Kristillisdemokraatit Kritisoi Israelia vastaa tehtyä aloitetta

 

Vasemmistoliitto on jättänyt valtuustoaloitteen Israelin Palestiinaan kohdistamaa sortopolitiikkaa edistävien taloudellisten kytkösten selvittämiseksi ja purkamiseksi. 

KD ryhmä esitti aloitteen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, jotta siinä todettaisiin selkeästi, ettei kaupungin tehtävänä ole nostaa yksittäisiä valtioita boikotointitoimenpiteiden kohteeksi vaan noudattaa samoja vastuullisten hankintojen ja sijoitusten kriteereitä suhteessa kaikkiin maihin. Palautusesitys hävisi äänestyksessä äänin 46-17-4 tyhjää. KD:n valtuutetut Marika Visakorpi, Tapio Puolimatka, Petteri Muotka, Rami Sipilä sekä Perussuomalaisten valtuutetut Tapani Mäki, Kaisa Garedew ja Toimi Kankaanniemi jättivät asiasta eriävän mielipiteen. 

Marika Visakorven käyttämä puheenvuoro asiasta: 

Vastuullinen hankintapolitiikka on hyvä ja kannatettava asia ja sitä on myös aloitteeseen annetussa vastauksessa yleisellä tasolla kuvattu. Olisi vallan suotavaa, että ei vain elintarvikehankinnoissa, vaan kaikissa Jyväskylän kaupungin hankinnoissa edellytettäisiin lapsen oikeuksien sopimuksen ja ILO:n sopimusten noudattamista sekä yleensäkin ihmisoikeussopimusten noudattamista. Reilun kaupan tuotteiden järjestelmä on hyvä esimerkki vastuullisesta hankintapolitiikasta. 

Nyt käsillä oleva aloite ei kuitenkaan ole yleisen vastuullisuuden perään kyselevä aloite, vaan siinä on haluttu valita yksi valtio boikotointitoimenpiteiden kohteeksi varsin leimaavin ja kiistanalaisinkin sanakääntein. Vastaavanlainen aloite on tehty myös ainakin Helsingissä. Herää kysymys, mikä on motiivi nostaa yksi kansainvälinen konflikti huomion kohteeksi, vaikka maailmasta löytyy useita sangen kyseenalaisesti kansalaisiaan ja vähemmistöjään kohtelevia, surutta ihmisoikeuksia rikkovia maita, vaikkapa monien Aasian maiden joukosta? Ainakin osasta niistä tehdään myös hankintoja, jopa merkittävässä määrin. 

Jos ja kun tällaisia aloitteita tehdään, johtaa se väistämättä siihen, että tässäkin salissa on keskusteltava kansainvälisestä politiikasta. 

On totta, että Israelin ja palestiinalaisten välinen konflikti ja pattitilanne on jatkunut pitkään eikä asiassa ole merkittävästi edistytty. Siirtokuntakysymys on osa, mutta vain yksi osa tätä pattitilannetta, johon liittyy myös aivan olennaisesti kysymys siitä, ovatko palestiinalaiset ja naapurimaat laajemminkin valmiit mahdollisessa kahden valtion mallissa tunnustamaan Israelin valtion oikeuden olemassaoloon ja sopimaan rauhasta sen kanssa. Tätä halua ei ole kaikilta osapuolilta löytynyt. On myös syytä muistaa, että vaikka Israel vetäytyi jo monia vuosia sitten Gazasta, eivät neuvottelut edenneet. 

Israel on alueen ainut demokratia, jossa on laaja uskonnon- ja sananvapaus, jollaisia ei naapurimaissa juurikaan tunneta. Nämä koskevat myös Israelissa asuvia arabeja, joita on noin 21 prosenttia väestöstä. Heillä on myös puolueita parlamentissa. Rehellistä on kuitenkin todeta, että epäkohtia ja korjattavaakin on, esim. minkäänlaisia kollektiivisia rankaisutoimia ei voi pitää hyväksyttävinä. Silti luonnehdinta ”käytäntöjen ylläpitämisestä väkivaltaisen sorron avulla” on paitsi määrittelemätön myös vahvasti leimaava ja kärjistävä. Boikottitoimien on ajateltu kohdistuvan Israelin toimintaan, mutta todellisuudessa niiden suurimpia kärsijöitä voivat olla juuri palestiinalaiset. Vuonna 2016 500 palestiinalaista jäi työttömäksi SodaStream yhtiön siirrettyä toimintansa painostuksen seurauksena muualle.   

