Kuulumisia vuosikokouksesta

Jyväskylän Kristillisdemokraattien vuosikokous järjestettiin keskiviikkona 26.10.2022 Mustankorkean jätekeskuksella. Ennen kokousta toimitusjohtaja Esko Martikainen esitteli kattavasti keskuksen toimintaa ja kokousväki esitti runsaasti kysymyksiä.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, kuten tilinpäätös, toimintakertomus, talousarvio, toimintasuunnitelma ja valittiin edustus piirin ja puolueen kokouksiin.

Paikallisosaston johtokuntaan valittiin: Mervi Turunen (pj), Pekka Tuominen (vpj), Marko Luomala, Silja Alankola, Roosa Paakkunainen, Kauno Riihonen, Minna Mustonen ja Vesa Lehtelä (uusi).

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Rami Sipilä ja varapuheenjohtajana Kari Lahti.

Viittomakieliset otettava paremmin huomioon kaupungin toiminnassa

Marika Visakorpi-Kemppaisen puheenvuoro Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.9.22

Valtuutettu Jasmine Repo on tuonut esille tärkeitä asioita aloitteessaan esteettömyysstrategian laatimisesta. Esteettömyys on kehittynyt Jyväskylässä monelta osin hyvään suuntaan ja se on huomioitu eri näkökulmista, mutta vielä on myös parannettavaa. Tässä puheenvuorossa haluan nostaa esille näkökulmia erityisesti viittomakielisten asukkaiden näkökulmasta.

Viittomakieli on yksi kieli muiden joukossa: kuitenkaan sen paremmin varhaiskasvatuksessa kuin ikääntyneiden palveluissa eivät viittomakieliset asiakkaat välttämättä saa palvelua omalla kielellään ja kommunikointi voi olla hyvinkin puutteellista. Ruotsinkielisille lapsille on tiettävästi oma varhaiskasvatusryhmä, mutta viittomakielisille lapsille ei ole eikä välttämättä edes viittomakielistä avustajaa apuna. Lapsen kieli ei kuitenkaan kehity, jollei hän pysty kommunikoimaan viittovien lasten ja aikuisten kanssa. Pelkät tukiviittomat eivät tähän riitä. Samoin kotihoidossa tai palveluasumisessa voi käydä niin, ettei asiakkaan luona käy tai palvelutalossa ole juuri lainkaan viittomakieltä osaavia hoitajia. Jokainen voi ymmärtää, että kommunikointi jää silloin hyvin heikolle ja vähäiselle tasolle. Tämä on olennainen puute myös yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 

Muista tilanteista voisi mainita vaikka kaupungin tilaisuudet, joissa voisi myös olla useammin tulkkausta viittomakielelle. Myös kriiseihin ja hätätilanteisin olisi syytä varautua viittomakielisetkin huomioon ottaen: viestinnän tulisi tapahtua kriisitilanteissa myös viittomalla ja esim. palohälytys pitäisi antaa myös valovilkuilla. 

Viittomakieltä tarvitsevien asukkaiden lisäksi monella kaupunkilaisella kuulo on alentunut. Se tulisi ottaa niin ikään huomioon kaupungin toiminnassa lähtien liikkeelle jo vaikkapa valtuustoseminaareista, joissa olisi syytä käyttää mikrofoneja. Viimeksi se ei aivan onnistunut, joten muistetaan tämä jatkossa. 

valtuuston kokous 26.9.22 Marika Visakorpi-Kemppainen

Uudet nimetyt eduskuntavaaliehdokkaat

Kristillisdemokraattien Keski-Suomen piirin johtokunta nimesi viime viikon keskiviikkona kolme eduskuntavaaliehdokasta.

Emeritusprofessori Tapio Puolimatka Jyväskylästä, sairaanhoitaja Juha Käpyaho Jyväskylästä sekä koulutuspäällikkö Mervi Turunen Jyväskylästä. Puolimatka on sekä aluevaltuutettu että kaupunginvaltuutettu.

Onnittelut ehdokkaille ja menestystä vaaleihin!

Pride-ideologia loukkaa lapsen oikeuksia

Tapio Puolimatkan puhe Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.5.2022

Kaupungin vastauksessa todetaan, että liputuksen kohteena olevan toimijan arvot tai perustoiminta eivät saa olla ristiriidassa kaupungin arvojen kanssa. Kaupungin keskeisiin arvoihin kuuluu se, että kaikki kaupungin toiminnat on arvioitava lapsivaikutusten näkökulmasta siten, että lapset oikeudet ja hyvinvointi asetetaan etusijalle.

Pride-liputus on kuitenkin ongelmallinen sikäli, että korostaessaan sukupuolineutraalisuutta pride-ideologia vähintäänkin epäsuorasti kyseenalaistaa kolme lapsen ihmisoikeutta, jotka koskevat lapsen suhdetta alkuperäänsä eli siihen, miten lapsi on saanut olemassaolonsa.

