KD:n esitys JVA:n osingonmaksun poistosta hyväksyttiin valtuustossa

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti budjetista 23.11. Kristillisdemokraatit esittivät, ettei Jyväskylän Vuokra-asunnoista alettaisi perimään osinkoja. Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä esityksen, joka olikin ainoa hyväksytty muutos koko budjettiin. 

Alla ote Marika Visakorven pitämästä budjetin ryhmäpuheenvuorosta asiaan liittyen:

“Yhden asian suhteen olemme päätymässä esittämään muutosta kaupunginhallituksen esitykseen. Se koskee osinkojen ottamisen mahdollistamista JVA:sta. JVA:n valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden osalta todetaan budjettikirjassa (s. 45) mm. seuraavaa:  ”Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävillä kunnossapidon toiminnoilla. Yhtiön tulee rahoittaa asuntokannan korjaustoimenpiteet ilman kaupungin lisäpanostusta kuitenkin siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena.” Nämä tavoitteet ovat hyviä ja kannatettavia myös jatkossa.

Samanaikaisesti ehdotetaan kuitenkin tytäryhtiöiden osinkoja koskevassa kirjauksessa sivulla 47, että Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n osingonmaksulle luotaisiin edellytykset siten, että yhtiön taserakenne ja yhtiöjärjestys mahdollistaisivat osingon. Osinkojen otosta päätettäisiin erikseen. Ensi vuodelle osinkojen nostoa ei budjetissa esitetä, joten suoranaisia talousvaikutuksia tällä esityksellä ei vielä olisi.

Kristillisdemokraattien ryhmässä on käyty perusteellinen keskustelu siitä, miten osingonmaksu käytännössä JVA:han ja ennen kaikkea sen asukkaisiin vaikuttaisi. JVA tekee nollatulosta, koska mahdolliset tuotot kirjataan asuintalovaraukseen, jolla puolestaan varaudutaan juurikin valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti korjaustoimenpiteisiin. Mikäli yhtiöstä päädyttäisiin nostamaan osinkoja, tarkoittaisi se korjauksiin käytettävien varojen pienentymistä taikka vuokrien korottamista. Koska kunnossapidosta on pidettävä huolta, on suuri vaara, että osinkojen otto tarkoittaisi vuokrien korotusta. JVA tarjoaa sosiaalista asuntotuotantoa ja asukkaista huomattava osa on pienituloisia. Vaikka vuokrankorotus ei välttämättä olisi suuri, voisi monille asukkaille pienetkin ylimääräiset korotukset tuoda lisävaikeuksia tai tarkoittaa vaikkapa sitä, ettei lapsen harrastuksiin ole enää varaa.  Sosiaalista oikeudenmukaisuutta ajatellen pidämme ongelmallisena sitä, että osinkojen otto eli tässä tapauksessa kunnan menojen rahoittaminen mahdollisen vuokrien korottamisen kautta kohdistuisi nimenomaan ja vain pienituloisempaan väestönosaan.  

Osinkojen oton mahdollistaminen on ristiriidassa JVA:lle nyt ja mitä todennäköisimmin myös tulevaisuudessa asetettujen tavoitteiden kanssa korjaustoimenpiteiden rahoittamisesta ja kohtuullisesta vuokratasosta. Lisäksi lisäkustannusten asettaminen yhtiölle asettaisi sen jo hyvin kilpailluilla vuokra-asuntomarkkinoilla hankalampaan asemaan.

Vaikka osinkojen otosta päätettäisiin kunakin vuonna erikseen, ei osinkojen ottoa tule em. syistä edes mahdollistaa, koska sille ei ole näköpiirissä hyväksyttäviä perusteita. On niin kaupungin kuin JVA:n asukkaiden etu, että JVA käyttää mahdolliset tuottonsa asuntokannan korjauksiin, investointeihin ja vaikkapa piha-alueiden viihtyisyyden ja leikkipaikkojen lisäämiseen.   

Tätä poikkeusta lukuunottamatta olemme valmiit hyväksymään talousarvion ja kiitämme kaikkia sen valmisteluun osallistuneita hyvästä yhteistyöstä.