Aloitteessa viitataan DBS liikkeeseen. Se juontaa juurensa vuonna 2001 Durbanissa pidettyyn kansalaisjärjestöfoorumiin. Sen päätöslauselmassa asetettiin tavoitteeksi apartheid valtioksi nimetyn Israelin eristäminen täydellisesti ja totaalisesti siihen kohdistetuin sanktioin ja kauppasaarroin ja kaiken yhteydenpidon katkaiseminen diplomaattisella, taloudellisella, sosiaalisella, koulutuksellisella, sotilaallisella ja humanitaarisen avun tasolla kaikkien maiden ja Israelin välillä.  DBS-liikkeen takana on islamilaisten järjestöjen kattojärjestö Palestinian National and Islamic Forces, johon kuuluu mm. terroristijärjestöksi luokiteltu Hamas. DBS-kampanjan tavoitteena on pitkä lista vaatimuksia Israelille ehdoitta kun taas palestiinalaisosapuolelle ei esitetä edes vaatimusta terrorismista luopumiseksi.  Liike edustaa avointa ja suorastaan antisemitististä juutalaisvihamielisyyttä. 

Aloitteeseen annettu vastaus ei sinänsä sisällä kovinkaan paljon Israeliin liittyvää sisältöä. On hyvä, että siinä on tuotu esille vastuullisten hankintojen yleiset periaatteet, joita tulee noudattaa suhteessa kaikkiin maihin. Vastauksessa suhtaudutaan kuitenkin täysin kritiikittömästi aloitteeseen ja siinä esitettyihin hyvin yksipuolisiin väitteisiin. Emme voi hyväksyä sitä, että Jyväskylän kaupunki antaisi ymmärtää olevansa DBS -tyyppisten liikkeiden kanssa samalla asialla tai lähtisi ajatuksesta, että ilman muuta otamme kantaa yhteen kansainvälispoliittiseen kriisiin täysin yksipuolisesti vain toisen osapuolen näkemysten pohjalta. Aloitevastauksessa olisi vähintäänkin syytä tuoda esille, ettei kaupungin tehtävänä ole nostaa yksittäisiä maita boikottitoimien kohteeksi, vaan noudattaa samoja vastuullisten hankintojen ja sijoitusten kriteereitä suhteessa kaikkiin maihin ja osapuoliin. Näin ollen esitän aloitteen palauttamista uudelleen valmisteluun.

Marika Visakorpi
Kaupunginvaltuutettu (KD)

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kannatan Marika Visakorven esittämää palautusesitystä

On aina hyvä puolustaa sorrettuja ja vainottuja ihmisiä. Tällaisten toimien pitää kuitenkin olla oikealla tavalla suhteutettuja. Ihmetystä herättää se, että boikottien kohteeksi halutaan toistuvasti valita pieni Israel, joka on perustettu kotimaaksi ja turvapaikaksi vuosisatojen vainon kohteena olleille juutalaisille. Tänä päivänä juutalaisten elämä on uudestaan käynyt turvattomaksi jo monissa paikoissa Eurooppaakin.

Ei kannata unohtaa, että Israelin valtio on perustettu juuri siksi, että sivistyneen Euroopan keskellä kuusi miljoonaa juutalaista miestä, naista ja lasta tapettiin kaasukammioissa sen jälkeen, kun heitä oli vuosien ajan syrjitty ja eristetty terveydelle vaarallisina syöpäläisinä ja nöyryytetty ja vainottu systemaattisesti. Meillä eurooppalaisilla tuskin on riittäviä moraalisia perusteita ahdistaa juutalaisia siinä ainoassa kotimaassa, joka heillä tällä hetkellä on.