Nämä kolme lapsen perustavaa ihmisoikeutta ovat

1) lapsen oikeus tuntea biologinen alkuperänsä, isänsä ja äitinsä
2) lapsen oikeus olla biologisten vanhempiensa kasvatettavana ja kasvaa oman biologisen sukunsa yhteydessä, ja
3) lapsen oikeus omata vanhempi molemmista sukupuolista.

Alkuperäoikeuksien loukkaaminen tuottaa vakavia identiteettiongelmia.

On selvää, että erilaisista olosuhdetekijöistä johtuen nämä lapsen oikeudet eivät aina toteudu, mutta kaupunkina meidän eettinen velvollisuutemme on edistää näiden oikeuksien toteutumista.

Yksi perustavista eettisistä periaatteista on, että kaikkein haavoittuvimpien ihmisten oikeuksien turvaaminen tulisi asettaa ensisijaiseksi. Lapset epäilemättä kuuluvat kaikkein haavoittuvimpien ihmisten joukkoon. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistötkin ovat haavoittuva ryhmä, mutta aikuisina heidän oikeusvaateensa jäävät toiseksi suhteessa lasten tarpeisiin ja oikeuksiin. Sitä paitsi, puolustaessamme lasten oikeuksia puolustamme kaikkien kansalaisten oikeuksia, koska yhdessä vaiheessa me kaikki olemme lapsia.

Ei ole perusteltua kyseenalaistaa yhteiskuntamme kaikkein hauraimpien ja haavoittuvimpien jäsenten hyvinvointia erityisesti liputtamalla sellaista aatetta, jonka sukupuolineutraaliuden korostus samalla epäsuorasti kyseenalaistaa lapsen perustavan identiteetti- ja suhdeoikeuden, oikeuden tuntea biologinen alkuperänsä ja kasvaa biologisen isänsä ja äitinsä hoidossa. Se että tämä oikeus ei aina toteudu ei merkitse sitä, että meidän tulisi kaupunkina heikentää yleistä tajua näistä lapsen perustavista oikeuksista.

Tapio Puolimatka (kd)

Uusi sukupuolioppi loukkaa yhdenvertaisuutta ja hämmentää lapsia sekä nuoria

Tapio Puolimatkan puhe kaupunginvaltuustossa 29.8.2022 

Yhdenvertaisuussuunnitelmaan sisällytetty oppi sukupuolen moninaisuudesta on suuri riski erityisesti lapsille ja nuorille. Heissä aiheuttaa hämmennystä ajatus, että lapsi voisi syntyä väärään kehoon. Maailmanlaajuisesti voidaan empiirisesti osoittaa, että suurella osalla sukupuoliahdistuneista nuorista on muitakin vakavia ongelmia. Autisminkirjon häiriöistä ja psykiatrisista häiriöistä kärsivät henkilöt ovat yliedustettuina sukupuoliahdistuneiden nuorten keskuudessa (Warrier ym. 2020). Tällaiset lapset ja nuoret saattavat omaksua uskomuksen, että sukupuolenvaihto on ratkaisu kaikkiin heidän ongelmiinsa.

Autistisille lapsille ja nuorille tarjottavan kuntoutuksen yhtenä tarkoituksena on auttaa autismin kirjon ongelmista kärsiviä lapsia ja nuoria ymmärtämään paremmin yhteyttä oman ”minänsä” ja kehonsa välillä. Yhdenvertaisuussuunnitelmaan ujutettu oppi sukupuolen moninaisuudesta vie heitä päinvastaiseen suuntaan ja heikentää heidän tietoisuuttaan omasta kehostaan eli heikentää heidän minänsä ja kehonsa välistä yhteyttä. Onko kaupungin perusteltua toimia tavalla, joka haittaa autististen lasten ja nuorten kuntoutusta ja vieraannuttaa heitä omasta kehostaan opettamalla oppia, että sukupuoli ei määräydy ihmisen kehon vaan subjektiivisten tunteiden perusteella.  

Nuorten äkillinen sukupuolihämmennys liittyy yleensä lisääntyneeseen internetin ja sosiaalisen median käyttöön; usein ystäväpiirissä on joku, joka käy läpi sukupuolenvaihdosprosessia (Littman 2018); Tutkimus osoittaa, että kun trans-ilmiöstä uutisoidaan, lähetteiden määrä sukupuoliklinikoille lisääntyy seuraavina viikkoina (Pang ym. 2020). Jos kaupungin virallinen tiedotus julistaa uutta sukupuolioppia, voidaan tutkimuksen valossa odottaa, että sen seurauksena lisääntyy sukupuolihämmennykseen joutuvien nuorten määrä, joista osa päätyy terveyttään vaarantaviin hormonihoitoihin ja leikkauksiin, joita he myöhemmin katuvat katkerasti. 

