja roolia hyvän liikkumisvaihtoehtona.

Kokonaisuudessaan Linkki tulevaisuuteen 2030 -ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden arvioitu lisärahoitustarve on noin 6,8 miljoonaa euroa/vuosi. Samalla ajanjaksolla matkustuksen lisääntyminen lisää myös asiakastuloja, joten lopullisten vuosittaisten nettokustannusten lisäys vuonna 2030 on arvioitu olevan noin 3,0 miljoonaa euroa/vuosi. Investointikustannuksiksi arvioidaan lisäksi noin 2,85 miljoonaa euroa. Pääosa investoinneista on sellaisia, että ne on välttämätöntä toteuttaa joka tapauksessa.

AVOin kaupunkiympäristö -politiikka-arkkitehtuuri, viherympäristöt ja osallisuus kaupunkiympäristön rakentamisessa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi AVOin kaupunkiympäristö -politiikan teemat ja periaatteet Jyväskylän kaupunkiympäristön rakentamista ja sitä koskevia toimenpiteitä ohjaaviksi linjauksiksi. Valtuutettu Mia Puolimatka (KD) esitti Marika Visakorven (KD) ja Irina Tuokon (VIHR) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi vammais- ja vanhusneuvoston kuulemiseksi asiassa. Äänin 46-16-4 tyhjää-1 pois valtuusto hyväksyi AVOin kaupunkiympäristö -politiikan ilman palautusta.

Tiivistelmä

AVOin kaupunkiympäristö on Jyväskylän kaupungin uusi arkkitehtuuri-, viher- ja osallisuuspolitiikka kaupunkiympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa. Se luo paikalliset tavoitteet Jyväskylän rakennetun ympäristön ja viherympäristöjen kehittämiselle sekä ohjaa niitä koskevia suunnittelutapoja. Visiona on luoda yhdessä Jyväskylää, jonka kulmakivinä ovat kestävä ja kiinnostava rakentaminen, hyvinvoivat asukkaat ja viihtyisä ympäristö.

Keskeiset muutokset aiempaan

AVOin kaupunkiympäristö on syntynyt vuonna 2002 hyväksytyn Jyväskylän arkkitehtuuripolitiikan (APOLI) sekä vuonna 2012 hyväksytyn Jyväskylän kaupungin viherpolitiikan päivityksistä. Lisäksi taustalla on vuonna 2015 hyväksytty Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma, jonka sisältöjä ja linjauksia sovelletaan nyt kaupunkiympäristön suunnitteluun.

AVOin kaupunkiympäristö -politiikan sisältö

Politiikka koostuu kolmesta teemasta ja yhdeksästä ohjaavasta periaatteesta. Ne toimivat ohjenuorana viihtyisän kaupunkiympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa niin kaupungin omassa toiminnassa kuin asukkaille, rakennusliikkeille ja maanomistajille. Teemat ja periaatteet ovat tiivistetysti seuraavat:

1. Aaltojen lailla rakennamme kaupunkiympäristöä ihmisläheiseksi, otamme huomioon maiseman ja historian arvot uudisrakentamisessa sekä teemme laadusta ymmärrettävää.

2. Viihtyisäksi koko kylän voimin pääsemme luontopohjaisin ratkaisuin, ihmisiä liikuttavilla ja hyvinvointia luovilla ympäristöillä sekä avaamalla kaupunkisuunnittelua asukkaille.

3. Oppien, tehden ja unelmoiden luomme tulevaisuutta rohkeilla kilpailuilla ja kunnianhimoisilla kokeiluilla, ideoimalla yhdessä ja kannustamalla toisiamme parempaan.

AVOin kaupunkiympäristö -politiikka sisältää myös periaatteita toteuttavia toimenpiteitä: jatkuvia toimintatapoja, lähivuosina toteuttavia toimenpiteitä sekä uusia ideoita, joiden toteuttamisesta päätetään myöhemmin. Toimenpiteitä seurataan sekä niiden sisältöjä arvioidaan ja täsmennetään vuosittain osana muuta toiminnan suunnittelua. Itse politiikan sisältöä arvioidaan ja päivitetään tarvittaessa.

Syyskauden avaus 16.9.

Kokoonnumme aloittamaan syyskautta Jyväskylän tulevan vuoden budjetin kysymyksiä (= palvelutarpeita ja rahoitusta) pohtimalla ja tutustumalla siihen, miltä elämä Jyväskylässä näyttää maaseutuvinkkelistä

Maanantaina 16.9. klo 18 Moksin vanhalle koululle (Nakkerintie 14) Korpilahdelle. Tilaisuuden aluksi maatalousyrittäjä ja karjatilan isäntä kertoo viljelijän arjesta Jyväskylässä. Kyläyhdistyksen aktiivi Sirpa Könkkölä keittelee meille kahvit ja osallistuu keskusteluun.

Kimppakyydit lähtevät klo 17.15 kaupungintalon pihasta tai sopimuksen mukaan matkan varrelta. Jos olet kyytiä vailla tai voit sellaisen tarjota, ilmoittele itsestäsi 13.9. mennessä sihteerillemme  maanantaina 16.9. luomala.marko@gmail.com. Samoin ilmoitathan, jos sinulla on erikoisruokavalio. 

Ajo-ohje: Korpilahden keskustan kohdalta 9-tieltä käännytään oikealle Petäjäveden suuntaan ja ajetaan Moksin viittojen mukaan. Kun tulet kylän keskustaan, käänny vasemmalle Nakkerintielle. Hu om. navigaattori ei välttämättä ohjaa oikeaan. Jos eksyt, soita 044-2730767.

Tapio Puolimatka on yksi EU-vaalien yllättäjistä

Jyväskylän yliopiston professori Tapio Puolimatka on kerännyt eurovaaleissa keskisuomalaisista ehdokkaista neljänneksi eniten ääniä keskustan Mauri Pekkarisen, kokoomuksen Henna Virkkusen ja perussuomalaisten Teuvo Hakkaraisen jälkeen. Puolimatka keräsi 9 730 äänen saaliin ja ylsi 2. sijalle KD ehdokkaiden joukossa heti Sari Essayahin jälkeen, joka sai 53 608 ääntä!