Varmaan Israelin toiminnasta voidaan löytää epäkohtia ja epäoikeudenmukaisuuksia, mutta paljon vakavampia ja systemaattisempia ihmisoikeusrikkomuksia löytyy demokraattista Israelia ympäröivistä itsevaltaisesti hallituista valtioista. Sitä paitsi, jos etsimme maailmasta valtiota, joka on toteuttamassa vakavia ja systemaattisia kansalaisoikeuksien loukkauksia, niin kommunistinen Kiina näyttäisi osuvimmalta vaihtoehdolta.

Uiguurien kansanmurhasta on vakuuttavia todisteita. Satojatuhansia Falung Gong -liikkeen kannattajia on vangittu ilman oikeudenkäyntiä ja vankeudessa olevia alistettu pakkotyölle, psykiatrisille pahoinpitelyille, ankaralle kidutukselle, aivopesulle ja jopa sisäelinryöstöille. Kristittyjä on verisesti vainottu vuosikymmenien ajan. Tavallisia kansalaisia orjuutetaan pisteytykseen perustuvalla sosiaalisen luokituksen ja systemaattisen valvonnan järjestelmällä samalla kun ylellisyydessä elävälle kommunistiselle eliitille on keskitetty kaikki taloudellinen ja poliittinen valta. Eikö siis boikotin kohteeksi tulisi ennemminkin valita kommunistinen Kiina, jonka ihmisoikeusrikkomukset ovat räikeät ja veriset?

Johtuuko Israelin valitseminen boikotin kohteeksi siitä, että pienen maan kimppuun on helppo käydä.

Tapio Puolimatka
Kaupunginvaltuutettu (KD)

 

 

Vuoden 2022 talousarviosta hyvinvointialueen kynnyksellä.

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut sekä läsnäolijat, (Mia Puolimatka, KD)

kaupunginjohtajan yhdessä kaupunginhallituksen kanssa laatima ja viimeistelemä talousarvio vuodelle 2022 on historiallinen, sillä samanaikaisesti Jyväskylässä viranomaiset ja luottamushenkilöt ovat joutuneet valmistautumaan ja ennakoimaan pian perustettavalle Keski-Suomen maakunnan hyvinvointialueelle siirtymisen hyötyjä ja haittoja niin varjolaskelmien muodossa kuin vähentämään koronatoimenpiteiden takia paisunutta hoitovelkaa, jota kukaan ei ennakoinut edes painajaismaisimmissa päiväunissaan. Eli lyhyesti, olemme uuden edessä, mutta emme aseettomina. Meillä on yhä osaavia asukkaita, virkamiehiä ja arjessa välittäviä ihmisiä, jotka auttavat lähimmäistään sydämestään käsin.

Ohessa muutama nosto talousarvion sosiaali- ja terveyspalveluista:

Sosiaalipalvelujen perheiden ennaltaehkäisevät palvelut vastaavat avohuollon lastensuojelun tarpeista tilanteissa, joissa vanhemmat eivät jaksa valvoa enää seuraavaa neljää tuntia siinä missä heille tarjotaan neljän viikon odotusaikaa sosiaalipalvelujen ensitapaamiselle. Tilanteet eskaloituvat nopeasti, jolloin tulee paljon turhia huostaanottoja. Onneksi odotusaikaa voidaan nyt lyhentää huomattavasti. Huostaanotettujen lasten määrän laskua voisi jatkossa vauhdittaa Ruotsin mallilla, jossa sijoituskustannukset on saatu kuriin edullisempien perhesijoitusten avulla. Suomessa esteenä ovat enää puuttuva koulutus ja toimintakulttuurin muokkaus.