Göteborgin yliopiston lasten- ja nuorisopsykiatrian professori Christopher Gillberg pitää lasten ja nuorten lääketieteellistä sukupuolenkorjausta ”ehkä yhtenä lääketieteen historian suurimmista skandaaleista”, koska näiden hoitojen pitkäaikaisvaikutuksista ei ole tietoa. 

Yhdenvertaisuussuunnitelmaan on sisällytetty oppi sukupuolen moninaisuudesta, jonka mukaan sukupuoli ei perustu objektiivisesti havaittaviin biologisiin tosiasioihin vaan epämääräiseen tunteeseen. Tällainen opetus vetää todellisuuden maton lasten jalkojen alta. Jos lapsille ja nuorille opetetaan, että pojat ja tytöt eivät itse asiassa olekaan pysyviä, biologisiin tosiasioihin perustuvia kategorioita vaan tunteeseen perustuvia identiteettejä, annamme lasten turvallisuuden ytimelle iskun alueella, joka on perustavaa heidän itseymmärrykselleen. Lasten tasapainoista kehitystä vaikeuttaa opetus, että pojalla ja tytöllä ei ole mitään objektiivisesti tunnistettavia piirteitä, vaan kyse on vain henkilökohtaisesta tunteesta. (Davies-Arai 23.)

Sukupuolisen moninaisuuden opin varaan rakentuva tiedotus on suuri riski lapsille ja nuorille. Munchenin yliopistollisen sukupuoliklinikan lapsi- ja nuorisopsykiatri Alexander Korte korostaa, että mitä enemmän nuorta tuetaan uskossaan, että hän kuuluu toiseen sukupuoleen, sitä vahvemmaksi uskomus muuttuu ja sitä vaikeammaksi hänen on siitä myöhemmin irrottautua. (163) Näin lisätään mahdollisuutta, että muutoin väliaikainen vaihe jähmettyy pysyväksi ”identiteetiksi” ja nuori lopulta lähtee tielle kohti hormoneja ja leikkauksia, jotka voivat viedä häneltä sekä seksuaalisen toimintakyvyn että lisääntymiskyvyn.

Psykiatri Roberto D’Angelo (ym. 2020b) mukaan ”Yhä useammat potilaat kärsivät syvästä traumasta epäasianmukaisen sukupuolenkorjausleikkauksen vuoksi. He kärsivät peruuttamattomista fyysisistä muutoksista – – , jotka suoraan aiheuttamansa ahdistuksen lisäksi vaikuttavat henkilön kykyyn luoda vakaa identiteetti (monet tuntevat jäävänsä loukkuun seksuaaliseen ei-kenenkään-maahan), löytää romanttisia kumppaneita ja tukevia sosiaalisia verkostoja, hankkia lapsia tai löytää vakituinen työpaikka.”

Sukupuolenkorjaajille suunnattua psykoterapiaryhmää ohjannut psykiatri Az Hakeem (2018: 147) kertoo, että sukupuolenkorjaustaan katuvat henkilöt ”muodostavat uuden hiljaisen ja syrjäytyneen ryhmän, jolla ei ole ääntä eikä edustusta”. Nämä ihmiset joutuvat usein ”masentavaan, avuttomaan ja toivottomaan tilanteeseen, josta ei ole ulospääsyä” (149). 

Yhdenvertaisuussuunnitelman osaksi on ujutettu oppi sukupuolen moninaisuudesta, jonka mukaan ihmisen sukupuoli määräytyy sen mukaan, mitä ihminen kokee ja tuntee, tai minkälaisen kertomuksen hän kertoo sukupuoli-identiteetistään. 

Tämän opin sisällyttäminen yhdenvertaisuussuunnitelmaan on ristiriitaista, koska se loukkaa yhdenvertaisuutta. Vaatimus siitä, että ihmisiä on kohdeltava kaikissa tilanteissa sen sukupuolen edustajina, johon he kertovat kuuluvansa, ei ole ihmisoikeus vaan syrjivä periaate, jonka seurauksena ”kaikki muut menettävät oikeutensa yhdelle sukupuolelle omistettuihin tiloihin, palveluihin ja toimintoihin”, kuten feministi Helen Joyce huomauttaa (Joyce 224) 

Sukupuolen moninaisuuden pohjalta organisoitu yhteiskunta syrjii biologisia naisia ja riistää heiltä oikeuden keholliseen yksityisyyteen. Biologisen sukupuolen korvaaminen subjektiivisiin tunteisiin perustuvalla sukupuoli-identiteetillä poistaa biologisen sukupuolen kategorian ja poistaa tytöt ja naiset pojista ja miehistä erillisenä kategoriana. Näin ohitetaan tyttöjen ja naisten oikeudet tiloihin ja erityisjärjestelyihin heidän yksityisyytensä suojelemiseksi (Holloway 2020). Nämä toimenpiteet vahingoittavat suhteettomasti naisia, ja ovat siksi lainvastaista syrjintää.