Esitän, että budjettikirjan sivulta 47 YLEISPERUSTELUT poistetaan kirjaus:

”Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n osingonmaksulle luodaan edellytykset siten, että yhtiön taserakenne ja yhtiöjärjestys mahdollistavat osingon. Edellytyksenä on, että JVA tekee vuoden 2020 tilinpäätöksessä voitonjakokelpoista tulosta siten, että osinkoa voidaan maksaa ARA lainsäädännön sallima määrä. Lisäksi yhtiön seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että osinko on mahdollinen. JVA:n osingonmaksusta päätetään erikseen.”

Sari Essayah vierailee Jyväskylässä 5.12.

Jyväskylän kävelykadulla keskustassa on vierailemassa Suomen Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah klo 12-13.30.

Tule jututtamaan Saria ja juomaan lämmintä glögiä, jonka tarjoaa Jyväskylän paikallisosasto KD teltalla.

Myös paikallisia kuntavaaliehdokkaita paikalla, joten tilaisuudessa on hyvä mahdollisuus tutustua ja tehdä kysymyksiä tai ehdotuksia Jyväskylän parhaaksi.

TERVETULOA!

Vammaispalvelun asukkaiden itsemääräämisoikeutta vahvistettava

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut sekä läsnäolijat,

talousarvioesitus vuodelle 2021 edustaa monen toimialan kannalta rakentavaa siltaratkaisua, jonka turvin on pyritty pelastamaan ja turvaamaan yhdenvertaisesti useat ydinpalvelut jyväskyläläisille asukkaille ja veronmaksajille. Tähän esitykseen olen tyytyväinen, sillä kristillisdemokraattien sydämellä olevat erityiset lapset, nuoret ja aikuiset on huomioitu esityksessä hyvin.

Haluan nostaa puheenvuorossani esiin vielä 21.10.2020 vammaisneuvoston kokouksessa esitetyn ajatuksen vammaispalveluasiakkaiden palvelusuunnitelmapohjien päivittämiseksi heikompiosaisten ja erittäin tarvitsevien asiakkaiden ihmis- ja osallisuusoikeuksia kunnioittaen. Tällä viittaamme kirjaamiskäytänteiden päivitysten ohella vammaispalvelun palvelusuunnitelmapohjien uudistamiseen sekä niiden kriteerien avaamiseen, tarkentamiseen ja täsmentämiseen, joiden avulla turvataan vammaiskategoriaan luokiteltujen asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutuminen asiakkaan osallistuutta, esteettömyyttä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kunnioittaen. Kysymys on itsemääräämisoikeuden turvallisesta ja rakentavasta toteuttamisesta asiakkaan omassa arjessa.

Tarkasti ja huolella pohditut itsemääräämisoikeuden kriteerit on avattava selkokielellä ja toteuttamissuunnitelmaluontoisesti kirjauskäytänteiden päivityksiä unohtamatta kaikille asiakkaille, varsinaisille työntekijöille, liitännäistyöntekijöille ja omaisille. On myös selvää, että vammaispalvelun työntekijöiden ja ulkoistettujen palvelujen työntekijöiden pätevyys ja ammattitaito tulevat haastetuksi itsemääräämisoikeuden tunnistamisen ja tunnustamisen saralla erityisesti asumispalveluissa. Siksi erityinen huomio tulee kiinnittää myös työntekijöiden pätevyystilanteen kartoittamiseen ja päivittämiseen, joka myös tutkimusten mukaan takaa arjessa itsemääräämisoikeuden laadukkaamman toteutumisen.

Koronan kurjistamassa taloustilanteessa on tärkeää vahvistaa imagoa Jyväskylästä sydämen sivistyskaupunkina. Hoivan ja huolenpidon silta osallisten ja syrjäytyneiden jyväskyläläisten välille on kuitenkin syntymässä.