Tulevaisuudessa ikääntyvien ja vammaisten hoitovastuun painopiste siirtyy resurssipaineessa koteihin, joissa omaishoitajat huolehtivat minimikustannuksella lähimmäisistään. Riittävään perhehoitoon onkin satsattava lähivuosina, jotta omaiset pääsevät välillä levähtämään. Myös eri tavoin vammaisten työllistymistä kuntaan on syytä lisätä jatkossa, jotta vammaisten ihmisoikeudet eivät jää vuoden 2016 muodolliselle sopimustasolle ja sitä myöten jälkeen arjen ja työelämän uusista mahdollisuuksista. Kaikki ihmiset on pidettävä yhdenvertaisesti mukana työssä ja yhteiskunnassa: monilla vammaisilla on paljon annettavaa ja heillä on lahjoja siinä missä muillakin. Tässä kohtaa tilakustannuksia tehostavat seinättömät päivätoiminnat mahdollistavat integroitumisen ulkopuolisiin yhteisöihin, jolloin kasvava vuorovaikutus voi purkaa turhia ennakkoluuloja vammaisia kohtaan.

Valtion koronatoimenpiteet ovat vaikuttaneet avoterveydenhuoltoon hoitovelkaa kasvattamalla. Hoitovelkaa on myös kasvattanut kymmenien jyväskyläläisten hoitajien sitominen jäljitä, testaa ja eristä – menetelmän vaatimiin toimenpiteisiin. Yhtenä ongelmana on, että esimerkiksi PCR -testi antaa vielä kuukausia myöhemmin korona-infektoituneesta ihmisestä positiivisen arvon. Koronapandemian hoitoa on ohjannut myös oletus, että rokotukset estävät merkittävästi tartunnan saamista ja tartuttavuutta. Lääketieteelliset ja arvostetut tutkimukset kuitenkin puhuvat toista. Väärän oletuksen pohjalta on rakennettu koronapassijärjestelmää ikään kuin terveyden ja vapauden turvaamiseksi, vaikka tiedetään, että täysin rokotetut saavat tartuntoja ja levittävät tartuntaa lähes yhtä paljon kuin rokottamattomat. Yleisesti tiedetään kansainvälisen kokemuksen perusteella, että rokotteet vuotavat. Vaatimus ottaa koronarokotus, jonka aiheuttamat haitat ovat suhteessa ennätyssuuria ja jonka pitkäaikaisvaikutuksia ei riittävästi tunneta, on saanut useat Suomessa potilaiden hoidosta vastaavat sairaanhoitajat siirtymään jo ennalta muihin tehtäviin ja näin resurssipula erityisesti osaavista sairaanhoitajista kasvaa. Ilmiö on tuttu jo Yhdysvalloista, Saksasta ja Britanniasta ja se haastaa meidät Suomessakin. Nyt tarvitaan maalaisjärkeä ja kriittistä ajattelua tosiasioiden valossa.

Jyväskylän kaupungin talousarvio vuodelle 2022 huomioi sosiaali- ja terveyslautakunnan toiveet ja tarpeet talouden haasteellisen tilanteen huomioiden erinomaisesti ja yksimielisesti. Se uskaltaa tunnustaa ihmisten hädän ja reagoi tähän rohkeasti valtion muutosrajoittimesta huolimatta. ”Rohkeasti, aikaansa edellä”, on Jyväskylän iskulauseena tänäänkin.

Mia Puolimatka

Kaupunginvaltuutettu (KD)

KD:n ryhmäpuheenvuoro, talousarvio 2022

KD:n ryhmäpuheenvuoro, talousarvio 2022, kaupunginvaltuusto 29.11.2021  

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat

Kristillisdemokraattien valtuustotyhmä haluaa heti alkuun kiittää sekä kaikkia viranhaltijoita että luottamushenkilöitä syksyn talousarvio prosessista. Hyvin haastavassa kuntatalouden tilanteessa ollaan pääsemässä pitkälti hyvin yksimieliseen talousarvioon, joka tehdään nyt viimeistä kertaa ennen alue uudistusta tässä laajuudessa. Kaupunginhallituksen esityksessä on paljon hyvää ja kannatettavaa, mutta toki aina myös joitakin kehittämisen paikkoja.

Positiivisena asiana kd-ryhmän nostaa sen, että Kaupunginhallituksen on seminaarissaan huomioinut hyvin kaikkien ryhmien toiveita, ja mielipiteitä jakaneisiin kohtiin on löydetty pääosin kaikkia tyydyttäviä kompromissiratkaisuja.