Oppi sukupuolen moninaisuudesta estää naisia puolustautumasta sellaisia järjestelyjä vastaan, joissa biologiset miehet saavat pääsyn naisille tarkoitettuihin tiloihin pelkästään kertomalla todentamattoman kertomuksen omasta sukupuoli-identiteetistään. Ongelma on erityisen akuutti lasten ja nuorten kannalta. Brittiläinen feministi ja The Economist -lehden toimittaja Helen Joyce (2022: 127-129) on huolissaan siitä, että oppi sukupuolen moninaisuudesta johtaa institutionaalisiin heikkouksiin, joita lapsia ja nuoria seksuaalisesti kaltoin kohtelevat henkilöt käyttävät hyväkseen. Kun syrjinnäksi määritellään se, että tyttö kokee ahdistavaksi jakaa pukuhuone- ja suihkutiloja naiseksi identifioituvan biologisen miehen kanssa, vanhempien on vaikeampi suojella lapsiaan. Uuden sukupuoliopin vaikutuksesta lapset eivät koe itseään vapaaksi ilmaisemaan ahdistustaan tytöille ja naisille tarkoitettujen tilojen jakamisesta biologisten miesten kanssa. 

Yhdenvertaisuussuunnitelmaan sisältyvä oppi sukupuolen moninaisuudesta sisältää periaatteen, että sukupuoli määräytyy subjektiivisen tuntemuksen, ei biologian pohjalta. Kun tämä sukupuolioppi sovelletaan vanhempien ja lasten suhteeseen, vanhemmuuskaan ei ensisijaisesti määräydy biologisen suhteen pohjalta, jolloin siitä tulee oikeudellinen konstruktio, kuten McGillin yliopiston professori Douglas Farrow toteaa: ”Perheen idea katoaa, kun henkilökohtainen itsemääräämisoikeus ymmärretään siten, että sukupuolittuneella keholla ei ole merkitystä. Jos sukupuolittuneella keholla ei ole merkitystä, ei myöskään biologisella vanhemmuudella tai sukulaisuudella ole merkitystä.”

Pitkällä aikavälillä luonnollisten sukupuolierojen poistaminen yhteiskuntaelämää organisoivana periaatteena uhkaa vanhempien oikeuksia lapsiinsa ja luonnollisten perhesuhteiden yleisesti suojattua asemaa. Tähän asti luonnollinen biologinen suhde on määritellyt, ketkä ovat lapsen vanhemmat. Viranomaisten tehtävänä on ollut vain todeta tämä luonnollinen tosiasia. Kun sukupuolta ei enää käsitetä biologiseksi tosiasiaksi vaan subjektiiviseksi tunteeksi, biologisilla vanhemmilla ei enää ole luonnollista oikeutta lapsiinsa. Jos sukupuolta ei enää määritellä luonnollisen, biologisen sukupuolen perusteella, ei myöskään vanhemmuutta enää määritellä luonnollisella, biologisella tavalla. Kun tämä periaate viedään loogiseen loppupäätelmäänsä, viranomaiset päättävät, ketä pidetään lapsen vanhempina.

Miten voimme varmistaa, ettei uutta sukupuolioppia sovelleta ennemmin tai myöhemmin siten, että biologisten vanhempien luonnollinen oikeus lapsiinsa menettää merkityksensä? Juristi Ulrich Vosgerau kysyy: Tarkoittaako uusi sukupuolioppi sitten jossain vaiheessa sitä, että sinä et ole lapsen äiti vain siksi, että synnytit lapsen – vaan viranomaiset päättävät, kuka lapsen äiti on? Vosgeraun mukaan sukupuolikäsityksen muutos katkaisee biologian ja perheoikeuden välisen suhteen, jonka varaan lainsäätäjä on tähän asti rakentanut. Sitten valtio päättää, ketkä ovat lapsen vanhemmat, ja mielivaltaisten huostaanottojen määrä kasvaa.

Kirjallisuus

 

D’Angelo, Roberto & Syrulnik, Ema & Avad, Sasha & Marchiano, Lisa & Kenny, Dianna Theadora & Clarke, Patrick (2020a) “One Size Does Not Fit All: In Support of Psychotherapy for Gender Dysphoria” Archives of Sexual Behavior (2020). https://doi.org/10.1007/s10508-020-01844-2

D’Angelo, Roberto & Syrulnik, Ema & Avad, Sasha & Marchiano, Lisa & Kenny, Dianna Theadora & Clarke, Patrick (2020b) “Jack Turban’s Dangerous Campaign to Smear Ethical Psychotherapy as Anti-Trans ‘Conversion Therapy’”, Quillette, November 1, 2020, https://quillette.com/2020/11/01/jack-turbans-dangerous-campaign-to-smear-ethical-psychotherapy-as-anti-trans-conversion-therapy/

Biggs, Michael (2019) ”Britain’s Experiment with Puberty Blockers”, in Michele Moore & Heather Brunskell-Evans (toim.) Inventing Transgender Children and Young People. Cambridge Scholars Publishing. 