Puheenvuoro kaupunginvaltuustossa 26.10.2020
Mia Puolimatka

Läsnäoleva aikuinen on lapsen hyvinvoinnin mahdollistaja

Koulukiusaamista ja väkivaltaa, huolta kouluikäisten mielenterveydestä ja koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksista. Lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtimisen merkitys korostuu ajassamme. Kuinka varmistetaan mahdollisimman tasapainoinen kasvu ja kehitys jokaiselle?
Lapsi tarvitsee turvallisen ja kannustavan kasvuympäristön, jossa on mahdollisuus yrittää, erehtyä, onnistua ja löytää omat vahvuutensa. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi koti tai koulu, jossa on hyvä ”työrauha”.
Tällöin lapsella on tilaa olla lapsi, eikä hänen tarvitse pelätä epäonnistumista tai kantaa vastuuta asioista, jotka kuuluvat aikuisille. Turvallisessa kodissa, koulussa sekä harrastusympäristössä on selkeät säännöt ja johtajuus aikuisella.
Aidosti välittävä kasvattaja ohjaa lasta oppimaan monipuolisesti elämässä tarvittavia taitoja. Kun aikuinen tarjoaa lapselle sopivan kokoisia haasteita, lapsi voi kokea onnistuvansa ja oppii luottamaan kykyihinsä.
On tärkeää kannustaa lasta sinnikkyyteen, vaatiihan uuden oppiminen aina hieman pinnistelyä. Jos aikuisen aito läsnäolo puuttuu lapsen elämästä, luo se turvattomuutta, eivätkä itsetunto ja minäkuva pääse kehittymään oikeaan suuntaan. Turvallinen ja välittävä aikuinen kulkee rinnalla ja on saatavilla. Usein lapsi tarvitsee hieman ohjausta ja kannustusta, jotta voi onnistua.
Tämä aikuisesta usein mitättömältä tuntuva apu voi olla välttämätön edellytys askareissa eteenpäin pääsemiseksi. Koulussa ja päiväkodissa sopivat ryhmäkoot mahdollistavat näitä kohtaamisia lapsen ja aikuisen välillä, mikä on huomioitava myös yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.
Toisinaan aikuista tarvitaan selvittämään lasten välisiä erimielisyyksiä, jotta oikeudenmukaisuus voi toteutua, eikä turvallisuudentunne pääse järkkymään. Pelon ilmapiirissä on mahdotonta kasvaa parhaaksi versioksi omasta itsestä.
LAPSI TARVITSEE rehellistä palautetta, jotta minäkuva voi kehittyä oikeaan suuntaan. Kehut tuntuvat parhaalta silloin, kun ne on oikeasti ansaittu.
Jos lapsi on toiminut väärin ja rikkoo sääntöjä ohjauksesta huolimatta, puuttuu turvallinen ja hyvän itsetunnon omaava kasvattaja asiaan napakasti, sekä huolehtii tarvittavat selvittelyt ja seuraamukset.
Lapsi arvostaa johdonmukaista ja reilua aikuista, joka osaa pitää kiinni pelisäännöistä. Meidän aikuisten tulee myös muistaa, että jokainen lapsi on kehumisen arvoinen omana itsenään ilman alituista suorittamista.
Kun aikuinen pyrkii omalla toiminnallaan tukemaan lapsen itsetunnon kehittymistä, kasvaa ihmisiä, jotka uskovat itseensä ja omiin kykyihinsä. Tällaisten ihmisten ei tarvitse kiusata tai vähätellä, vaan he osaavat iloita myös toisten onnistumisista.
Itsetuntoa voi vahvistaa myös aikuisena, kun ympäröi itsensä ihmisillä, jotka toivovat sinulle hyvää. Lapsi ei voi valita omaa kasvuympäristöään, joten turvallisten aikuisten läsnäolo on hänen elämässään erittäin tärkeää. Oletko sinä yksi heistä?


Pasi Pitkänen

luokanopettaja ja valmentaja Kaavilta.


Petteri Muotka

jyväskyläläinen rehtori ja kaupunginvaltuutettu (kd.)

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Keskisuomalaisessa 28.10.2020

Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoro vuoden 2021 budjetista

26.10.2020 Marika Visakorpi, ryhmäpuheenjohtaja

Vuoden 2021 budjetin valmistelu on tapahtunut harvinaisen epävarmassa ja haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Jo tutuksi tulleiden taloushaasteiden lisäksi koronan aiheuttamat menolisäykset ja toisaalta tulojen vähentymiset ovat olleet koko kuntakentälle aivan uusi ilmiö, jonka kestosta emme vielä tiedä. 