Lautakuntien toiveet lisäresursoinneista soten ja sivistyksen toimialoille on lisätty täysimääräisesti, mihin olikin ryhmillä hyvin yhtenäinen tahtotila, ja lähetekeskustelussa saimme kuulla paljon hyviä perusteluita näille lisäkustannuksilla. 

Lähikirjastojen säilyminen ja kehittyvien kyläyhteisöjen toimintaedellytysten varmistaminen esimerkiksi Kuohulla ja Vesangassa soisi varmistettavan pidemmäksikin aikaa kuin vuodeksi kerrallaan, kuten muutama muukin ryhmä edellä totesi.

Suurimpana haasteena talousarviossa on puolestaan suuri alijäämä. Se kasvoi vielä Kaupunginjohtajan esityksestä yli miljoonalla nyt noin 19,7 miljoonaan euroon. Kuten jo lähetekeskustelussa mainitsimme on tämä mahdollista vain kertaluontoisesti hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. Talouden tasapainottamisen haasteet jatkuvatkin varmasti koko valtuustokauden ajan. Lisäksi sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialuille, pienenee kuntatalouden volyymi noin puoleen nykyisestä, minkä myötä myös hallintoa tulee uudistaa. 

Tiukassa taloustilanteessa KD-ryhmää toivoo että nyt sovittavista määrärahoista pyrittäisiin myös pysymään. Viimeisinä vuosina on harmillisen monta projektia mennyt kustannuksiltaan pitkäksi, eikä sovituissa raameissa olla kaikilla toimialoilla pysytty. Aina ei toki voi ylityksiltä välttyä, mutta tahtotilan pitäisi olla vahvasti valtuuston hyväksymää budjettia kunnioittava. 

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä oli lähtökohtaisesti valmis hyväksymään Kaupunginhallituksen talousarvio-esityksen sellaisenaan, mikäli kaikki ryhmät ovat siitä samaa mieltä. Nyt kun siihen on tehty muutama muukin muutosesitys, niin tulee myös meiltä yksi pieni muutosesitys.  Sen KD-ryhmä tekee valtuustoryhmien tukeen. Tämä säästö oli meillä esillä jo lähetekeskustelun yhteydessä, kun ryhmämme pyrki vastuullisesti esityksessään myös kattamaan toivomansa menolisäykset.

Esitämme siis tekstimuutosta budjettikirjaan sivulle 74 (Kaupunginvaltuusto ja -hallitus) 3. kappaleeseen. ”Valtuustoryhmien toimintaa tuetaan 150 eurolla vuodessa kaupunginvaltuutettua kohti.”  

Tällä hetkellä vastaava tuki on 300 euroa per valtuutettu. Tästä koituvaa noin kymppitonnin säästö on toki mitätön summa yli miljardin euron budjetissa, mutta toimisi kuitenkin hyvänä eleenä kuntalaisille tässä tiukassa taloustilanteessa. Näkemyksemme mukaan tämä pienempikin summa riittäisi hyvin valtuustoryhmien toimintaan, ovathan esimerkiksi kaikki kaupungin tilat valtuustoryhmien käytettävissä maksutta.
Kiitos vielä kaikille hyvästä yhteistyöstä talousarvion 2022 valmistelussa.

KD:n esitystä valtuustoryhmien tuen puolittamisesta kannatti 13 valtuutettua eli KD:n ja Perussuomalaisten ryhmät muiden vastustaessa esitystä.

Petteri Muotka, 040 753 0344

kaupunginvaltuutettu (KD)

sivistyslautakunnan jäsen

valtuustoryhmän puheenjohtaja

Jyväskylän KD:n uusi johtokunta vuodelle 2022

Jyväskylän Kristillisdemokraattien uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Mervi Turunen, varapuheenjohtajaksi Pekka Tuominen ja johtokunnan jäseniksi Marko Luomala, Silja Alankola, Minna Mustonen, Roosa-Maria Paakkunainen, Rami Sipilä ja Kauno Riihonen.