Dhejne C. & Lichtenstein P, & Boman M, & Johansson A, & Långström N, & Landén M. (2011) “Long-term follow-up of transsexual persons undergoing sex reassignment surgery: cohort study in Sweden.” PLoS One. 2011;6(2):e16885. Epub 2011 Feb 22.

De Vries A. L. C. ja Cohen-Kettenis P. T. (2016): ”Gender Dysphoria in Children and Adolescents.” In Randi Ettner, Stan Monstrey, Eli Coleman (ed.): Principles of Transgender Medicine and Surgery, s. 180–207. 

Farrow, Douglas (2010) The Government of Québec Declares War on ‘Homophobic’ and ‘Heterosexist’ Populace. file://fileservices.ad.jyu.fi/homes/tipuolim/My%20Documents/My%20Pictures/Farrow%20article%20for%20upload.pdf

Farrow, Douglas (2019) “The New Family Violence”. First Things 5.8. 2019.

Hakeem, Az (2018) TRANS: Exploring Gender Identity and Gender Dysphoria. Tiger Press.

Holloway, Geoff (2020) “The Mysterious Power of an International Transgender Declaration that No One Has Ever Heard of”, Mercatornet 10.9.2020  https://mercatornet.com/the-mysterious-power-of-an-international-transgender-declaration-that-no-one-has-ever-heard-of/66429/

Joyce, Helen (2022) Trans: When Ideology Meets Reality. One World. 

Korte, Alexander (2022) Alexander Korte | Jugendpsychiater über Transsexualität, Dysphorie und Self-ID | Hyslop Uncut – YouTube, 1.40.25-

Littman, L. (2018). Parent reports of adolescents and young adults perceived to show signs of a rapid onset of gender dysphoria. PloS one13(8), e0202330.

Minkowitz, Tina (2016) Female Autonomy vs Gender Identity: A critical analysis of gender identity in CEDAW jurisprudence and the Yogyakarta Principles. Master’s Thesis. University of Oslo. https://www.duo.uio.no/handle/10852/54626

Palveluvalikoimaneuvoston suositus. Alaikäisten sukupuoli-identiteetin variaatioihin liittyvän dysforian lääketieteelliset hoitosuositukset. Finnish_Guidelines_2020_Minors_Original.pdf (segm.org); Finnish_Guidelines_2020_Minors_Unofficial Translation.pdf (segm.org)

Pang, K. C., de Graaf, N. M., Chew, D., Hoq, M., Keith, D. R., Carmichael, P., & Steensma, T. D. (2020). Association of Media Coverage of Transgender and Gender Diverse Issues With Rates of Referral of Transgender Children and Adolescents to Specialist Gender Clinics in the UK and Australia. JAMA Network Open3(7), e2011161-e2011161.

Puolimatka, Tapio (2019) Sukupuoli muutoksessa. Päivä. 

Regnerus, Mark (2019b) “New Data Show ‘Gender-Affirming’ Surgery Doesn’t Really Improve Mental Health. So Why Are the Study’s Authors Saying It Does?”, Public Discourse, November 13, 2019. https://www.thepublicdiscourse.com/2019/11/58371/

Stock, Kathleen (2022) Material Girls: Why Reality Matters for Feminism. Fleet.

Stolzman, Jessica & Takala, Hanna (2019) Ei enää teidän tyttönne. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/12/09/vanhemmat-vastustivat-15-vuotiaan-tyttarensa-toivetta-korjata-sukupuoltaan?utm_source=facebook-share&fbclid=IwAR3IhKsCyk5vq1u6Xm9LY0nvz21y1hUut-tZl6At_rReMxHmcTOly7S7J3Q

Van Maron, Jonathon (2019) World Renowned Child Psychiatrist Calls Transtreatment “Possibly One of the Greatest Scandals in Medical History”.   https://thebridgehead.ca/2019/09/25/world-renowned-child-psychiatrist-calls-trans-treatments-possibly-one-of-the-greatest-scandals-in-medical-history/

Vosgerau, Ulrich (2022) Ulrich Vosgerau: ”Dann bestimmt der Staat, wer die Eltern Ihres Kindes sind!” (tichyseinblick.de)

Warrier, Varun & Greenberg, David M. & Weir, Elizabeth & Buckinham, Clara & Smith, Paula & Meng-Chuan, Lai & Allison, Carrie & Baron-Cohen, Samuel (2020) ”Elevated rates of autism, other neurodevelopmental and psychiatric diagnoses, and autistic traits in transgender and gender-diverse individuals.” Nature Communications 11.1 (2020): 1-12.