Kaiken tämän johdosta lautakunnille annettu budjettiraami oli tavanomaistakin tiukempi ja antoi hyvin vähän mahdollisuuksia vastata etenkään palvelutarpeiden kasvuun. Päinvastoin esim. sote lautakunnalle oli asetettu 4,4 miljoonan euron säästötavoite. Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä sivistyslautakunta tekivät tarkkaan puntaroituja lisäyksiä menoihin keskittyen kaikkien kiperimpiin tarpeisiin. Kristillisdemokraattinen ryhmä on erittäin tyytyväinen siitä, että kaupunginjohtaja omassa esityksessään hyväksyi lautakuntien esitykset lähes sellaisenaan poislukien 1 miljoonan euron leikkauksen sivistyspalveluiden budjettiin. Esityksen vuosikate ei kata täysin poistoja, joten tasapainoiseen talouteen emme tällä esityksellä aivan pääse. Taloustoimikunnan työlle on siis tarvetta. Tämän esityksen pohjalta emme näe syytä verojen korotukselle ensi vuodelle. 

Säästöesityksistä kriittisin on varmasti kaupungin lukiokoulutuksen tukeen esitetty 400.000 euron säästö, joka kohdistuisi mitä ilmeisimmin suoraan opetukseen. Toivomme että lisärahoitusta olisi löydettävissä vielä niin, että tuota summaa voitaisiin pienentää. Muilta osin päätökset säästöjen kohdentumisesta on jätettävä lautakunnalle. Haluamme kuitenkin korostaa sitä, ettei säästöjä tule missään tapauksessa kohdentaa opetusryhmien kokoon, avustajien määrään tai erityiseen tukeen. Niiden osalta suunnan pitäisi pikemminkin olla heikentämisestä vahvistamisen suuntaan. Olemme tyytyväisiä siihen, että suunnitelmat muutoksista Vertti-toimintaan ja ety-opetukseen on nyt jätetty sivuun ja niiden merkitys vammaisille tai muuten erityistä tukea tarvitseville lapsille on nähty. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta lautakunnankin esitys on tiukka vallitsevan taloustilanteen asettamat realiteetit tunnustaen. Lautakunta halusi kuitenkin osoittaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tarpeisiin lisäpanostuksia. Haasteellisimpia kohtia budjetissa olivat ikääntyneiden palveluasuminen ja lastensuojelun jälkihuolto-oikeuden nousu 25 ikävuoteen. Kumpaankin osoitettiin lautakunnan esityksessä merkittävää lisärahoitusta, jotka siis sisältyvät nyt kaupunginjohtajan esitykseen. Jälkihuoltoikärajaan valtion taholta tehty muutos on varmasti sinänsä tarpeellinen, mutta osoittaa sen valitettavan usein toistuvan tosiasian, että kunnille asetetaan lisää velvoitteita ilman niihin kohdistuvaa lisärahoitusta. KD ryhmä haluaakin painokkaasti todeta, että eduskunnan on mahdollisia lisävelvoitteita kunnille säätäessään osoitettava myös niihin rahoitusta. Mikäli esim. oppivelvollisuusikää nostetaan, sen kustannuksia ei voida jättää kuntien kukkaroille. 

Mitä ikääntymiseen tulee, kasvaa yli 75-vuotiaiden määrä arvion mukaan seuraavan viiden vuoden aikana noin 3.500:lla. Tämä tulee ottaa huomioon kaikenlaisten ikäryhmää koskettavien palveluiden tarjonnassa. KD ryhmä onkin tyytyväinen, että valmisteilla on Ikäystävällinen Jyväskylä –ohjelma, jonka valmistelussa on kuultu myös kohderyhmän edustajia. Yhtenä tärkeänä osana on myös aivan keskeinen asumisen vaihtoehtojen kehittäminen sekä toimintakykyä ylläpitävät, ennaltaehkäisevät toimet. 

Yksi ikäystävällinen ja monia muitakin palveleva toimenpide on julkaista paperista kaupungin tiedotuslehteä. Kaupungin moninaisista palveluista ja asioista tiedottamista ei tule jättää yksinomaan sähköisen tiedottamisen varaan. Lehden painattamista tulee siis jatkaa. 