 

Kristillisdemokraateilta useita muutosesityksiä yhdenvertaisuussuunnitelmaan

KD ryhmä kiinnitti huomiota kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmaan sisältyvään ajatteluun sukupuolikäsityksen muuttamisesta ja sen ristiriitaisuuteen vallitsevan lainsäädännön kanssa sekä ajatteluun liittyviin ongelmiin sekä teki useita muutosesityksiä suunnitelmaan.

Marika Visakorven puheenvuoro kaupunginvaltuustossa 29.8.2022:

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

Yhdenvertaisuussuunnitelma on jakautunut kolmenlaisiin tavoitteisiin, jotka koskevat yhdenvertaisuutta, syrjintää ja tasa-arvoa. Tässä puheenvuorossa keskityn viimemainittuun, johon suunnitelmassa kiinnitetään varsin paljon huomiota.

Tasa-arvolaki määrittelee lain tarkoituksena olevan estää sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin (eli henkilön kokemukseen omasta sukupuolestaan) tai sukupuolen ilmaisuun (eli sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla) perustuva syrjintä. Merkillepantavaa on, että tasa-arvolaki näyttää erottavan sukupuolen ja toisaalta sukupuoli-identiteetin ja sen ilmaisun. Syrjinnäksi voidaan tasa-arvolain mukaan katsoa toiminta, jossa henkilö em. syistä joko suoraan tai välillisesti joutuu säännöksen, perusteen tai käytännön vuoksi epäedullisempaan asemaan. Tämä on lähtökohtaisesti oikein hyvä asia: samasta työstä tulee maksaa sama palkka eikä ihmisiä tule esim. rekrytoinneissa asettaa eri asemaan em. tekijöistä johtuen.

Suomen lainsäädäntö on perustunut biologiseen sukupuolikäsitykseen miehistä ja naisista ja juridisia sukupuolia on edelleen nämä kaksi. Sitä voidaan pitää vahvasti luonnontieteellisesti perusteltuna ja se näkyy monilla tavoin eri elämänalueilla kuten vaikkapa terveydenhoidossa. Siihen törmää väkisinkin myös vaikkapa rikosasioissa käytettävissä dna-lausunnoissa. Vallalla on kuitenkin pyrkimys irtautua tästä ja nostaa rinnalle kokemukseen tai itseilmaisuun perustuva sukupuolen määrittely ei vain muunsukupuolisuuden, vaan myös miesten ja naisten osalta. Tähän ajattelutapaan liittyy myös suunnitelmassa esiintyvä käsite sukupuolitietoinen. On varmasti totta, että kaikki ihmiset eivät koe identiteetikseen biologista sukupuoltaan eikä se tee heistä vähempiarvoisia. On kuitenkin kokonaan toinen asia ryhtyä muuttamaan vallitseva sukupuolikäsitys toiseksi. Tällä on huomattavia vaikutuksia koko yhteiskuntaan, sen järjestäytymiseen, arkiseen toimintaan, keholliseen yksityisyyteen ja lapsiin ja nuoriin. Sukupuolikäsityksen muuttamiseen liittyvät tavoitteet eivät ylipäätään ole aivan yksinkertaisia: samalla kun sukupuolioletuksista halutaan eroon, viedään isolta joukolta oikeus tulla kohdelluksi miehenä tai naisena silloinkin kun sitä toivoisi, ilman että se pitää erityisesti ilmaista. Välillä on myös vaikea hahmottaa, mitä kaiken kaikkiaan tavoitellaan: yhtäältä korostetaan sukupuolineutraalisuutta, toisaalta sukupuolinäkökulmaa.

Yhdenvertaisuussuunnitelmassa on käytetty monia käsitteitä, joita siinä ei ole määritelty. Tällaisia ovat esim. sukupuolitietoinen viestintä, sukupuolineutraalisuus ja ylipäätään sukupuoli. Kun kysyin, mitä sukupuolella suunnitelmassa käsitetään, sain vastaukseksi: miehiä, naisia ja muunsukupuolisia. Tämä on ristiriidassa tämänhetkisen juridisen sukupuolikäsityksen kanssa. Mainittakoon, että myöskään tasa-arvolaki ei tunne käsitettä muunsukupuolisuus, vaan siellä siis puhutaan sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta. Käsitteiden suhteen olisi syytä olla tarkkana.