Kaupunkirakennepalveluiden osalta kannamme huolta rakennusvalvonnan rekrytointihaasteista, joihin toivottavasti löydetään ratkaisuja. Lisäksi pidämme ehdottoman välttämättömänä, että Kuokkalan ja uuden sairaalan välille luodaan pikaisesti joukkoliikenneyhteys. 

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan osalta toivomme, että lasten ja nuorten liikuntavuorot säilyvät maksuttomina. Tavoitteena olisi syytä olla Islannin mallin mukaan se, että jokaiselle lapselle ja nuorelle voitaisiin taata edes joku harrastus taloudellisista mahdollisuuksista riippumatta. Toivomme myös, että kulttuuritilojen kehittämishankkeelle löydetään niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti kestävä ratkaisu. Kulttuuripalveluilla on tärkeä merkitys kaupungin elinvoimaisuuden ja vetovoiman kannalta.  

Korona aika on moninkertaistanut luontopolkujen suosion.  Tähän halpaan ja ympäristöystävälliseen liikuntamuotoon kuten lähiliikuntapaikkoihin muutenkin on myös kaupungin syytä kohdentaa kunnossapitopanostuksia. 

Tiukka taloustilanne on toisaalta johtanut myös uusien toimintatapojen pohtimiseen. Erityisen positiivisena pidämme sitä, että palvelualojen ja ikäryhmien rajoja on uskallettu lähteä ylittämään esim. muuttamalla hyvinvointikeskusten toiminta eri ikäryhmiä tavoittavaksi ja poikkihallinnolliseksi. Hyvänä esimerkkinä on mainittava myös toiminnallinen tavoite mielenterveys- ja päihdepalveluiden saumattomaksi toiminnaksi eri palvelualueiden ja toimijoiden välillä. Yhteistyöllä pyritään tarjoamaan asiakkaalle hänen tarvitsemansa apu oikea-aikaisesti. Juuri tähän suuntaan palveluja tulee edelleen kehittää. 

Toiminnallisten tavoitteiden osalta haluamme kiinnittää huomiota siihen, että niiden määrä voisi olla suurempikin. Nyt esim. soten puolella on vain kolme toiminnallista tavoitetta. 

Kaiken kaikkiaan Jyväskylän ongelma ei ole niinkään kustannusten suuruus: asetumme useimmissa palveluissa keskiarvokustannusten alapuolelle. Sen sijaan haasteena on tulopuolen mataluus. KD ryhmä korostaakin sitä, että on ensiarvoisen tärkeää jatkaa työtä tulopohjan vahvistamiseksi työpaikojen lisäämiseksi ja yritysten toimintaedellytysten tukemiseksi. Meidän on oltava aktiivisia kansainvälisten yritystenkin suuntaan niiden toimintojen sijoittumiseksi paikkakunnalle sekä pyrittävä vaikuttamaan siihen, että yhä useampi valmistuva opiskelija voisi löytää työpaikan seudulta ja asettua asumaan tänne.  

Lopuksi toteamme, että kaupungin toiminnan tärkein resurssi on sen henkilöstö. Haluammekin osoittaa kiitokset henkilöstölle sen sitoutuneesta työstä Jyväskylän asukkaiden hyväksi! YT-neuvottelut ovat varmasti tuoneet paineita jo entisestään monilla sektoreilla varsin kuormittuneelle henkilöstölle. KD ryhmä korostaakin sitä, että lomautuksia on pyrittävä välttämään viimeiseen asti eivätkä ne ole kestävä ratkaisu talouden kuntoonsaattamiseksi. Mikäli niihin joltain osin olisi ehdottoman välttämätöntä päätyä, tulee sen tapahtua ennen kaikkea oikeudenmukaisesti. Kaupungin henkilöstöltä tulleet säästöehdotukset on tutkittava huolella ja ylipäätään kuunneltava henkilöstön näkökulmia herkällä korvalla. 

Näillä evästyksillä KD ryhmä toivottaa kaupunginhallitukselle ja viranhaltijoille hyvää talousarvioseminaaria!