Käsitettä ”sukupuolitietoinen viestintä” käytetään monessa kohtaa suunnitelmassa ja vasta aivan loppupuolella suunnitelmaa kerrotaan, että sillä tarkoitetaan esim. sukupuolittuneiden ammattinimikkeiden korvaamista neutraaleilla nimikkeillä, sen varmistamista, ettei ketään suljeta pois ja kuvien neutraalisuutta. Tosiasiassa sukupuolitietoisuudella viitattaneen myös THL:n määrittelyn mukaiseen sukupuoliin kulttuurisesti ja sosiaalisesti liitettyjen oletusten, ennakkoluulojen ja käsitysten tunnistamiseen arkisessa toiminnassa ja puhetavoissa ja sukupuolistereotypioiden kriittiseen arviointiin sekä tietoisuuteen sukupuolen moninaisuudesta. Vaikuttaa siis vahvasti, että sukupuolitietoisuuden tarkoituksena on juurikin siirtyä biologispohjaisesta sukupuolikäsityksestä kokemuspohjaiseen ja neutraaliutta korostavaan ajatteluun. Tämä on vallan eri asia kuin se, että ihmisiä kohdellaan samanarvoisina. Emme kannata tällaisen termin käyttöä etenkään kun epäselväksi jää, mitä kaikkea käytännössä tarkoitetaan sukupuolitietoisen viestinnän edistämisellä. Emme pidä perusteltuna THL:n kuvaamaa laajaa sukupuolikäsitysten arviointia ohi juridisesti määriteltyjen sukupuolten, tulisihan viranmaisen toimintojen perustua lakiin. Sen sijaan on hyvä, että viestinnässä pyritään ottamaan kaikki huomioon, olipa kyse sitten mistä tahansa henkilöön liittyvästä syystä.

Mitä tulee sukupuolittuneisiin ammattinimikkeisiin, on varmasti totta, että mies -päätteet ovat aikanaan tulleet siitä, että ammateissa on toiminut lähinnä miehiä, mutta niillä ei yleisesti ottaen ole ollut enää vuosikymmeniin sukupuoleen liittyvää tulkintaa. Olen ollut yli 20 vuotta virkamies, eikä se ole ollut koskaan minkäänlainen sukupuolikysymys itselleni enkä ole kuullut olleen muillekaan. Toki on mahdollista, että jollekin näin on. Olen myös lakimies, mutta yhtä hyvin voin käyttää sanaa juristi, koska kummatkin ovat vakiintuneita. Sen sijaan en ole luottamusmies vaan luottamushenkilö, koska sanoilla on eri merkitys. Ylipäätään ammatti- ja tehtävänimikkeillä on vakiintunut ja neutraali käyttötapa ilman että kieltä on tarpeen väkisin ryhtyä neutralisoimaan.

Marika Visakorpi
kaupunginvaltuutettu

Näistä syistä johtuen Kristillisdemokraatit tekivät yhdessä Perussuomalaisten kanssa useita muutosesityksiä, joissa esitettiin mm. termin ”sukupuolitietoinen” poistamista sekä seuraavia tekstimuutoksia (sinisellä)

Lause ”Koulujen fyysinen ympäristö suunnitellaan/merkitään opastein siten, että osa wc-,pukeutumis- ja pesutiloista on sukupuolineutraaleita.” muutetaan muotoon

”Koulujen fyysinen ympäristö suunnitellaan/merkitään opastein siten, että osa wc-,pukeutumis- ja pesutiloista on yhdelle henkilölle suunnattuja ja neutraaleja myös sukupuolen suhteen.”

”Sukupuolen moninaisuuden ja sukupuolineutraaliuden huomioiminen koulun toiminnassa siten, ettei kyseenalaisteta lapsen biologiseen sukupuoleen perustuvaa identiteettiä, vaan tuetaan sen kehitystä.” sekä ”Viestintä ja vuorovaikutus tukee sukupuolten tasa-arvoa ja kasvurauhan antamista lapsille ja nuorille.”

Lause ”Esimerkiksi ymmärrys siitä, että naisten ja miesten lisäksi on olemassa myös muunsukupuolisia kuntalaisia, parantaa kohtaamisten ja palveluiden laatua.” Muutetaan muotoon: Esimerkiksi ymmärrys siitä, että osa kuntalaisista kokee sukupuoli-identiteetikseen jonkun muun kuin miehen tai naisen sukupuolen, parantaa kohtaamisten ja palveluiden laatua.

Esitykset kaatuivat pääosin äänin 54-13. Joitakin muutosesityksiä kannattivat myös keskustalaiset, mutta esitykset hävisivät äänin 45-22.</

Köyhyysohjelmalla tavoitellaan pienituloisuudesta aiheutuvien ongelmien vähentämistä

Petteri Muotkan puhe kaupunginvaltuustossa 29.8.2022:

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut:

Köyhyysohjelmalla tavoitellaan pienituloisuudesta aiheutuvien (niin sosiaalisten, inhimillisten, kuin taloudellisten ongelmien) vähentämistä, segregaation torjumista ja suhteellisesta köyhyydestä johtuvan eriarvoisuuden kaventamista. Ohjelma sisältää johdannon lisäksi, nykytilan arviointia ja toimenpide-ehdotuksia.
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä kiittää valmistelijoita siitä, että viime keväänä ryhmämme ohjelmaan antamia evästyksiä on kuultu.
Esimerkiksi ruoka-aputoiminta on nyt huomioitu hyvin. Ohjelmassa kerrotaan: “Lukemattomat suomalaiset ruoka-aputoimijat auttavat pienituloisia ja heikossa asemassa olevia kansalaisia pärjäämään, kun tulot eivät riitä menoihin ja ruoka uhkaa loppua. Vaikeudet korostuvat taloudellisen taantuman kohdatessa. Valmiiksi hauraassa asemassa olevat kärsivät kriisitilanteissa muita enemmän.”
Lisäksi ohjelmassa todetaan, että: “mm. ruoka-avussa ja seurakuntien tekemässä diakoniatyössä asiakasmäärät ovat kasvaneet.“ Ja nyt kun katsoo viimeaikaisia uutisia, niin avun tarvitsijoiden määrä ei näyttäisi olevan vähenemässä. Vapaaehtoisten toimijoiden työ tulee varmasti olemaan jatkossakin hyvin tärkeää, yhtälailla kuin järjestöjen ja seurakuntien toiminta, kaupungin omien palvelujen rinnalla.
Ryhmämme kiittää myös siitä, että keväällä mainitsemiimme toimenpideohjelman kohtiin on saatu nyt selkeyttä. Toivomme, että toimenpideohjelma jalkautuu hyvin käytäntöön, ja että tavoitteiden saavuttamista seurataan suunnitelmallisesti.
 - -
Petteri Muotka, 040 753 0344
kaupunginvaltuutettu (KD)
sivistyslautakunnan jäsen
valtuustoryhmän puheenjohtaja

Vaajakosken Kohinatorilla oli vilkas kuhina koko päivän.

Vaajakosken Kohinatorilla oli vilkas kuhina koko päivän.

Tapasimme KD:n teltalla paljon ihmisiä, kävimme hyviä keskusteluja politiikasta ja sen vierestä, tarkkuusheittoon osallistui sekä lapsia että aikuisia ja kojullamme sai myös suuta makeaksi.

Muistathan myös meneillään olevan jäsenkampanjamme, joka on 30.9.2022 saakka.

Hyvää elokuun jatkoa!

Liity Nyt!

Liity Nyt!

Kukin uusi 12.8.-30.9.2022 välillä KDn ja samalla Jyväskylän Kristillisdemokraattien jäseneksi liittynyt saa KD:n keittiöliinan sekä arvomme uusien jäsenten kesken kaksi kappaletta Miriams’in Herkkuhetki kahdelle -lahjakortteja. Lisäksi loppuvuodelta 2022 ei peritä jäsenmaksua.

Arvonta suoritetaan 11.10.2022 ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Jäseneksi pääset liittymään www.kdjyvaskyla.fi sivuston kautta => Valikko => Liity jäseneksi.

Teemme arvoistasi politiikkaa Jyväskylässä ja valtakunnallisesti!

Lahjakortin kuvaus: Herkkuhetki kahdelle -lahjakortti pitää sisällään kaksi vapaavalintaista makeaa tai suolaista herkkua ja kaksi vapaavalintaista juomaa – valikoimassa muun muassa ihania erikoiskahveja. Lahjakortti on voimassa 6 kk.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

KD:n aloite polkupyöräbusseista sai hyvän vastaanoton

Petteri Muotka:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Aloitteessamme  ehdotetaan, että tulevien kilpailutusten ja hankintojen yhteydessä Jyväskylään hankittaisiin muutamia pyörien kuljettamiseen soveltuvia linja-autoja tai muokattaisiin nykyisistä sellaisia lisävarustein. Näillä päästäisiin liikennöimään aluksi kokeiluluontoisesti muutamia valittuja bussivuoroja.

Aloitevastauksessa tähän ajatukseen suhtaudutaan myönteisesti ja todetaan:
“Kalustovaatimuksissa voidaan pyrkiä ottamaan huomioon myös kiinnitysmahdollisuudet polkupyörille. Jos sopiva ratkaisu pyörien kiinnittämiseen löytyy, sitä voidaan kokeilla muutamissa autoissa jo aiemmin.”

Näin toivomme tapahtuvan. Onhan tämä kuitenkin huomattavasti edullisempi tapa edistää pyöräilyä kuin esim. nyt jo rakenteilla olevat joidenkin pysäkkien yhteyteen tulevat pyöräparkit, mitkä nekin ovat toki hyvä kokeilu. Jää nähtäväksi kuinka nämä toimivat.  Onko esim. työmatkaliikenteessä mielekkäämpää jättää pyörä parkkiin vai ottaako se matkaan bussiin.

Joka tapauksessa toivotaan, että nämä jo muutamissa muissa kaupungeissa pilotoidut polkupyöräbussit huomioidaan jatkossa osana Jyväskylän polkupyöräilyn edistämisohjelmaa

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä kiittää kaikkia aloitteen allekirjoittaneita.
Kiitos myös viranhaltijoille tästä vastauksesta ja positiivisesta suhtautumisesta asiaan.